فارسی
يكشنبه 31 تير 1403 - الاحد 13 محرم 1446
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

0
نفر 0

سلام در تحلیل قرآن

یکی از هنجارهای بسیار پسندیده اسلامی قرآنی ، تحیت گفتن به سلام است. هر مسلمانی در دیدار با دیگری بلکه حتی هنگام ورود به خانه و مکانی که کسی در آن نیست به صدای رسا سلام می گوید و افشای سلام را مستحب می شمارد. در روایات برای سلام کردن آثار و برکات بسیار و پاداش های بی شماری گفته اند که موجب ترغیب و تشویق مردمان به انجام آن می شود. هم چنین برای سلام کردن آدابی را بیان کرده اند که با جزئیات آن خود کتابی پرحجم و واژگان می شود. خداوند در آیه ۶۳ سوره فرقان، در بیان شیوه های هنجاری عبادالرحمن می فرماید: و عبادالرحمان یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
از صفات و وی‍ژگی های بندگان خداوند رحمان ، یکی آن است که سخنان ایشان با دشمنان نیز سالم و ناآلوده است، چه رسد به گفتارشان با دوستان.
عبادالرحمان به وسیله ریاضات ومجاهدات های نفس، به جایی رسیده اند که سخنان ایشان نیز بازتابی از طهارت و پاکی نفس ایشان است و سلامت روح و روان آنان موجب شده است که در اعمال و رفتار جوارح نیز سلامت پیدا کنند.

در آموزه های اسلامی بر این معنا تاکید شده است که ازکوزه برون همان تراود که در اوست؛ بنابراین گفتار پاک و سالم نشان دهند، پاکی باطن آنان است؛ از این روست که امیرمومنان علی(ع) می فرماید: المرء مخبوء تحت لسانه؛ آدمی و شخصیت او در پشت زبان وی پیداست. وقتی سخن می گوید باطن نفس خویش را آشکار می کند و سلامت و خباثت طبیعت و شخصیت خویش را نشان می دهد. شخص تا زمانی که خاموش است کفر و ایمان و زهد و حرص و فروتنی و خودبرتربینی اش نهان است؛ و چون به سخن آید حالش اشکار و روشن می شود. برای عموم مردم، تنها راه شناخت دیگران نگاه کردن به اعمال و رفتار ایشان است. از این روست که هر گاه در مجلسی سخن از حق و خداوند و آخرت می شود گروهی شاد و مسرور می شوند و گروهی ناراحت و مغموم می گردند؛ زیرا آثار گرایش باطنی خویش را این گونه در چهره و ظاهر خویش آشکار و هویدار می سازند. خداوند در آیه ۳۰ سوره محمد می فرماید که بیمار دلان که گمان می کنند خداوند کینه هایشان را هرگز بیرون نخواهد ریخت، می توان ایشان را از آهنگ سخنان ایشان شناخت ؛ چنان که گناهکاران و مجرمان را نیز می توان از چهره و رخسارشان شناخت (الرحمن آیه ۳۰)؛ زیرا آثار خباثت و طیب بودن باطن در ظاهر و نیز رفتارهای آدمی خودش را نشان می دهد. البته برخی از انسان در مرتبه و جایگاهی نشسته اند که خودشان به نور الهی باطن ها را می شناسند پیش از آن که از راه چهره و رفتار خودش را نشان دهد. از این روست که در روایت آمده: اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنورالله ؛ از هوشیاری و تیزبینی اهل ایمان اندیشه کنید ؛ زیرا چنین انسان با بصیرتی به نور خداوند می نگرند وچیزی بر او پوشیده نیست.

