Azəri
Monday 11th of December 2017
Məqalələr

Quranda günəş və ay barədə

 Quranda günəş və ay barədəAllahın adı iləQuran Allah kəlamı olaraq bəşəriyyətin hidayəti üçün göndərildiyi, müqəddəs kitablar sırasında sonuncu və onun nazil etdiyi formada təhrifdən amanda qalıb bizə yetişən mükəmməl və misilsiz kitabdır. O nə məzmun, nə də ifadə tərzi baxımından tayı bərabəri olmayan ilahi kəlamlar məcmuəsidir.Quran insanı hidayət edən, ...

ƏDALƏT QURANDA

ƏDALƏT QURANDAƏLƏDDİN MƏLİKOVZülmün mənası “Tacül-ərus” deyir: “Zülm” digərinin mülkündə təsərrüf edib, həddən keçməyə deyilir. “Lisanül-ərəb” kitabında belə deyilir: “Zülm” hər hansı bir şeyi ِz yerinə qoymamaqdır. Rağib “Müfrədat” kitabında zülmün mənasını ...

İMAM SADİQ (ə)

 İMAM SADİQ (ə)Allahın adı iləPeyğəmbərin əzəmətli ağacının gövdəsindən ayrılmış, öz genişliyi və incəliyi ilə əql və hikmət sahiblərini heyrətə qoyan, islam dininin hüquq sistemini (fiqh) mükəmməl formada bəşəriyyətə təqdim edən, Cəfəri məzhəbinin banisi 6-cı imam Cəfəri Sadiqin (ə) hicri- qəməri tarixinin 83-cü il rəbiyul-əvvəl ayının 17-si (may ayının 19-da) ...

ALLAHIN RƏSULUNUN CANIŞINI

ALLAHIN RƏSULUNUN CANIŞINIƏhli sünnət təhqiqçilərinin qondarma saydığı, Ümmül-möminin Ayişədən nəql olunan bir neçə rəvayətdən başqa heç kəs Peyğəmbərin Əbu Bəkrin canişinliyi barəsində bir söz deməsini iddia etməmişdir.Digər tərəfdən, əhli-sünnə kitablarında bəzən Ayişənin iddiasının əksinə olaraq həqiqətin tamamilə başqa olması, bəzən də: ...

RƏHMƏT

RƏHMƏTQuran"(Ey ümmətim!) Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi ki, sizin əziyyətə (məşəqqətə) düşməyiniz ona ağır gəlir, o sizdən (sizin iman gətirməyinizdən) ötrü təşnədir, möminlərlə şəfqətli, mərhəmətlidir!""(Ya Rəsulum!) Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla (döyüşdən qaçıb sonra yanına qayıdanlarla) yumşaq rəftar etdin. Əgər qaba, ...

İmam Mehdinin (əc) imaməti

  İmam Mehdi (əc) ilə tanışlıq Allahı tanımaq üçün ən gözəl vasitə və ən etibarlı yoldur. Dini, Quranı və bütün ilahi təlimləri yalnız onu tanımaqla öyrənmək olar. Onu tanımadan dini öyrənmək, Quranı başa düşmək, İslam maarifini anlamaq və cahiliyyətdən xilas olmaq mümkün deyil. Məhəmməd Peyğəmbər (s) buyurmuşdur:"Zamanın imamını tanımadan ...

Həzrət Mehdi, (ə.c) hakim olacağı labüddür

 Qurani-Kərim Həzrət Mehdi əleyhissəlamın zühur və qiyamı barədə (bir çox başqa sahələrdə olduğu kimi) xırdalıqlara toxunmadan ümumi şəkildə söz açmışdır. Yəni, Quran ümumdünya ədalətli hökumət qurulacağından, əməlisaleh insanların yer üzündəki kamil və son qələbəsindən söhbət etmişdir. Bu ayələri İslam təfsirçiləri hədislərə ...

