Turkish
Wednesday 29th of May 2024
0
نفر 0

Arefe Duası

Arefe DuasıArefe Duası

Hamt Allah'a mahsustur; O'nun hükmünü defeden ve O'nun hükmüne karşı duran olmaz. O'nun verdiğini hiç kimse engelleyemez. Hiç kimsenin yaptığı ve icat ettiği şey O'nun icat ettiği şey gibi üstün ve kâmil olamaz.

O'dur cömert ve bol nimet veren. Ve O her çeşit mahlûk yaratmıştır. Hikmetiyle yarattıklarını sağlam kıldı.

Oluşan hiç bir şey O'na gizli kalmaz. Onun katındaki ameller asla zayi olmaz. Herkese yaptığına karşılık mükâfat verir. Kanaat edenin işine kolaylık verir. Kendisine yakarana merhamet eder.

Kullarına yararlı olanları ve nur saçan Kitabı Kuran'ı nazil eden O'dur. Kullarının dualarını duyan kabul edendir. Kederleri defedendir. Dereceleri yükseltendir. Zorlukların ve sultacıların kökünü kazıyandır. O'ndan başka tapılacak mabut yoktur.

"Hiç bir şey O'na denk olamaz. Eşi ve benzeri yoktur. İşitendir, görendir." latif ve (her şeyden) haberdardır. "Hiç bir şey O'na gizli kalmaz ve her şeyin inceliğinden haberdardır agâhtır"

Allah'ım! Ben sana rağbet ediyorum. Birliğine şahadet ve Rububiyetine ikrar ediyorum. Benim rabbim sensin. Dönüşüm sanadır. Ben yokken, sen bana var olma nimeti verdin.

Beni topraktan yarattın sonra, beni sulplerde kıldın. Var olmama engel olabilecek her türlü vakıa, zaman değişimi ve olaylardan mahfuz kıldın. Nihayet yıllar ve uzun zamanlar geçmesine rağmen beni baba sulbünden anne rahmine aktardın.

Beni, senin ahdini bozan ve Peygamberleri'ni yalanlayan küfür ve dalalet önderlerinin saltanat sürdükleri zamanda dünyaya getirmedin.

Benden önce hazırlanan ve hidayetime sebep olacak bir ortamda dünyaya getirdin. Bunu bana nasip ettin ve öyle bir zamanda terbiye olunmamı sağladın. Daha önce de, güzel yaratılış ve bol nimetlerinle bana şefkat gösterdin.

Beni -ikinci merhale olarak- nütfeden yarattın. Et, kan ve deriden ibaret olan üç zulmet arasında kıldın. Yaratılışımın keyfiyetini bana bildirmedin ve bu hususta beni hiç bir şeyle görevlendirmedin.

Sonra beni, önceden gerçekleştirdiğin hidayete doğru, kâmil bir yaratılışla bu dünyaya getirdin. Beşikte küçük bir çocuk iken beni her türlü tehlikeden korudun.

Beni, en temiz gıda maddeleri olan, anne sütüyle rızıklandırdın. Dadıların kalplerini bana şefkatli kıldın. Şefkatli annelerle beni her türlü tehlike ve cinlerin nüfuzundan korudun. Beni kusursuz ve noksansız bir şekilde dünyaya getirdin. Şanın yücedir ey Rahim ve Rahman.

Konuşmaya başladığımda bana bol nimetler verdin, her geçen yıl daha çok terbiye edilmemi sağladın. Yaratılışım kemale ulaştı ve vücut yapım kıvamını bulup aklımı çalıştırdığında kalbime ilham ettin.

Beni, insanı şaşkınlık içinde bırakan kendi hikmetlerine hayran ettin. Gökte ve yerde yarattığın varlıklar hakkında şuurlu kıldın. Beni, şükrünü ve zikrini yerine getirmeğe, ikaz ettin sana itaat ibadet etmeği üzerime farz kıldın.

Bana Peygamberlerinin vasıtasıyla gönderdiğin hakikatleri anlama gücü nasip ettin. Rıza ve teslim makamına ulaşmağı bana kolaylaştırdın. Bu hususlarda, bana yardım edip lütufta bulunarak üzerime minnet bıraktın sana minnettarım.

Beni en üstün topraktan yarattın. Benim için bir çeşit nimete razı olmadan, çeşitli geçim vesileleriyle nimet ve yiyeceklerle beni rızıklandırdın. Bu ihsanları bana kadim ihsanının ve sonsuz lütuflarının hürmetine nasip ettin.

