فارسی
 

صدور حکم تحریم تنباکو توسط « میرزای بزرگ شیرازی» (1309ق)

  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
مراکز استان :

طول جغرافیایی :         عرض جغرافیایی : 

مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی مرحوم استاد آقاتی
استاد حسین صبحدل حسین علی شریف
حرم امام رضا (ع) اذان حزین
اذان انتظار - کاظم زاده حسن رضائیان
استاد شيخ محمد طوخی راغب مصطفی غلوش

برگي از تاريخ (1 جمادى الاول)
صدور حکم تحریم تنباکو توسط « میرزای بزرگ شیرازی» (1309ق)
یکی از امتیازات ننگینی که در زمان قاجار نتایج نامطلوبی را به بار آورد امتیاز انحصار تنباکو معروف به امتیاز رژی بود . به موجب این امتیاز که در زمان ناصر الدین شاه قاجار با تالبوت انگلیسی منعقد شد ، شرکت رژی به مدت 55 سال صاحب حق انحصاری تجارت تنباکوی ایران و حتی نظارت در زراعت آن شناخته می شد . وقتی مردم ، این قرارداد را با قرارداد مشابهی که با دولت عثمانی منعقد شده بود مقایسه کردند، از بابت این که منفعت بسیار کمتری نصیب کشور شده است دست به اعتنراض زدند ، با گسترده شدن اعتراضات مردمی و پیگیری علمای بزرگ تهران ازجمله حاج میرزا حسن آشتیانی ، این اعتراضات شکلی وسیع به خود گرفت و سرانجام حکم تحریم استعمال تنباکو توسط میرزای بزرگ شیرازی ، تکلیف مردم و شاه را یکسره کرد . پس از صدور این فتوا که استعمال تنباکو به هر نحو را در حکم محاربه با امام زمان (عج) عنوان کرده بود ، مردم قلیان ها را شکستند و انبارهای توتون را به آتش کشیدند . تاثیر این فتوا به حدی بود که در درون دربار قاجار نیز کسی از تنباکو استفاده نمی کرد . سرانجام ناصرالدین شاه قاجار مجبور شد که این قرارداد را فسخ نموده و مقداری غرامت به شرکت رژی پرداخت کند .