Indonesian
Saturday 13th of April 2024
0
نفر 0

Mengenal Mushaf Sayidah Fathimah Az-Zahra as

Mengenal Mushaf Sayidah Fathimah Az-Zahra as

Salah satu nama Sayidah Fathimah adalah Muhaddatsah. Imam Shadiq mengenai sebab penamaan Fathimah az-Zahra dengan nama Muhaddatsah berkata, "Fathimah as disebut Muhaddatsah karena malaikat Jibril senantiasa turun dan menyampaikan kabar kepadanya sebagaimana menyampaikan kabar kepada Maryam as; putri Imran".

 

Mengenal Mushaf Sayidah Fathimah Az-Zahra as

Sebagian Muslimin menuduh bahwa mushaf Fathimah az-Zahra as adalah Quran orang-orang Syiah yang ada di tangan Imam Mahdi af yang akan disodorkan ketika dia muncul. Dan sebagian mempersoalkan keberadaan mushaf itu.

Pertanyaannya adalah mengapa sebagian Muslimin begitu benci dan menaruh dendam terhadap Syiah dan menuduh bahwa orang-orang Syiah memiliki al-Quran sendiri selain yang ada di tangan orang non Syiah? Bahkan sampai saat ini senantiasa ada orang-orang dengki yang mengkritik secara tidak obyektif hanya ingin menjatuhkan dan mencari kelemahan saja tanpa ada niat ingin mencari kebenaran? Ada beberapa kemungkinan terkait sikap permusuhan ini:

1. Selain mereka tidak merujuk ke sumber-sumber hadis Syiah, mereka hanya termakan oleh hasutan musuh-musuh Syiah.

2. Mereka tidak mau menerima bahwa orang-orang Syiah meyakini bahwa Fathimah as; putri Nabi Muhammad saw memiliki sebuah mushaf.

3. Kebencian dan kekerasan hati mereka terhadap ajaran Syiah yang disampaikan oleh para Imam Maksum as dan tidak mau orang lain memiliki keyakinan seperti itu apalagi dirinya.

4. Mereka berpikir bahwa mushaf adalah kumpulan al-Quran sebagaimana istilah yang diterapkan pada zaman Rasulullah saw bahwa mushaf adalah kumpulan-kumpulan tulisan al-Quran, padahal pada zaman itu mushaf secara bahasa adalah kumpulan-kumpulan lembaran yang sudah dijilid dalam bentuk sebuah buku. Jadi mushaf bukan hanya kumpulan tulisan al-Quran saja, tetapi mencakup juga kumpulan-kumpulan tulisan selain al-Quran. Oleh karena itu, mushaf Fathimah adalah kumpulan-kumpulan tulisan yang isinya adalah pembicaraan malaikat Jibril kepada Sayidah Fathimah sepeninggal ayahnya. Walaupun sampai saat ini al-Quran itu sendiri juga dikenal dengan istilah "Mushaf Syarif".(1)

Abu Basyir berkata, "Aku berada di sisi Imam Shadiq as dan aku berkata, ‘Apa mushaf Fathimah itu?' Beliau menjawab, ‘Mushaf yang tebalnya tiga kali al-Quran yang ada di tanganmu. Namun, demi Allah! Tidak satu kata pun dari al-Quran ada di dalamnya.(2)

Hadis ini menjelaskan bahwa mushaf Fathimah tebalnya tiga kali al-Quran dan tidak satu kata pun, namun dari sisi kandungan dan topik, kendati satu kata pun dari zahirnya al-Quran tidak tampak di sana.

Boleh jadi orang-orang yang dengki akan menyanggah bahwa banyak hadis-hadis tentang "al-Quran mencakup semua hukum, dan kejadian-kejadian sekarang dan yang akan datang", lalu untuk apa mushaf Fathimah itu dan bagaimana memahami hadis berikut ini:

Allamah Majlisi menjelaskan, "Iya memang al-Quran demikian, tetapi mushaf adalah makna dan bacaan yang tidak kita pahami dari al-Quran, bukan tulisan lahiriahnya yang kita pahami dari al-Quran. Oleh karena itu apa yang anda maksud adalah lafad zahirnya al-Quran, dan itu tidak ada dalam mushaf Fathimah.(3)

Untuk mengetahui lebih dalam, apa sebenarnya mushaf Fathimah? Sejak kapan ia ada? Mushaf ini mencakup pembahasan apa saja? Sekarang ada di mana dan di tangan siapa? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Mungkin bisa membuka wawasan sebagian kita yang belum banyak mengetahuinya.

