Azəri
Monday 23rd of October 2017
Məqalələr

211- ci xütbə

İmam Əli əleyhis-salamın öz səhabələrini cihada (Allahyolunda vuruşmağa) həvəsləndirdiyi kəlamlarındandır.Allah sizdən Onun (nemətlərinin) şükrünü yerinə yetirməyinizi istəyir və Öz hökmdarlıq və səltənətini sizin üçün saxlayıb (yerüzünün başçıvə rəhbəriolmağaancaq Onundostlarılayiqdirlər). Geniş müsabiqə meydanında (dünyada) ...

1-ci məktub

İmam Əli əleyhis-salamın Mədinədən Bəsrəyə (Təlhə, Zübeyr və onların tərəfdarları ilə müharibəyə) gedərkən yoldan Kufə əhlinə göndərdiyi məktublarındandır. (O, Maul-uzəybə çatanda bu məktubu Kufə əhlinə yazdı və onları Osmanın öldürülmə səbəbindən xəbərdar edərək öz köməyinə  çağırdı.Məktubu Kufəyə imam Həsən və Əmmar ibn Yasir ...

"NƏHCÜL –BƏLAĞƏ"

İmam Əli əleyhis-salamın xütbə, məktub və hikmətli kəlamlarıNƏHCÜL-BƏLAĞƏİmam Əli əleyhis-salamın xütbə, məktub və hikmətli kəlamlarıToplayan:Seyyid Rəzi51-ci xütbəSiffeyn döyüşündə Müaviyənin qoşunu o böyük şəxsiyyətin səhabələrindən önə keçdiyi və Fərata çıxış yolunu bağladığı, ondan su götürmələrini qadağan etdiyi ...

"Adiyat" surəsi

əl-Adiyat (Qaçan atlar) surəsi(Məkkədə, bir rəvayətə görə isə Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun (cihad zamanı) tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara;2.    And olsun (dırnaqları ilə daşdan) qığılcım qoparan atlara;3.    And olsun sübh çağı hücum edən ...

İmam Səccadın (ə) şəhadəti

İmamın xəstəliyiBəzi tarixçilər bu fikirdədirlər ki, İmam Zeynəlabidin (ə) qanlı Kərbəla hadisəsində 24 yaşında idi. Bəziləri isə 22 yaş deyirlər. Muhəmməd ibni Səyid kitabında yazır: “Əli ibni Hüseyn (ə) Kərbəla hadisəsində İmam Hüseynlə (ə) bir yerdə idi. Onun 23 yaşı var idi.Onun övladı İmam Baqir (ə) Kərbəla hadisəsindən İmamın şəhadətinə qədər atası ilə bir ...

İmam Səccadın (ə) duası

İmam Səccadın (ə) hacətdən öncə oxuduğu duaHəmd o Allaha məxsusdur ki, varlıq aləminin əvvəli odur, Ondan öncə bir əvvəl olmamış, axırdır, Ondan sonra bir axır yoxdur, O Allah ki, görənlərin gözü onu görməkdən, vəsf edənlərin düşüncəsi Onu vəsf etməkdən acizdir.Yaranmışları qüdrət əli ilə xəlq etdi, onlara Öz iradəsi əsasında surət verdi, sonra ...

İmam Səccadın (ə) təvəllüdü

Hicri təqvimi ilə38-ci il, şəban ayının beşinci günü həzrət İmam Səccad (ə) nurlu Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı. (Kəşül-ğəmmə, c. 2, səh. 74)Onun uca atası həzrət Əba Əbdüllahül- Hüseyn (ə), anası isə üçüncü Yəzdəgirdin qızı həzrət Şəhrəbanudur.  O, doğuş zamanı dünyadan köçdü. Ona görə də ...

Şəms" surəsi

əş-Şəms (Günəş) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 15 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun günəşə və onun işığına (günəşin qalxdığı vaxta);2.    And olsun (günəşin) ardınca çıxan aya;3.    And olsun onu (günəşi) parlaq edən gündüzə;4.    And olsun onu (günəşi) örtən ...

İmam Hüseyn (ə) - şəhidlər ağası

İmam Hüseynİmam Hüseynin dünyaya gəlməsi.Fatimə əleyhəs-səlam: «Hüseyni (ə) dünyaya gətirdikdən sonra Allahın Peyğəmbəri(s) yanıma gəldi. Uşağı sarı parçaya bükülmüş halda o Həzrətə verdim. Peyğəmbər sarı parçanı açıb kənara atdı və ağ parça götürüb Hüseyni ona bükdü. Sonra buyurdu:«Tut ey Fatimə, o, ...

İmam Hüseynin (ə) təvəlldüdü

Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdüHicri təqvimi ilə dördüncü il, şəban ayının 3-cü günü, cənnət cavanlarının Seyidi,  peyğəmbərlik bağını reyhanı ilahi ərşin iki sırğasından biri, Ali-əbanın beşincisi, dünya azadələrinin rəhbəri, şəhidlər ağası həzrət Hüseyn (ə), nurlu Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı. ...

Həzrət İmam Hüseynin (ə) cəsarət və şücaəti

Allah yolunda vuruşaraq ölən və ya (düşmənə) qalib gələn kəslərə böyük mükafat verəcəyik.»İmam Hüseyn (ə) hər üç döyüşdə (Cəməl, Siffeyn və Nəhrəvan) Həzrət Əlinin (ə) kənarında olmuş, qəhrəmanlıq göstərib, böyük şücaət nümayiş etdirmişdir.Hicri qəməri tarixi ilə 36-cı ildə baş vermiş Cəməl savaşında qoşunun ...