به هر حال بر اساس آن که از کوزه برون همان تراود که در اوست، انسان نمی تواند باطن خویش را نهان دارد و به شکلی از اشکال باطن ظهور می کند. امیرمومنان علی (ع) می فرماید: ما اضمر احدکم شیئا الا ظهره الله فی فلتات لسانه و صفحات وجهه؛ هیچ کس نیست که امری را در دل خویش نهان دارد مگر آن که خداوند آن را در گفتار ناخودآگاه و در صفحه رخسارش آشکار و هویدا سازد. از این رو رخساره و گفتار آدمی بیانگر و ترجمان قلب و باطن اوست. سلامت زبان بیانگر سلامت باطن شخص است. خداوند درباره سلامت قلب حضرت ابراهیم (ع) سخنان وی را بازگو می کند که می فرماید خداوند آفریدگار و پروردگار اوست و او را از بیماری شفا می دهد و درمان می کند وشش حاجت و نیازی را از زبان آن حضرت مطرح می کند و آن گاه می افزاید که او دارای قلب سلیم بوده است.(شعراء ایات ۷۸ تا ۸۹)
قلب سلیم دارای خصوصیاتی است که از جمله آن ها پاکی در بینش و نگرش است. گرایش به دنیا به شکل حبی آن ندارد و از تسلط قوای غضب و شهوت و نفوذ شیطان ها در امان است. در حقیقت دل آلوده به محبت دنیا و شهوت و غضب نیست و مانند مارگزیده در تشویش و انقلاب برای دنیا و مسایل آن نمی باشد بلکه از خشیت الهی است که در عین اطمینان قلبی دل نگران هستند(انبیاء آیه ۲۸) و یتململ تململ السلیم یعنی همانند مارگزیده از خشیت خداوندی به خود می پیچد. این ترس امری باطنی است و با قلب منیب به درگاه خداوند می شتابد.(ق، آیه ۳۳) و درونش از ما سوی الله خالی و تهی است. این گونه است صاحب قلب سلیم در رفتارهایش تنها به خداوند توجه دارد و رفتارهایش بیانگر آن است از سلامت نفس در بینش و نگرش برخوردار می باشد.
بنابراین نیکی و راستی گفتار را می بایست در سلامت قلب جست و جو کرد. کسی که قلبش بیمار است به سی بیماری زبانی گفتار می آید که از آن جمله می توان به دشنام و ناسزا گویی و غیبت و تهمت و مانند آن اشاره کرد. پس کسی که می خواهد نیک گفتار باشد و سلامت زبان را به دست آورد می بایست سلامت قلب را با تقوا تحصیل کند. برای این مقصود مدیریت قوای غضبی و شهوانی و شیطانی ضروری است. این گونه است که برخی با افترا و تهمت و کذب و دروغ و غیبت و هجو دیگران را می آزارند؛ زیرا نتوانسته است غضب خودش را کنترل کند. آن دیگری مردم را مسخره می کند و برای به دست آوردن مال و مقامی حیثیت دیگری را لکه دار می کند و یا این که برای به دست آوردن مال و منالی دروغ می گویند. ( واقعه آیه ۸۲) برخی که اصولا اختیار خویش را به دست شیطان داده اند تا آن ها را به هر جایی که می خواهد بکشاند. گروهی نیز اسیر جهل خویش هستند و نمی توانند خوب را از بد تشخیص دهند و سود و زیان خود را بدانند. این ها نیز از سلامت زبان برخوردار نیستند. از این روست که خداوند گفتار جاهلان را زننده و فساد و بیرون از دایره سلامت ارزیابی می کند. برخی جهل را بدترین بیماری دل ها دانسته و وجود آن را در آدمی به معنای مرگ دل و قلب شمرده اند؛ زیرا کارها و گفتارهایی را بر زبان می راند که قصد و غرضی ندارد؛ زیرا موقع شناس نیست و نمی داند چه سخنی را کجا بگوید.