Çeşitli nimetlerle beni yararlandırdın ve bütün belaları benden uzaklaştırdın. Ama cehaletim ve senin karşında cüretkâr olmam, beni sana yaklaştıracak vesileyi bana göstermene engel olmasın.

Katına yaklaşmamı sağlayan vesileye ulaşmayı bana nasip et. Seni çağırdığımda bana icabet ettin.
Hacet istediğimde verdin, sana itaat ettiğimde beni mükâfatlandırdın. Şükrettim, bana nimetini artırdın. Bütün bunlar bana nimetini tamamlayıp lütuf da bulunduğundan dolayıdır.

Seni her türlü kusur ve noksanlıktan tenzih ederim. Her şeyden münezzehsin. Varlıkları yaratan, meydana getiren ve tekrar kendine döndüren sensin. Hamda layık olan sensin. Şanın yücedir.

İsimlerin mukaddestir. Nimetlerin büyüktür. Hangi nimetlerini sayar ve hatırlayabilirim ki? Veya verdiklerinin hangisinin şükrünü yerine getirebilirim? Senin nimetlerin sayılıp bitirilmez.

Nimetlerini saymak isteyenler sayamazlar ve bilmek isteyenler bilemezler. Benden uzaklaştırdığın zorluk, zarar ve ziyanlar görünürde sahip olduğum nimet ve afiyetten daha çoktur.

Ey Allah'ım! Ben kâmil imanımla, kalbimde yer eden yakinle, içimde saklı hakikatlerle, ihlâslı tevhitle, gözlerimin nurunun müşahede gücüyle, yüzümdeki hatların esrar ve ifadeleriyle, solunum yolumla, koku alma duyumla, işitme organımla, iki dudağımın arasındaki uzuvlarımla, dilimin deyişiyle,

dişlerimin çıktığı yerlerle "damağımla", tatma duyumla, beyin kemiğimle, boyun damarlarımla, göğüs kafesimdeki organlarla, şah damarımla, kalbimin perdesiyle, ciğerimin parçalarıyla göğüs kafesimle,

eklem ve kemiklerimle, parmaklarımla, etimle, kanımla, tüyümle, derimle, asabımla, damarlarımla, beynim ve tüm uzuvlarımla, çocukluk dönemimden itibaren oluşan uzuvlarımla, benden ayrılıp yere düşen, zerrelerle, uykum ve uyaklığımla, sakinlik ve hareketlerimle, rükû ve secdelerimle (senin birliğine) şahadet ediyorum:

Eğer asırlarca yaşayabilsem ve bu asırlar boyunca senin nimetlerinden birinin şükrünü yerine getirmeğe kalkışsam yine de yerine getiremem ve eda edemem. Ancak Senin lütfün ile şükrüm kabule şayan olur.

Ve şuna itiraf ediyorum ki, cümle sayanlarla birlikte ben de, ezelden ebede kadar verdiğin ve vereceğin nimetlerini saymağa kalkışsak kesinlikle sayamayız ve onların miktarını bilemeyiz. Buna hiç bir zaman gücümüz yetmez. Nitekim hak ve hakikati beyan eden kitabında (Kuran-ı Kerim'de) ve sadık kavlinde şöyle buyurmaktasın:

"Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız, sayamazsınız." Şüphesiz senin kitabın ve sözün gerçekleri beyan etmektedir. Resul ve peygamberlerin vahiy, din ve şeriat olarak indirdiklerini halka ilettiler, buna inanıyorum.

Allah'ım; bütün gayretimle ve gücümün yettiği kadar şahadet veriyor ve diyorum ki tüm övgüler sana mahsustur. Yakin ederek ve inanarak söylüyorum ki, "Hamt Allah'a mahsustur o Allah'a ki kendisine evlat edinmemiştir." Dolayısıyla mirasçısı yoktur.

Mülkünde ortağı yoktur, bu açıdan hiç kimse O'na muhalefet edemez. İcat ettiği ve yarattığı şeylerde hiç kimsenin yardımına muhtaç değildir. O'nu her türlü noksanlıktan tenzih ederim.

O, her türlü şirk ve noksanlıktan münezzehtir. "Gökte ve yerde, Allah'tan başka bir mabut daha olsaydı, gök de bozulup mahvolurdu yer de"
Allah her şeyden münezzehtir, birdir, tektir, her şey ve herkes O'na muhtaçtır, O'nun zevali yoktur, bir şeye muhtaç değildir, doğurmaz ve doğrulmamıştır, O'na bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur.