Salah satu nama Sayidah Fathimah adalah Muhaddatsah. Imam Shadiq mengenai sebab penamaan Fathimah az-Zahra dengan nama Muhaddatsah berkata, "Fathimah as disebut Muhaddatsah karena malaikat Jibril senantiasa turun dan menyampaikan kabar kepadanya sebagaimana menyampaikan kabar kepada Maryam as; putri Imran".

Malaikat Jibril berkata kepada Fathimah as sebagaimana berkata kepada Maryam; dalam ayat 42 dan 43 surat Maryam. Berhubung lawan bicaranya adalah Sayidah Fathimah, maka Jibril berkata demikian, "Hai Fathimah! Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Hai Fathimah! Taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku".(4)

Suatu malam, Sayidah Fathimah berbincang-bincang dengan para malaikat dan berkata, "Bukankah Maryam; putri Imran, wanita yang paling utama di antara wanita-wanita di alam?" Para malaikat menjawab, "Maryam adalah wanita yang paling utama di zamannya, tetapi Allah menetapkanmu sebagai wanita yang paling utama di zamanmu dan zamannya Maryam dan kamu adalah penghulu semua wanita yang pertama sampai yang terakhir.(5)

Para malaikat biasanya hanya berbicara dengan para nabi saja. Namun ada empat wanita mulia yang hidup di zaman para nabi, dan kendati mereka bukan nabi, tetapi para malaikat berbicara dengan mereka. Antara lain:

1. Maryam; ibu Nabi Isa as.

2. Istri Imran; ibu Nabi Musa dan Maryam as.

3. Sarah; ibu Nabi Ishaq as.

4. Sayidah Fathimah as.(6)

Ketika Rasulullah Saw sakit di atas tempat tidur. Ada orang laki-laki asing mengetuk pintu. Sayidah Fathimah as bertanya, "Siapa?"

Ia menjawab, "Aku orang asing. Aku punya pertanyaan kepada Rasulullah. Apakah Anda mengizinkan saya untuk masuk?"

Sayidah Fathimah menjawab, "Kembalilah, semoga Allah merahmatimu. Rasulullah tidak enak badan."

Ia pergi dan beberapa waktu kemudian kembali lagi dan mengetuk pintu sambil berkata, "ada orang asing yang minta izin kepada Rasulullah, bolehkah dia masuk?"

Pada saat itu Rasulullah Saw bangun dan berkata kepada putrinya, "Wahai Fathimah! Tahukah kamu siapa dia?"

"Tidak, ya Rasulullah!" jawab Fathimah as

Beliau bersabda, "Ia adalah orang yang membubarkan perkumpulan dan menghapus kelezatan duniawi. Ia adalah malaikat maut! Demi Allah! Sebelum aku, ia tidak pernah meminta izin dari seorang pun dan sepeninggalku ia juga tidak akan meminta izin dari seorang pun. Karena kehormatan dan kemuliaan yang aku miliki di sisi Allah, ia meminta izin dariku, maka izinkanlah dia masuk!"

Sayidah Fathimah berkata, "Masuklah, semoga Allah merahmatimu!"

Kemudian malaikat maut masuk bagaikan angin semilir seraya berkata, "Assalamu Ala Ahli Baiti Rasulillah!"(7)

Munculnya Mushaf Fathimah

Imam Shadiq as berkata, "Sepeninggal Rasulullah Saw, Sayidah Fathimah as hanya hidup selama tujuh puluh lima hari. Di masa-masa kesedihan beliau itu malaikat Jibril selalu turun menemuinya memberitakan keadaan ayahnya di sisi Allah dan memberitakan tentang kejadian yang akan datang mengenai anak-anaknya (kejadian yang akan menimpa kesyahidan anak-anaknya di tangan manusia-manusia zalim), dan Imam Ali menulisnya dalam sebuah mushaf sehingga disebut sebagai mushaf Fathimah".[8]

Poin-poin yang ada dalam mushaf Fathimah as

Abu Bashir bertanya kepada Imam Muhammad Baqir as mengenai poin-poin yang ada dalam mushaf Fathimah.

