Azəri
Saturday 18th of November 2017
Əhli beyt (ə)

Əmanətdarlıq

ƏmanətdarlıqQuran"(Elə bir elçi ki, mələklər arasında) itaət ediləndir, həm də (Allah yanında vəhyə) etibarlı müvəkkildir."  HədisAllahın rəsulu (s): Agah olun! And olsun Allaha mən göydə və yerdə əminəm (əmanətdaram).  Əssirətünnəbiyyə, İbni Hişam: Hətta Peyğəmbərə vəhy nazil olandan qabaq belə, Qüreyş qəbiləsi ona "Əmin" deyərdilər.  Əssirrətün- ...

Səhmi-səlatilə Əbülfəzl üçün

Səhmi-səlatilə Əbülfəzli çünLəşgəri ədayə nəmayan olubHeydəri-Səftər kimi şəmşiriniVurdu qoşun əhli-hərasan olub***Ərşeyi-zin üstə tutubdur qərarBa vüqar qabizül-ərvah kimi zülfüqar,Səfləri ta ki elədi tarü-marAhü-zar etdilə çox ləşgəri bi nəngü-arSəxt olub ol qövmə o dəm karizarBa hezar zəhmət ediblər fərarTa ki qoşun əhlinə qalib ...

Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salam

Həzrət Əbülfəzl Abbas (əleyhissalam)-ın cəddinin adı Əbu Talibdir. «Əbu Talib» əslində onu əsl adı deyil, bəlkə də ləqəbidir. Onun əsl adı barəsində tarixçilər arasında ixtilaf vardır. Məşhur budur ki, Əbu Talibin əsl adı «Əbdül Mənar»dır.Əbu Talibin  dörd oğlu olmuşdur. Onların adları: Talib, Əqil, Cəfər və Əli (əleyhissalam) olmuşdur. Onların hər ...

Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salamın təvəllüdü ilə bağlı qısa mesajlar

Adı Əbbasdı onun.... Əbbas kimi qardaşı olanın nə qəmi...!!!

Əlilnin qəzəb oğlu! Adıva qurban...

Ey hacət qapısı! Bir duan yetər...

Qapında kül olmaq nə şərəfdi ....

Həzrət Əbülfəzl Abbasa (ə) nəzir etmək

Bətnimdə «tumur» və ya «on iki barmaq» xəstəliyinin olması ehtimalı ilə həkimlər az bir gümanla zəmanət verməklə cərrahiyyə əməliyyatını başlamağı təklif edirdilər. Hərə bir nəzəriyyə verirdi, ağrının şiddəti və narahatçılıq o qədər çox idi ki, arzu edirdim ki, bir saatda olsa məni rahat buraxsınlar. O vaxtlar 24 yaşım olardı.Təhsilimi ...

151-ci xütbə

İmam Əli əleyhis-salamın (Həzrət Peyğəmbəri vəsf, ərəblərə nəsihət etdiyi və çətin hadisələrdən xəbər verdiyi) xütbələrindəndir.Allahdan şeytanı uzaqlaşdırdığı və saxladığı yerlərdə, (ibadət, bəndəlik vaxtı və şeytana tabeçiliyə mane olan layiqli işlərdə Allahdan uğur diləyirəm) onun yalanlarına və tələlərinə (nəfsi istəklərə və dünyanın xoş ...

Müqəddəs məkanlarımız təhlükədədir

Dünyanın hansı yerində olursa-olsun müharibə və insanların qətlini heç bir bəşər sevmir. Təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar çirkin siyasət uğrunda çirkin əməllərə əl atırlar. Görəsən müharibələrdə qətlə yetirilən körpələrin və günahsızların cavabını kim verəcək ?! Suriyada davam edən vətəndaş müharibəsi də bu günün bəşəriyyət ...

Ərbəin ziyarətinin qaydaları. İzləyin və paylaşın

Ərbəin ziyarəti İmam Hüseynin məzlumcasına Şəhid olmasının 40-cı günüdür. Bu günü xüsusi qaydada təziyə saxlamaq İslam Peyğəmbəri həzrət Muhəmməd Mustəfanın (səlləllahu əleyhi və alih) Cabir ibn Əbdullah kimi böyük səhabələrindən qalma bir ...

İmam Baqir ələyhis-salamın elmi mübahisəsi

Abdullah ibn Nafe, Möminlərin Əmiri Həzrət Əliyə (ə.s) düşmən idi və "yer üzünün gedilə biləcək hər hansı bir nöqtəsində, Əlinin Nəhrəvanda Xaricilərlə müharibə edib onları öldürməkdə haqlı olduğunu sübut edəcək biri olduğunu bilsəm, mütləq onun yanına gedərəm"-deyirdi. Bir gün ona: "Bunu, Əlinin övladlarından biri sübut etsə necə ? ...

181- ci xütbə

İmam Əli əleyhis-salamın Nauf (ibn Fuzalə) Bikalidən nəql edilmiş xütbələrindəndir.[1] (Nauf) deyir:Əmirəl-möminin əleyhis-salam bu xütbəni bizə Kufədə (o Həzrətin bacısı Umm Haninin oğlu) Cə’də ibn Hübəyrə Məxzuminin dikəltdiyi daşın üzərində dayanaraq oxuyub. O Həzrətin əynində uzun yun paltar var idi. Qılıncının qayışı və ayaqqabısı xurma ağacının yarpaqlarından ...