Hamt Allah'a mahsustur. Allah'ın yakın melekleri ve risalet sahibi peygamberleri hamt ettikleri gibi Allah'ın salât ve selamı O'nun en seçkin kulu ve peygamberlerinin sonuncusu, Hz. Muhammed'e (s.a.a) ve onun pak, tertemiz ve ihlâs sahibi Ehlibeyt'ine olsun.

Daha sonra İmam (a.s) gözlerinden yaşlar akar bir halde ve daha rağbetli şekilde sözlerine şöyle devam etti:

Allah'ım; Bana kendi celal ve azametinden, seni görüyormuşum gibi bir korku makamı nasip et. Kendi takvanla beni mutlu kıl. Beni, sana isyan etmekle bedbaht eyleme.

Senin geciktirdiğin şeyin anında olmasını ve acele ettiğin şeyin gecikmesini arzu etmemem için, kaza ve kaderinde benim için hayır ve bereket mukadder eyle.

Allah'ım; Nefsimde doyum ve tokluk, kalbimde yakin, amelimde ihlâs, gözümde nur ve dinimde basiret ver. Beni, bedenimin uzuvlarından -beğendiğin şekilde- yararlandır.

Kulağımı ve gözümü "aklımdan faydalanmaları için" bana mirasçı kıl. Bana, zulüm edenin karşısında yardımcı ol. Zalimin karşısında intikam ve galibiyetimi aşikâr eyle. Zalimin mağlup olmasıyla beni sevindir.

Allah'ım; Benim keder ve hüzünlerimi gider. Kusurlarımı ört. Hatalarımı bağışla. Şeytanımı benden uzak et. Üzerimdeki bütün hakları eda eyle.
Ey Allah'ım; Dünya ve ahirette bana en yüce dereceyi bahşet.

Allah'ım; Hamt olsun sana; Sen beni yarattın, işiten ve gören kıldın. Hamt olsun sana, rahmetin icabı en güzel şekilde yarattın; O'ysa benim vücuduma ihtiyacın yoktu.

Ey Rabbim beni yarattın ve fıtratıma itidal bahşettin.

Ey Rabbim; Beni yarattığın gibi yüzümü güzel kıldın.

Ey Rabbim; Bana ihsanda bulundun ve afiyet verdin.

Ey Rabbim; Beni koruyan ve her hususta muvaffak eden sensin.

Ey Rabbim; Bana nimet verdin ve beni hidayete kavuşturdun.

Ey Rabbim; Beni kendine yakın kıldın ve bana her hayırdan nasip ettin.

Ey Rabbim; Bana yiyecek ve içecek verdin.

Ey Rabbim; Beni ihtiyaçsız ve gani kıldın.

Ey Rabbim; Bana yardımcı oldun ve beni aziz ettin.

Ey Rabbim, Beni temiz ve kerametli giysilerine büründürdün ve yarattığın şeylere ulaşmamı kolaylaştırdın.

Ey Rabbim; hakkımda bu ihsanları bahşettiğin gibi Muhammed ve Ehlibeyt'ine salâvat gönder. Gece gündüz ve zamanın olayları karşısında bana yardımcı ol. Beni dünyanın şerlerinden ve ahiretin kederlerinden kurtar. Beni, yeryüzünde zalimlerin yaptıklarının şerrinden koru.

Allah'ım; Korktuğum şeylerin karşısında bana yardımcı ol ve korktuğum şeylerden beni koru. Canımı ve dinimi "her türlü afetten" koru. Yoklukta her türlü tehlikeyi benden uzaklaştır. Ailem ve mal varlığım için bana salih halef nasip eyle.

Rızık olarak verdiğin şeye bereket ver. Beni halkın gözünde büyük ve kendi nefsini zelil gören kıl. İnsanların ve cinlerin şerrinden beni koru. Günahlarımdan dolayı beni rezil etme. İçimden geçenleri aşikâr ederek, beni aşağılama. Beni kötü amelimin neticesine müptela etme.

Verdiğin nimetleri elimden alma. Beni, kendinden başkasının ümidine bırakma.

Ey Allah'ım; Beni kime bırakıyorsun? Her an akrabalık bağını kesmesi mümkün olan akrabaya mı? Yoksa her zaman benden yüz çeviren yabancıya mı? Ve yahut beni güçsüz telakki edenlere mi?