امیرمومنان (ع) بیماری جهل در قلب را زیان بخش تر از بیماری جذام می داند. برخی از مسایل را نباید هر جایی گفت هر چند درست باشد؛ زیرا می بایست به قدر و اندازه عقل و فهم مخاطب سخن گفت. نخست مخاطب را بشناسید و سپس سخن بگوید تا متهم نشوید. برخی مطالب مهم و عالی اگر به توده مردم گفته شود خود به معنای القای شبهات است و اسباب خرابی دین و دنیای مردم می شود. اگر شخص نکته سنج نباشد و از روی جهل به مخاطب سخن بگوید موجبات کدورت و عداوت میان دو شخص یا مردمی می شود. اگر شخصی مرتکب اشتباهی شد اگر در هنگام بخشش مسایل مربوط و مرتبط را به یاد آوریم خود موجب می شود که بخشش سود چندانی نداشته و به جای آدم سازی موجب شود که کینه انگیز شود و شخص را به ارتکاب آن جرات بخشد. از این روست که حضرت یوسف (ع) در هنگام بخشش برادران سخن از آن همه کارهایشان به میان نیاورده است و تنها گفته که امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست.(یوسف آیه ۹۲) و اگر ضرورتی بود تا توضیح داده شود به کلی گویی بسنده شود.(یوسف آیه ۱۰۰)
● سلام نام خداوند
سلام یکی از نام های خداوند و صفات اوست. (حشر آیه ۲۳) در حدیث است که هر کسی بتواند نود و نه اسم خداوند را در خود احصا کند به بهشت داخل می شود. این احصا کردن به معنای شمارش آن ها نیست بلکه تخلق به آن اسما و صبغه گرفتن به آن نام هاست.انسانی می تواند به بهشت و دارالسلام در آید که خود را سالم و سلیم سازد و معنای سلام را درهمه ابعاد وجودی خویش تحقق بخشد و از فساد راهی یابد.

