ไทยแลนด์
Sunday 24th of September 2023
0
نفر 0

การขัดเกลาจิตวิญญาณในอิสลาม ตอนที่ 1

การขัดเกลาจิตวิญญาณในอิสลาม ตอนที่ 1

การขัดเกลาจิตวิญญาณในอิสลาม ตอนที่ 1


ตัวตนหมายถึงอะไร


 ตัวตนอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้ดังนี้


   1- ตัวตนดี หมายถึง ตัวตนที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ตัวตนแบบนี้เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่อยู่ในจิตใต้สำนึก ทำให้คนรู้สึกโกรธ ยินดี หิว และมีความต้องการทางเพศ


 2- Ego หรืออัตตา คือ ตัวตนที่เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่ทำให้บุคคลรู้สึกรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เป็นตัวประนีประนอมระหว่างความต้องการทางชีววิทยากับความต้องการทางสังคม แต่บางครั้ง คนเราก็สุดโต่งในการแสดง อีโก้ ทำให้กลายเป็นผลเสียที่เรียกว่า ถืออัตตาตัวตน ซึ่งก่อให้เกิดความยโสโอหัง และความอวดดี ถือ อัตตา ตัวตนเป็นใหญ่ เช่น ถือว่าข้าเก่งกว่า ดีกว่า สำคัญกว่า วิเศษกว่า คนอื่นทั้งหมด


  3- Super-ego เป็นส่วนที่กำหนดอุดมคติของบุคคล ตัวตนแบบนี้มีความหมายเท่ากับตัวมโนธรรมมักเกิดในสังคมที่มีการเน้นระเบียบวินัย หรือเคร่งครัดในคำสอนของศาสนา

 

การขัดเกลาตนเองหมายถึงอะไร


 การขัดเกลาตัวเองหรือการยกระดับจิตใจให้สูงส่ง หมายถึง การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงจริยธรรม ความประพฤติ และศีลธรรมของตนให้ดีขึ้น การพยายามสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลิกของตนให้เปลี่ยนไปในแนวทางที่ดี เป็นการขจัดอีโก้ ที่ไม่ดีให้ออกไปจากตนเอง


คำว่า ตัซกียะฮฺ บางคนกล่าวว่า หมายถึง การบริจาคทานบังคับที่เป็นทรัพย์สิน หรือการชำระขัดเกลาให้ทรัพย์สินของตนมีความสะอาด แต่ความหมายของนักปราชญ์ คำว่า ตัซกียะฮฺ หมายถึงการสร้างสรรค์ตัวเอง  การขัดเกลาและอบรมให้จิตของตนให้มีความสูงส่ง โดยอาศัยอำนาจและแรงปรารถนาของจิตไปในทิศทางที่ถูกต้องอันเฉพาะเจาะจง


ดังเช่น ท่านอิมามโคมัยนี (รฎ.) กล่าวว่า การขัดเกลา หมายถึง หลังจากการทำสงครามเล็ก มนุษย์ต้องเข้าสู่การทำสงครามใหญ่ หรือญิฮาดอักบัร หรือ การต่อสู้กับจิตของตนเอง หมายถึง การที่มนุษย์สามารถควบคุมพลังอำนาจใฝ่ต่ำของตน หรือ พลังที่ปรากฏภายนอกให้อยู่ภายใต้การควบคุมของของเอกองค์พระผู้ทรงสร้างและทำลายให้แหล่งพลังของชัยฎอนมารร้ายว่างเปล่า

 

ความจำเป็นในการขัดเกลา


 มนุษย์ผู้ลืมเลือนหรือหลับใหลต่างทราบดีว่าการงานและความประพฤติของตนในแง่ของความเจริญผาสุกและความตกต่ำต่างมีผลโดยตรงกับโลกนี้และโลกหน้า ด้วยเหตุนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาจิตให้มีความสูงส่งและออกห่างจากอำนาจใฝ่ต่ำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือออกห่างจากความต้องการอันเป็นพลังของเดรัจฉานให้มากที่สุด  ซึ่งในเชิงของวิชาการเรียกว่า การขัดเกลาหรือการต่อสู้กับจิตใฝ่ต่ำของตน เนื่องจากการขัดเกลาหรือการยกระดับจิตใจ เป็นสาเหตุทำให้มนุษย์รู้จักตนเอง เป็นการขจัดและเป่าฝุ่นแห่งความลืมเลือน ความเผอเรอ และความหลับใหลที่ติดปิดบังสายตาให้สะอาดหมดจด

 

 


 ขอขอบคุณเว็บไซต์ทีวีชีอะฮ์

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

การช่วยเหลือคนยากจนขัดสน ...
การคบชู้หมายถึงอะไร?
...
พิธีฮัจญ์ของอิมามฮุเซน (อ) ณ ...
อิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) ...
...
...
ความประเสริฐของรอมฎอน
ใครเสียใจที่สุดในวันกิยามะฮ์!
...

 
user comment