Imam menjelaskan kandungannya:

1. Tentang berita sekarang dan kabar yang akan datang sampai Hari Kiamat.

2. Tentang berita langit dan nama-nama malaikat langit.

3. Jumlah dan nama orang-orang yang diciptakan Allah Swt.

4. Nama-nama utusan Allah dan nama-nama orang yang mendustakan Allah.

5. Nama-nama seluruh orang Mukmin dan Kafir dari awal sampai akhir penciptaan.

6. Nama-nama kota dari barat sampai timur dunia.

7. Jumlah orang-orang Mukmin dan Kafir setiap kota.

8. Ciri-ciri orang-orang pendusta.

9. Ciri-ciri umat terdahulu dan sejarah kehidupan mereka.

10. Jumlah orang-orang zalim yang berkuasa dan masa kekuasaannya.

11. Nama-nama pemimpin dan sifat-sifat mereka, satu persatu yang berkuasa di bumi, dan keterangan pembesar-pembesar mereka, serta siapa saja yang akan muncul di masa yang akan datang.

12. Ciri-ciri penghuni surga dan jumlah orang yang akan masuk surga.

13. Ciri-ciri penghuni neraka dan nama-nama mereka.

14. Pengetahuan al-Quran, Taurat, Injil, Zabur sebagaimana yang diturunkan dan jumlah pohon-pohon di seluruh daerah.(9)

Mushaf Fathimah ada di tangan Imam Maksum as dan silih berganti sampai sekarang ada di tangan Imam Mahdi af.

Abu Bashir bertanya kepada Imam Muhammad Baqir as tentang siapakah yang memegang mushaf tersebut sepeninggal Sayidah Fathimah. Imam Baqir menjawab, "Sayidah Fathimah secara langsung menyerahkannya kepada Imam Ali as dan sepeninggal Imam Ali ada di tangan Imam Hasan as kemudian sepeninggal beliau ada di tangan Imam Husein kemudian silih berganti di antara Imam maksum keturunan Imam Husein sehingga diserahkan kepada Imam Zaman af.(10) (IRIB Indonesia)

*) Makalah ini disarikan secara bebas dari makalah Mushaf Fathimah Menurut Pandangan Para Imam Maksum as, Mohammad Hassan Amani.

Catatan:

1. Lisanul Arab, jilid 10 kata Shahafa dan Mufradat Raghib.

2. Ringkasan hadis, Ushul Kafi, jilid 1, hal 239, Bashair ad-Darajat, hal 151 dan Bihar al-Anwar, jilid 26, hal 28.

3. Bihar al-Anwar, jilid 26, hal 40.

4. Awalim Al-ulum wa al-Ma'arif wa al-Ahwal, Allamah Bahani, hal 36

5. Ibid.

6. Manaqib Ibnu Shahr Ashub, jilid 3, hal 336, penerbit Intisyarat Allamah.

7. Ibid.

8. Lihat: Ushul Kafi, jilid 1, hal 240, Bashair ad-Darajat, hal 157, Musnad Fathimah Az-Zahra, hal 282 dan Bihar al-Anwar, jilid 43, hal 80, jilid 26, hal 44-46 dan 48 dan jilid 47, hal 271.

9. Musnad Fathimah, rangkuman hal 290-291.

10. Ibib, hal 292.

 


source : www.abna.ir
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Makna Lain dari Kata Al-Ishlah Dalam Al-Qur’an
Pernikahan Imam Ali as dan Sayidah Fatimah sa
SAYYIDINA HUSAIN BIN ALI, PEMIMPIN PARA SYUHADA
Fatimah az Zahra Wanita Surga Yang Tak Ada Duanya
Biografi Sayidah Fatimah az Zahra Sa
Akhlak Pecinta Ahlulbait as
Imam Husain dan Syahadahnya
Buku "Kalky Avtar": mengajak kepada umat Hindu untuk segera memeluk agama Islam.
Di Manakah Lelaki Ini?
Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?

 
user comment