فارسی
چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396 - الاربعاء 28 رجب 1438

6 ارديبهشت 1396
» تهران – اتوبان همت، بلوار عدل، حسینیه شهداء - بعد از نماز مغرب و عشاء
» تهران – خیابان ری، حسینیه همدانی ها - 7 صبح

7 ارديبهشت 1396
» تهران – اتوبان همت، بلوار عدل، حسینیه شهداء - بعد از نماز مغرب و عشاء
» تهران – خیابان ری، حسینیه همدانی ها - 7 صبح

17 ارديبهشت 1396
» اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی، مسجد جامع رکن الملک - بعد از نماز مغرب و عشاء

18 ارديبهشت 1396
» اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی، مسجد جامع رکن الملک - بعد از نماز مغرب و عشاء

19 ارديبهشت 1396
» اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی، مسجد جامع رکن الملک - بعد از نماز مغرب و عشاء

20 ارديبهشت 1396
» اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی، مسجد جامع رکن الملک - بعد از نماز مغرب و عشاء

21 ارديبهشت 1396
» اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی، مسجد جامع رکن الملک - بعد از نماز مغرب و عشاء

22 ارديبهشت 1396
» اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی، مسجد جامع رکن الملک - بعد از نماز مغرب و عشاء

23 ارديبهشت 1396
» اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی، مسجد جامع رکن الملک - بعد از نماز مغرب و عشاء

24 ارديبهشت 1396
» اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی، مسجد جامع رکن الملک - بعد از نماز مغرب و عشاء

25 ارديبهشت 1396
» اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی، مسجد جامع رکن الملک - بعد از نماز مغرب و عشاء

26 ارديبهشت 1396
» اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی، مسجد جامع رکن الملک - بعد از نماز مغرب و عشاء

27 ارديبهشت 1396
» اصفهان – خیابان جهانگیرخان قشقایی، مسجد جامع رکن الملک - بعد از نماز مغرب و عشاء