İmam Həsən Əsgərinin (ə) nəzərində Qeyb məsələsi

İmam Həsən Əsgərinin (ə) şəhadətindən sonra mühüm məsələ qeyb məsələsi olmuşdur. Onun həyata keçməsi Məsumlardan (ə) gələn hədislərdə və eləcə də Əhli-təsənnün mənbələrində nəql edilmişdir. İmam Həsən (ə) də çalışırdı ki, insanları bu məsələdən agah etsin və övladının İlahi məqamını onların yadına salsın.  Bu məsələ adi insanlar tərəfindən ...

İMAM MƏHDİ (Ə) QURAN VƏ RƏVAYƏTLƏRDƏ

İMAM MƏHDİ (Ə) QURAN VƏ RƏVAYƏTLƏRDƏ A) Qur`anda Qur`ani Kərim ilahi məarifin saf zülal çeşməsi, hikmətlərin ən qalarlısı, bəşərin ehtiyac duyduğu ən düzgün elmdir. O, elə bir kitabdır ki, başdan-ayağa doğruçuluqdur, keçmişdəkilərin xəbərlərini və gələcəkdə baş verəcək hadisələri bəyan etmiş, heç bir həqiqəti deməkdən əsirgəməmişdir. Əlbəttə, ...

İmam Əli əleyhis-salamın xütbə, məktub və hikmətli kəlamları NƏHCÜL-BƏLAĞƏ

İmam Əli əleyhis-salamın xütbə, məktub və hikmətli kəlamlarıToplayan:Seyyid Rəzi31-ci xütbə İmam Əli əleyhis-salamın Cəməl müharibəsindən əvvəl, Zübeyrin itaət etməsi üçün Abdullah ibn Abbasi onun yanına göndərdiyi zaman buyurduğu kəlamlarındandır.Əlbəttə, Təlhə ilə görüşmə, onunla görüşsən görərsən ki, o, buynuzunu əyib itiləmiş ...

İMAM MƏHDİ (Ə) BİR NƏZƏRDƏ

 İMAM MƏHDİ (Ə) BİR NƏZƏRDƏŞiələrin axırıncı imamı və Peyğəmbəri Əkrəmin (s) son canişini 255-ci hicri qəməri ili (868-ci miladi) şə`ban ayının 15, cümə günü sübh çağı İraqın Samirra şəhərində dünyaya gəlmişdir.Onun atası şiələrin 11-ci imamı olan həzrəti İmam Həsən Əskəri (ə), anası isə layiqli və əməli saleh qadın olan Nərgiz xatundur ki, onun ...

İmam Əli əleyhis-salamın xütbə, məktub və hikmətli kəlamları

İmam Əli əleyhis-salamın xütbə, məktub və hikmətli kəlamlarıToplayan:Seyyid Rəzi41-ci xütbəİmam Əli əleyhis-salamın xütbələrindəndir. (Bu xütbədə vəfalılıq təqdir, hiylə isə məzəmmət olunur.)Vəfa doğruluğun yoldaşıdır və mən (ilahi əzabın qarşısını almaq üçün) əhdə vəfa etməkdən daha qoruyucu sipər tanımıram. (Qiyamətdə) qayıdışın nə cür ...

"NƏHCÜL –BƏLAĞƏ"

İmam Əli əleyhis-salamın xütbə, məktub və hikmətli kəlamları NƏHCÜL-BƏLAĞƏ İmam Əli əleyhis-salamın xütbə, məktub və hikmətli kəlamları Toplayan: Seyyid Rəzi 51-ci xütbə Siffeyn döyüşündə Müaviyənin qoşunu o böyük şəxsiyyətin səhabələrindən önə keçdiyi və Fərata çıxış yolunu bağladığı, ondan su götürmələrini qadağan ...

QAİB İMAMIN İNTİZARINDA

 YAŞIL İNTİZARQara buludlarün Günəşin çöhrəsini tutduğu, çöllər, səhralar onun qızğın hərarətindən məhrum qaldığı, gül-çiçəklərin və yaşıllıqların aləmin məhəbətindən uzaq olduğuna görə qəlblər niskil yaranan zaman çarəmiz nədir?! Yaradılışın və yaxşılıqların xülasəsi, bütün gözəlliklərin ...

