Azəri
Wednesday 26th of July 2017
Quranın təfsiri

"Səcdə" surəsi

.32.əs-Səcdə (Səcdə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    Kitabın (Quranın) aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsində heç bir şəkk-şübhə yoxdur!3.    Yoxsa (müşriklər): “(Muhəmməd) onu özündən uydurmuşdur!” -deyirlər. Xeyr, o səndən əvvəl peyğəmbər ...

Loğman" surəsi

Loğman surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 34 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    Bunlar hikmətli Kitabın (Quranın) ayələridir.3.    (O Quran) yaxşı əməllər edənlərə bir hidayət (doğru yolu göstərən rəhbər) və rəhmətdir.4.    O kəslər ki, namaz qılar, zəkat verər və axirətə tam yəqinliklə ...

Ənkəbut" surəsi

əl-Ənkəbut (Hörümçək) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 69 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    İnsanlar (möminlər) yalnız: “İman gətirdik!” - demələrilə onlardan əl çəkilib imtahan olunmayacaqlarınımı sanırlar? (Xeyr, iman gətirmək şəhadət kəlməsini təkcə dillə demək deyildir. Biz onları yeri gəldikcə ...

Qəsəs" surəsi

əl-Qəsəs (Əhvalat) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim!2.    Bu, (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıqaydın Kitabın ayələridir!3.    Biz inanan bir tayfa üçün sənə Musanın və Fironun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi söyləyəcəyik.4.    ...

"Rum" surəsi

ər-Rum (Rumlular) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    Rumlular (bizanslılar iranlılara) məğlub oldular.3.    (Ərəbistana) ən yaxın bir yerdə (Şamda və ya Urdunda). Lakin onlar (bu) məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər.4.    Bir neçə ilin içində (üç illə ...

"Şuəra" surəsi

ş-Şuəra (Şairlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 227 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim!2.    Bunlar (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıq-aydın Kitabın ayələridir.3.    (Ya Rəsulum! Məkkə müşrikləri) iman gətirməyəcəklər deyə, bəlkə, özünü həlak edəsən?! (Özünü ...

"Furqan" surəsi

əl-Furqan (Fərqləndirmə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 77 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Aləmləri (insanları və cinləri Allahın əzabı ilə) qorxutmaq üçün (haqqı batildən ayıran) Quranı Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil edən Allah nə qədər (uca, nə qədər) uludur! (Ucalardan ucadır; əzəli və əbədidir, xeyir-bərəkəti bol və ...

"Nəml" surəsi

ən-Nəml (Qarışqalar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 93 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin! Bu, Quranın və (haqqı batildən ayıran) açıq-aydın bir Kitabın ayələridir!2.    Möminlərə (doğru yol göstərən) rəhbər və (Cənnətlə) müjdədir.3.    O kəslər ki, (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılır, zəkat verir və axirətə ...

Muminun" surəsi

əl-Muminun (Möminlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)2.    O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında ...

"Həcc" surəsi

əl-Həcc (Həcc) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 78 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun. (Allahın əzabından qorxub pis əməllərdən çəkinin, yalnız Ona ibadət və itaət edin). Həqiqətən, qiyamət gününün (axır saatın) zəlzələsi dəhşətli şeydir!2.    Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyi ...

"Nur" surəsi

ən-Nur (Nur) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 64 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Bu, (səmadan) nazil edib (hökmlərini) vacib buyurduğumuz bir surədir. Biz onda açıq-aşkar ayələr nazil etdik ki, düşünüb ibrət alasınız!2.    Zinakar kişiyə və zinakar qadına yüz şallaq (qırmanc) vurun. Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allahın ...

"Taha" surəsi

.20.Taha surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 135 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Ha!2.    Biz Quranı sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik! (Peyğəmbər ayaq üstə, barmaqlarının ucunda durub o qədər namaz qılmışdı ki, mübarək qıçları şişmişdi).3.    (Biz onu Allahın əzabından) qorxan bir kimsəyə yalnız ...

"Məryəm" surəsi

Məryəm surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 98 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Kaf, Ha, Ya, Eyn, Sad!2.    (Ya Rəsulum!) Bu sənin Rəbbinin öz qulu Zəkəriyyaya olan mərhəmətinin xatırlanmasıdır!3.    (Zəkəriyya) Rəbbinə gizlicə dua edib yalvardığı zaman4.    Belə demişdi: “Ey Rəbbim! Artıq sümüyüm sustalmış, başım ...

"Ənbiya" surəsi

əl-Ənbiya (Peyğəmbərlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 112 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər. (Qiyamət insanlar üçün nə qədər uzaq isə, Allah dərgahında bir o qədər yaxındır. Fani dünyaya, ...

"İsra" surəsi

.17.əl-İsra (Gecə vaxtı seyr)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Bəzi ayələrimizi (qüdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və əcaiblikləri) göstərmək üçün bəndəsini (Peyğəmbər əleyhissəlamı) bir gecə (Məkkədəki) Məscidülhəramdan ətrafını mübarək etdiyimiz (bərəkət verdiyimiz) ...

"Nəhl" surəsi

.16.ən-Nəhl (Bal arısı)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Allahın (möminlərin zəfər çalacağı, müşriklərin və kafirlərin məhv olacağı barəsindəki) əmri mütləq gələcəkdir. Buna görə də onu tələm-tələsik (vaxtından əvvəl) istəməyin. Allah pakdır və Ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır. (Allah hər ...

"Kəhf" surəsi

.18.əl-Kəhf (Mağara)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 110 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Quranı mənasında və sözlərində) heç bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi!2.    (Allah kafirləri) Öz dərgahından gələcək şiddətli bir əzabla qorxutmaq, yaxşı ...

"İbrahim" surəsi

İbrahim surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Ra! (Ya Rəsulum! Bu Quran) elə bir Kitabdır ki, onu sənə insanları onların öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura (küfrdən imana) -yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) tərifə (şükürə) layiq olan Allahın yoluna (islam dininə) çıxartmaq üçün nazil ...

"Rəd" surəsi

ər-Rəd (Göy gurultusu) surəsi(Məkkədə, bəzilərinə görə isə tamamilə, yaxud qismən Mədinədə nazil olmuşdur, 43 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim, Ra! Bunlar Kitabın (Quranın) ayələridir. Rəbbindən sənə nazil olan (Quran) haqdır, lakin insanların (Məkkə müşriklərinin) əksəriyyəti (ona) inanmaz.2.    Gördüyünüz ...

"Hicr" surəsi

ər-Hicr (Daşlı sahə)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim, Ra! Bunlar (mükəmməl ilahi) Kitabın və açıq-aydın (möcüzə olan) Quranın ayələridir.2.    Kafirlər (qiyamət günü), yəqin ki, müsəlman olmalarını istərdilər!3.    (Ya Rəsulum!) Qoy (kafirlər) hələ (istədikləri ...