191- ci xütbə

İmam Əli əleyhis-salamın (Müaviyənin fikirlərinin daha dolğun və tökdüyü tədbirlərin o Həzrətin tədbirlərindən daha yaxşı olmasını güman edən kəsin zənninin səhv olması barəsindəki) kəlamlarındandır.Allaha and olsun ki, Müaviyə məndən zirək deyil, əksinə, o, vəfasızlıq və xəyanət edib, günah və itaətsizliklə məşğuldur.[1] Əgər hiyləgərlik və vəfasızlıq ...

201- cixütbə

İmam Əli əleyhis-salamın, bir şəxs xalqın əlində olan və onların arasında yayılmış (bir-birinə zidd) uydurma hədislər və müxtəlif rəvayətlər barəsində sual edərkən buyurduğu kəlamlarındandır. İmam əleyhis-salam (onuncavabında) buyurdu:Həqiqətən xalqın əlində olan hədislər haqq və batil, doğru və yalan, nəsx (ləğv) edən və nəsx edilən, ümumi (hamıya şamil olan) və xüsusi ...

İmam Səccad ələyhis-salam

Ləqəbləri: Zeynül-Abidin, Səccad, Zeynüs-Salihin, Varisu elmin-nəbiyyin, Mütəhəccid, Zəkiyy, Əmin, Zahid, Abid, Ədl, Bəkka.Künyəsi: Əbu Muhəmməd.Atası: Peyğəmbərin (s) nəvəsi Hüseyn (əleyhissalam).Anası: Yəzdgirdin qızı Şəhrəbanu (Qadınlar şahı).Doğulduğu gün: 4 şəban.Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.Doğulduğu il: 36-cı hicri ili.Şəhid olduğu gün: 25 ...

İmam Səccad ələyhis-salamın təvəllüdü ilə bağlı qısa mesajlar

İmam Səccad ələyhis-salama məxsus salavatı dinlə►(Bəqi məzarlığında dəfn olan İmamların) İmam Səccad ələyhis-salamın ziyarəti►Əli ibn Hüseyn ələyhis-salamın təvəllüdü, öndə İmamzaman (əc) olmaqla bütün həqiqət aşiqlərinə mübarək olsun!Səbr dəryası, gözəl İmam Zeynəlabidin ələyhis-salam! Nə xoşdu, sözlərin, duaların..İlahi, bizi ondan ...

Həzrət Əli Əkbərin (ə) səadətli təvəllüdü

Hicri təqvimi ilə 33-cü il, şəban ayının on birinci günü, həzrət Əli Əkbər dünyaya göz açdı. Onun atası həzrət Seyyidüş-şühəda (ə), anası, leyla binti Mərrə Səqəfi idi. (Əli Əkbər (ə), Müqərrəm: səh. 15)Onun künyəsi Əbulhəsən, ləqəbi Əkbər idi. Mötəbər rəvayətə əsasən, o cənab imam Hüseynin (ə) ən böyük ...

Səni ziba yaradan Davərə eşq olsun, Hüseyn!

 Eşq olsun!Səni ziba yaradan Davərə eşq olsun, Hüseyn!Zate pakında olan gövhərə eşq olsun, Hüseyn!Səni ərşə aparan şəhpərə eşq olsun, Hüseyn!Ya Hüseyn zikr eyliyən dillərə eşq olsun, Hüseyn!And ola qızlarının dildəki nisgillərinə,Zeynəbin Kərbu-bəlada çox olan qəmlərinə,Əkbərin gözlərinə, Qasımın tellərinə,Ucaboy qardaşının məşki tutan əllərinə,Dini ...

İmam Hüseyn (ə) haqqında hədislər

İmam Hüseyn (ə) qiyamının hədəfiAllah taala Qurani-kərimdə buyurur: “(Ey müsəlmanlar!) Gərək aranızda (insanları) yaxşılığa çağıran və əmr be məruf və nəhy əz münkər edən bir dəstə camaat olsun! Həqiqətən bunlar nicat tapmış şəxslərdir.”(Ali-İmran surəsi, ayə 104)Əgər bir şəxs əmr be məruf və nəhy əz münkər edərsə, onda o, Allahın, Onun Rəsulunun (s) və ...

Karivani-Şahi-hicaz

Qulamrza Zəncani, “Kitabi-Zeynəbiyyə”-dən bir parça(Şeirin orijinalını saxlamaq üçün fars və ərəb sözləri tərcümə olunmayıb. Ümid edir ki, hörmətli oxucular, bunu nəzərə alacaq.)Məhərrəmin ikisi, Karivani -Şahi-hicaz,Yetişdi Kəbübəlayə açlıldı pərdeyi-raz,Gətirdi Şah nəzərə ma sibəq qəzayədən.O sözləri ki, eşitmişdi Cəddi ...

İmamHüseynin (ə) Müaviyənin hökumətinə qarşı mübarizəsi

Qeyd etdiyimiz maneələrin heç biri İmam əleyhissəlamın Müaviyənin saysız-hesabsız bid’ətlərinə və zülmlərinə qarşı sükut etməsinə mane olmurdu.İmam Hüseyn (əleyhissəlam) heç kəsin e’tiraz etməyə cür’əti olmadığı bir dövrdə ayağa qalxıb bacardığı qədər Müaviyənin zülmlərinə qarşı mübarizə aparırdı. İndi İmam Hüseyn ...

Əbədiyyət danışığı

. Məclis bu yerdə sona yetsəydi Yezid qalib gələr, ya da onun əmri ilə edilən işlər o qədər də çirkin görünməzdi. Amma Zeynəb işin bu şəkildə sona çatmasına imkan vermədi.Yezidin şadlıq saydıqlarını onun ağzında zəhərdən də acı etdi. Məclisdəkilərə göstərdi ki, qarşılarında dayananlar o adamın qızlarıdır ki, Yezid onun adı ilə Şam camaatına xəlifəlik edir. Onlara ...