البته بسیاری از مردم در خود سلام بودن خداوند شک و تردید دارند. از این روست که نسبت به کارهای خداوند قایل به نوعی فساد می باشند و سلامت افعال حق را در عمل نمی پذیرند. این که گفته اند اگر خداوند چیزی به شما داد نعمت و اگر گرفت حکمت است برای آن است که سلامت به افعال حق را باور داشته باشیم. کسی به سلام بودن خداوند اعتقاد دارد که وی را در ذات و صفات و افعالش از نظر قلبی و عقلی و عملی و قولی سالم بداند.
● جایگاه های خطرساز
برای انسان سه جایگاه و موطن است که بسیار خطرناک و خطرساز است. مقام نخست هنگام زاده شدن و تولد است که خانه مصیبت و مشقت و آزمایش است. از این روست که برای رهایی و امنیت بخشی در گوش کودک اذان و اقامه می گویند تا شیطان از وی دور شود و از شر بلاهای خطرساز ایمن گردد. خداوند کسانی را که بخواهد مورد رحمت واسعه خویش قرار دهد در نخستین منزل از منازل او را به اسم سلام از شر بلاهای هلاکت کننده دین و دنیا حفظ می کند و امان می بخشد. از این روست که می فرماید: والسلام علی یوم ولدت ( مریم آیه ۳۳)
مرتبه دوم هنگام مرگ است که آخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت است که موطن بس خطرناک است.(قیامت آیات ۲۶ تا ۲۹) در این منزل شدت دنیا و آخرت به هم پیوسته است و شخص در وضعیت بحرانی قرار دارد و هول المطلع وی را می هراساند. در این جاست که انسان نیازمند امنیت و سلامت خاص است: والسلام علی یوم اموت (مریم آیه ۳۳) کسانی که در زندگی سلامت بودند و اسمای الهی را به صبغه خویش آراستن و تحقق وجودی بخشیده و احصا نموده اند اینان نیز مخاطب به سلام فرشتگان درهنگام مرگ می شوند و امنیت می یابند.(احزاب آیه ۴۴ و نحل آیه ۳۲)
مرحله سوم و جایگاه سخت دیگر بشر هنگامه قیامت کبراست که امر بزرگی است ( حج آیه۱) و آدمی از خوابگاه خویش بر انگیخته می شود.(یس آیه ۵۲) این جاست که امانت و سلامت الهی می تواند بسیار مفید باشد. از این روست که خداوند این سه مرحله را تنها برای کسانی اسان و سلامت دانسته است که با کارهای خویش توانسته اند به وی تقرب جویند واز فضل و رحمت واسعه او برخوردار شوند: و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا(مریم آیه ۳۳) بنابراین سلام اسمی مهم از اسمای الهی است که آدمی را از هر گونه فساد و تباهی و هلاکت حفظ می کند. کسی که دارای قلب سلیم است می تواند این مسیر را به سلامت بگذراند. این که سوره یس را قلب قران گفته اند به سبب این است که آیه مبارکه " سلام قولا من رب رحیم " در آن وارده شده است که بیانگر سلامتی بهشتیان است که آسوده باشد که به سلامت به دارالسلام (یونس آیه ۲۵) وارد می شوی. انسان می بایست با پیروی از آموزه های وحیانی قرآن خود را در مسیر ولایتی قرار دهد که حقیقت سلام در او تحقق می یابد و باطن وی از پلیدی ها پاک می شود.این همان تخلق به اخلاق الله یعنی صفات و اسمای الهی یافتن است. کیفیت صفات هر کسی را می توان از رفتار او به دست آورد. اگر به گفتارها و رفتارها و اندیشه های شخصی مراجعه شود به خوبی دانسته می شود تا چه اندازه در سلامت است. از این روست که انسان های سلیم النفس انسان های هستند که حتی به دشمن خویش سلامت می گویند و او را به نام سلام الهی حوالت می دهند و خواستار پاکسازی وجودی آنان از تباهی و فساد عقیده و رفتار و کردار و گفتار می شوند. چنان که حضرت ابراهیم (ع) با آزر بت پرست کرد( مریم آیه ۴۷ و ۴۸) و مومنان نیز در هنگام مواجه با کافران و مشرکان جاهل این گونه رفتار می کنند. در ادبیات اسلامی و فرهنگ قرآنی انسان مومن هم در آغاز دیدار و هم در هنگام خروج سلام می کند و از مهم ترین آداب اسلامی سلام کردن در هنگام ورود و خروج است؛ زیرا هم یاد کرد خداوند است و هم این که اعلام می کند که در بود و نبود تو من به سبب سلامت نفس خویش ، حافظ منافع تو هستم و در نزد تو تهمت و دشنام نمی دهم و در پشت سرت غیبت نمی کنم و کار و یا گفتار به زیان تو انجام نمی دهم. این همان معنای روایت است که : المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه ؛ مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امان باشند؛ زیرا مومن و مسلم کسی است که خودش را در رنج می افکند ولی مردم از وی در راحت و آسایش هستند: المومن نفسه منه فی تعب و الناس منه فی راحة.
این ها بخشی کوچک از مسایل و مطالب سلام در قرآن است که در این جا به همین مقدار بسنده می شود که اگر به همین نیز عمل شود کار خلق در دنیا و آخرت بهتر از این می شود که اکنون است و جامعه سالم اسلامی را تحقق می بخشیم.


منبع : پایگاه آفتاب
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخرین مطالب

از تولد تا غیبت  
گوشه اى از عذاب قيامت‏  
سعادت ابدی در گرو اشک و عزاداری برای سیدالشهدا ...
مراتب صبر
میدان جنگ‏ از صابر همدانی
غیرت و حمیت حضرت ابوالفضل علیه السلام
همه مشکلاتمان را در روز عرفه حل کنیم !
عاشورا در آينه تفاسير (1)
آشنایی با سنت اربعین نویسی
مفهوم حیات و مرگ در قرآن

بیشترین بازدید این مجموعه

چهل حدیث از امام علی النقی الهادی (ع)
دلايل امامت على بن الحسين، حضرت سجاد عليه ...
حوادث بعد از واقعه عاشورا
هدیه الهی به مناسبت فرخنده میلاد امام حسن مجتبی ...
اسارت اهل بیت امام حسین (ع) و بردن ایشان به کوفه
مروری بر ایستگاه ها و مواقف قیامت
افزایش رزق و روزی با نسخه‌ امام جواد (ع)
کرامات و معجزات حضرت فاطمه زهرا (س) (2)
مقام شكر از منظر امام حسین(ع)
متن دعای معراج + ترجمه

 
نظرات کاربر

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^