Azəri
Tuesday 26th of September 2017
Quranın təfsiri

"Züha" surəsi

.93.əz-Zuha (Səhər və ya Səhər işığı) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun səhərə;2.    And olsun sakitləşməkdə olan (və ya: getdikcə zülməti artan) gecəyə ki,3.    (Sənə bir neçə gün vəhy nazil etməməklə) Rəbbin səni (ya Peyğəmbər!) nə tərk etdi, nə də sənə acığı ...

"Fəcr" surəsi

.89.əl-Fəcr (Dan yeri) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun dan yerinə;2.    And olsun on gecəyə (zülhiccə ayının birinci, yaxud ramazan ayının sonuncu on gecəsinə);3.    And olsun cütə və təkə (tək olan xaliqə, erkək və dişi olmaqla cüt olan məxluqata; cüt olan hər şeyə, yaxud Qurban bayramına ...

"Ğaşiyə" surəsi

 .88.əl-Ğaşiyə (Bürüyən) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 26 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!    (Ya Peyğəmbər! Dəhşəti aləmi) bürüyəcək qiyamətin xəbəri sənə gəlib çatdımı?    (O gün) bir çox üzlər zəlil görkəm alacaq;    (Onlar Cəhənnəmin pillələrinə çıxıb-düşməklə boş yerə) zəhmət ...

"Bələd" surəsi

.90.əl-Bələd (Şəhər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)-2.    Sənin yaşadığın (sənə halal olan) şəhərə;3.    And içirəm ataya və onun övladına (Adəmə və onun nəslinə, yaxud İbrahimə və oğlu İsmailə) ki,4.    Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq! ...

"Tariq" surəsi

ət-Tariq (Gecə gələn) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 17 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun göyə və gecə gələnə! (Gecə peyda olub gündüz qeyb olana!)2.    (Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, gecə gələn nədir?!3.    O, (zülməti) yaran (parlaq) bir ulduzdur!4.    Elə bir kimsə yoxdur ki, onun ...

Buruc" surəsi

əl-Buruc (Bürclər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 22 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun bürclər sahibi olan göyə;2.    And olsun vəd olunmuş günə (qiyamət gününə);3.    And olsun şəhadət verənə və (haqqında) şəhadət verilənə (peyğəmbərlərə və onların ümmətlərinə, yaxud cümə və Ərəfə ...

Əla" surəsi

əl-Əla (Ən uca) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Ən uca olan Rəbbinin adını pak (müqəddəs) tutub şəninə təriflər de!2.    O Rəbbin ki, (hər şeyi) xəlq etdi və nizama saldı.3.    O Rəbbin ki, (hər şeyin keyfiyyətini, xüsusiyyətini, davam müddətini) əzəldən müəyyən etdi və ...

"Mutəffifin" surəsi

əl-Mutəffifin (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 36 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların!2.    O kəslər ki, özləri insanlardan (bir şey) aldıqları zaman onu tam ölçüb alar,3.    Onlar üçün ölçdükdə ...

"İnfitar" surəsi

əl-İnfitar (Parçalanma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy parçalanacağı zaman;2.    Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman3.    Dənizlər (qaynayıb bir-birinə) qarışacağı zaman;4.    Qəbirlər çevriləcəyi (qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər oradan ...

"İnşiqaq" surəsi

əl-İnşiqaq (Yarılma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 25 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy yarılacağı,2.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib (Ona) itaət edəcəyi zaman;3.    Yer uzanıb dümdüz olacağı;4.    Qoynunda olanları bayıra atıb boşalacağı5.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib (Ona) ...

"Əbəsə" surəsi

Əbəsə (Qaşqabağını tökdü) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 42 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Peyğəmbər) qaşqabağını töküb üzünü çevirdi.2.    Yanına korun (Abdullah ibn Ümmi-Məktumun) gəlməsindən dolayı.3.    Nə bilirsən, bəlkə də, o (səndən islama dair soruşub öyrənəcəkləri ilə) ...

"İnfitar" surəsi

.82.əl-İnfitar (Parçalanma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy parçalanacağı zaman;2.    Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman3.    Dənizlər (qaynayıb bir-birinə) qarışacağı zaman;4.    Qəbirlər çevriləcəyi (qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər ...

İnşiqaq" surəsi

.84.əl-İnşiqaq (Yarılma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 25 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy yarılacağı,2.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib (Ona) itaət edəcəyi zaman;3.    Yer uzanıb dümdüz olacağı;4.    Qoynunda olanları bayıra atıb boşalacağı5.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib ...

Əbəsə" surəsi

Əbəsə (Qaşqabağını tökdü) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 42 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Peyğəmbər) qaşqabağını töküb üzünü çevirdi.2.    Yanına korun (Abdullah ibn Ümmi-Məktumun) gəlməsindən dolayı.3.    Nə bilirsən, bəlkə də, o (səndən islama dair soruşub öyrənəcəkləri ilə) ...

"İnsan" surəsi

.76.əl-İnsan (İnsan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 31 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    İnsanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o, xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır! (Yaxud insanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o həmin dövrdə xatırlanası bir şey olmasın?! Əlbəttə, olmuşdur. İnsan əvvəlcə mövcud deyildi. Sonra o, yəni ulu ...

"Nəbə" surəsi

ən-Nəbə (Böyük xəbər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Bu müşriklər) bir-birindən nə haqqında soruşurlar?2.    Böyük bir xəbər (qiyamət günü) haqqında!3.    Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar.4.    Xeyr, onlar (qiyamətin haqq olduğunu) mütləq ...

"Muddəssir" surəsi

l-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!2.    Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!3.    Öz Rəbbini uca tut!4.    Libasını təmizlə! (Nəfsini günahlardan pak et!)5.    (Əzaba ...

"Muzzəmmil" surəsi

əl-Muzzəmmil (Örtünüb bürünən) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey (libasına) örtünüb bürünən (əbasına bürünüb yatan Peyğəmbər)!2.    Gecə -az bir hissəsi istisna olmaqla- qalxıb namaz qıl!3.    (Gecənin) yarısına qədər, yaxud bir qədər ondan ...

"Qiyamə" surəsi

əl-Qiyamə (Qiyamət) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And içirəm qiyamət gününə;2.    And içirəm (günah etdiyi üçün, yaxud yaxşı əməli azdır deyə) özünü qınayan nəfsə! (Siz öləndən sonra mütləq diriləcəksiniz!)3.    Məgər insan elə güman edir ki, ...

"Nuh" surəsi

Nuh surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 28 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, Biz Nuhu: “Qövmünə şiddətli bir əzab gəlməmişdən əvvəl onları (Allahın əzabı ilə) qorxut!” -deyə öz tayfasına peyğəmbər göndərdik.2.    O dedi: “Ey qövmüm! Həqiqətən, mən sizi (Allahın əzabı ilə) açıq-aşkar qorxudan bir ...