Quran oxu sən ...

Al-Sajjad (‘a) had no choice except to leave Karbala’ and set forth to Medina after having stayed there for three days. It was too much for him to see how his aunts and the other women, as well as the children, were all crying day and night while visiting one grave after another.She complains about her foesAnd his folks does she mourn,What a condition wherein patience unfoldedAnd patience did depart.So we mourn her and complainWith ...

Ümmü Sələmə İmam Hüseynin (ə) hüzurunda

İmam (əleyhis-salam) hərəkətə başlamazdan əvvəl, Ümmü-Sələmə (Peyğəmbərin arvadı) onunla görüşüb ona dedi: –Ey Peyğəmbərin nəvəsi, İraqa tərəf yola düşmək barədə qəm-qüssə yemə. Mən sənin cəddin Peyğəmbərdən eşitmişəm ki, buyururdu: “Oğlum Hüseyn İraqda, Kərbəla adlı bir yerdə şəhadətə çatacaqdır.” Mən şüşədə sənin ...

Hüseyndir Xaliqi əzəm fədası..

Hüseyndir Xaliqi əzəm fədası,Hüseyndir dine-İslamın bəqası,Hüseyndir aləmin zibo-səfası,Hüseyndir şiəyanın müqtədası,Hüseyndir ənbiyanın dilrübası.Gözəldir çöhrəi-izəd nüması,Cəmi kainatın rəhnüması,Atasi Mürtəza şiri-Xudadı,Anası Fatimə xəyrun-nisadı,İki dünyanın olmuş pişvası.O dəm ki, məqtələ sultan yıxıldı,Gəlib səs ...

Zillət bizdən çox-çox uzaqdır...

İzzət yalnız Allaha, Onun Peyğəmbəri (s)-ə və möminlərə məxsusdur.(Munafiqun surəsi, ayə 8)Allahın Rəsulu (s) buyurubdur: Qeyrət imandandır.(Mən-la-yəhzuruhul-fəqih, cild 3, səh. 444)Həqiqətən Allah taala öz bəndələrindən qeyrətlisini çox istəyir.(Mizanul-hikmət, cild 7, səh. 357)Aşura günü İmam Hüseynin (ə) son sözləriDüşmən qoşunundan bəzisi imam Hüseyn ...

İmam Hüseyn (ə) "Cəməl" və "Süffeyn" döyüşlərində

İmam Hüseyn (əleyhissəlam) atasının hakimiyyəti dövründə siyasi və nizami səhnələrdə atası ilə çiyin-çiyinə çalışmışdır.O atasının hakimiyyəti dövründə baş vermiş hər üç döyüşdə fəal iştirak etmişdir.Cəməl döyüşündə ordunun sol cinahının başçılığı İmam Hüseyn əleyhissəlamın öhdəsində idi.  ...

Həzrət Rüqəyyə (ə.s)

Həzrət Rüqəyyənin (ə) Şamda məzarı məşhurdur. Həzrət Rüqəyyənin varlığının hikməti və onun Şamda dəfni, din düşmənlərini rüsvay olması deməkdir. Ona görə heç kəs Şamda baş verən hadisələri inkar edə bilməcəyək. Həzrət Rüqəyyənin (ə) məzarı, qadınların bu müqəddəs məkanda əsir olmaqlarının əlamətidir. Artıq heç bir kəs, Şam hadisələrini ...

Həzrət Rüqəyyənin (ə) atasına şikayəti

Rəvayətə əsasən, həzrət Rüqəyyə (ə) imam Hüseynin (ə) qana qərq olmuş bədəninin kənarında oturdu. O, gah atasının çiynindən tutub öpür, gah atasının barmaqlarını ürəyinin üstünə qoyur və gözlərinin üstünə çəkirdi. Rüqəyyə (ə) atasının qanını götürür, öz üzünə və tüklərinə çəkirdi. O, ...

İmam Səccadın (ə) Kərbəladan şəhadətə qədər həyatı

İmam Səccadın (ə) həyatında bəhs və tədqiq ediləsi nöqtələr çoxdur. İmamın Kərbəladan şəhadətə qədər getdiyi yollara bir nəzər salaq:1. İmam Səccadın (ə) xəstəliyi.2. O Həzrətin Aşuranı ayaqda saxlamaq üçün səyləri və rolu.3. Onun Əhli-Beyt (ə) əsirlərinin arasında olması.4. Həzrətin Kərbəladan Mədinəyə qədər söylədiyi xütbələr.5. İmamın ...

IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

 Adı: ӘliLəqəbi: Səccad və Zeynül-abidinKünyəsi: Әbu MəhəmmədAtası: Həzrət Hüseyn (ə)Təvəllüd tarixi: Hicri 38-ci ilImamlıq müddəti: 35 ilÖmrü: 57 ilŞəhadəti: Hicri 95-ci ildə Hişam ibni Әbdülməlikin əmri ilə zəhərlənərək şəhid oldu.Məzarı: Mədinədə Bəqi qəbristanlığı.IMAM ZEYNÜL-ABIDIN ӘLEYHISSALAMTӘVӘLLÜDÜIran, ikinci xəlifə ...