فارسی
جمعه 28 مهر 1396 - الجمعة 29 محرم 1439
بزرگداشت عالم ربانی حضرت آیت الله سید مهدی ابن الرضا - 7 1396 - مسجد اعظم

سخنرانی استاد حسین انصاریان