فارسی
جمعه 28 مهر 1396 - الجمعة 29 محرم 1439

28 مهر 1396
» تهران - حسینیه هدایت - میدان قیام، کوچه رقیب دوست (کوچه باغ) - ساعت 6 صبح
» شهر ری - امامزاده ابوالحسن(ع) - بعد از نماز مغرب و عشاء

29 مهر 1396
» تهران - حسینیه هدایت - میدان قیام، کوچه رقیب دوست (کوچه باغ) - ساعت 6 صبح
» شهر ری - امامزاده ابوالحسن(ع) - بعد از نماز مغرب و عشاء

29 مهر 1396
» ایلام - مسجد جامع - بعد از نماز مغرب و عشاء

30 مهر 1396
» ایلام - مسجد جامع - بعد از نماز مغرب و عشاء

1 آبان 1396
» ایلام - مسجد جامع - بعد از نماز مغرب و عشاء

2 آبان 1396
» ایلام - مسجد جامع - بعد از نماز مغرب و عشاء

3 آبان 1396
» ایلام - مسجد جامع - بعد از نماز مغرب و عشاء

4 آبان 1396
» ایلام - مسجد جامع - بعد از نماز مغرب و عشاء

5 آبان 1396
» ایلام - مسجد جامع - بعد از نماز مغرب و عشاء

6 آبان 1396
» ایلام - مسجد جامع - بعد از نماز مغرب و عشاء

7 آبان 1396
» ایلام - مسجد جامع - بعد از نماز مغرب و عشاء