İmam Həsən Əsgərinin (ə) nəzərində Qeyb məsələsi

İmam Həsən Əsgərinin (ə) şəhadətindən sonra mühüm məsələ qeyb məsələsi olmuşdur. Onun həyata keçməsi Məsumlardan (ə) gələn hədislərdə və eləcə də Əhli-təsənnün mənbələrində nəql edilmişdir. İmam Həsən (ə) də çalışırdı ki, insanları bu məsələdən agah etsin və övladının İlahi məqamını onların yadına salsın.Bu məsələ adi insanlar tərəfindən ...

İMAM HƏSƏN ƏSKƏRİNİN (Ə) ƏXLAQİ TÖVSİYƏLƏRİ

 İslam aləmi imamət və vilayət günəşinin 11-ci ulduzu imam Həsən Əskərinin (ə) matəmini yaşayır. Elə bir imam ki, gənc ikən, yəni 28 yaşında şəhadətə yetdi. Elə bir imam ki, gözəl və ibrətamiz kəlamları ilə hamıya hidayət və haqq yolunu göstərdi. O həzrət öz tərəfdarlarına daim tövsiyə edirdi ki, gözəl əxlaqla bəzənsin, insanlarla gözəl rəftar etsin, onları ...

İMAM HƏSƏN ƏSKƏRİNİN (Ə) HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ

İmam Həsən Əskəri (ə) 232-ci hicri-qəməri ilinin Rəbius-sani ayının 8-ci (yaxud 10-cu günü) dünyaya gəlmiş, 260-cı ilin Rəbiul-əvvəl ayının 8-də, 28 yaşında ikən şəhadətə yetmişdir. Atası imam Əliyyən-Nəqi (ə), anası isə Hüdeysdir. (Tarixi mənbələrdə o həzrətin anasının adı Hadisə, Susən, Suleyl və Cəddə kimi də qeyd edilmişdir.)“Əskəri” ləqəbi həm imam ...

IMAM HӘSӘN ӘSKӘRI ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

 Adı: HəsənLəqəbi: ӘskəriKünyəsi: ӘbuməhəmmədAtası: Həzrət imam Әliyyən Nəqi (ə)Təvəllüdü: Hicri 232-ci ilImamlıq müddəti: 7 ilÖmrü: 28 ilŞəhadəti: 260-cı Hicri-qəməri ilində Abbasi xəlifəsi Mötəmid tərəfindən şəhid edildi.Məzarı: Iraq Samirra şəhəri.TӘVӘLLÜDÜImamət səmasının on birinci parlaq ulduzu Mədinə şəhərində doğdu və Samirra ...

ELM VƏ ALIMIN ŞƏHADƏT VERMƏSI

Quran"(Kitab əhlindən Abdullah ibn Salam kimi) elm verilmiş kimsələr Rəbbindən sənə nazil edilənin (Quranın) haqq olduğunu və onun (möminlərə) yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) şükrə (tərifə) layiq olan Allahın yolunu göstərdiyini görürlər."[1]"Və elm verilən kəslər də bilsinlər ki, haqq (Quran) sənin Rəbbindəndir. Artıq ona inansınlar və ürəkləri ondan arxayın ...

DÜNYA ZÜHUR ƏRƏFƏSİNDƏ

DÜNYA ZÜHUR ƏRƏFƏSİNDƏ Keçən fəsillərdə 12-ci imamın qeybə çəkilməsi və onun səbəbləri barəsində söhbət etdik. Allahın bu sonuncu höccəti qeybdə olmuşdur ki, zəminələr yaradandan sonra zahir olsun, dünyanı özünün birbaşa hidayətlərinin nuru ilə doldursun. Bəşəriyyət qeybət dövründə elə əməl edə bilər ki, İmam Zəman (ə)-ın zühuruna ...