Oysa sen benim Rabbimsin ve her hususta sahibimsin. Garipliğimi, kimsesizliğimi, vatandan uzaklığımı ve zalimlerin karşısında güç duruma düşüşümü sana şikâyet ediyorum.

Ey Allah'ım; Gazabını benden uzaklaştır. Bana gazap etmezsen senden başkasından korkum yoktur. Sen her noksanlıktan münezzehsin. Senin lütfün bana, umduğumdan daha çoktur.

Ey Rabbim; Mukaddes zatının nuru hürmetine beni gazabın üzere öldürme. Bana gazabını indirmeden önce benden hoşnut ol. Senden af diliyorum. Senden af diliyorum. Senden başka tapılacak ilah yoktur.

Sen, Mekke'nin, Maş'er'in ve Kâbe'nin Rabbisin. Kabe ve etrafına bereket verdin. Kabe ve Mescidü'l Harem'i halk için emin yer kıldın. Ey hilmiyle büyük günahları affeden.

Ey fazlıyla kullarına bol nimet veren. Ey keremiyle büyük bağışlarda bulunan. Ey zor anlarımda dayanağım. Ey yalnızlığımda sahibim. Ey kederli anlarımda sığınağım. Ey velinimetim.

Ey Allah'ım. Ey atalarım "Hz. İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup" 'un Allah'ı. Ey Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi. Ey peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed'in (s.a.a) ve onun tertemiz ve seçkin Ehlibeyt'inin Rabbi.

Ey Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, Furkan'ı, "Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sâd". "Ta hâ" ve "Yasin ve Kur'an-ı Kerim",'i nazil eden Allah. Ortamın şartları beni rahatsız ettiğinde ve yeryüzü onca genişliğine rağmen bana dar geldiğinde sığınağım sensin.

Senin rahmetin olmasa helak olurum. Hatalarımı affeden sensin. Senin affın ve günahlarımı örtmen olmasa rezil olanlardan olurum. Düşmanlarımın karşısında bana yardımcı olan sensin. Eğer Senin yardımın olmasa mağlup olurum.

Ey kendi zatını ululuk ve yüceliğe mahsus kılan; Evliyanı kendi izzetinle aziz eyledin. Ey karşısında sultanların boyunlarına zillet boyunduruğu, vurduğu, galebe ve kahrından korktuğu Allah,

"Ey gözlerin hıyanetini, kalplerden geçeni bilen Allah" Ey gelecekte vuku bulacak olayları ve gizliyi bilen Allah. Ey kendi zatının ne olduğunu sadece kendisi bilen Allah. Ey kendi mahiyetini sadece kendisi bilen Allah.

Ey kendisini "hakkıyla" sadece kendisi bilen Allah.

Ey yeri suyla kaplayan. Ey mukaddes isimlere sahip olan Allah. Ey ihsanı hiç bir zaman kesilmeyen Allah. Ey Hz. Yusuf'u kurtarmak için Mısır kervanını ıssız ve susuz bir çölde tutan ve o kervan vesilesiyle Yusuf'u kuyunun dibinden çıkarıp

"bir müddet köle olduktan sonra padişahlığa" yüce makama" ulaştıran Allah. Ey Yusuf'u, babası Hz. Yakup'a, -gözlerinin ışığını hüzün ve ağlamaktan kaybettikten sonra- geri çeviren Allah; "Oysa Hz. Yakup kalbinin kederini dışarı vurmazdı." Ey Hz. Eyyub'u dert ve beladan kurtaran Allah.

Ey yaşlanmış ve ömrünün sonlarını yaşamakta olan Hz. İbrahim'in elini oğlu İsmail'i kesmekten alıkoyan Allah, Ey Hz. Zekeriya'nın duasını kabul edip de, yaşı geçmesine rağmen ona Hz. Yahya'yı müjdeleyen, onu yalnız ve sonsuz bırakmayan Allah.

Ey Hz. Yunus'u balığın karnından sapasağlam çıkaran Allah. Ey Ben-i İsrail kavmi için denizi yarıp onları kurtaran, firavun ve ordusunu denizde gark eden Allah. Ey Rüzgârları rahmetinin müjdecileri olarak gönderen. Ey günahkâr kullarını cezalandırmada acele etmeyen.

Ey Firavun'un büyücülerini uzun müddet küfürde kaldıktan sonra hidayete kavuşturan. Oysa onlar, ilahi nimetlerden yararlanıp Allah'ın rızkını yiyor, ama Allah'tan başkasına ibadet ediyorlardı.

O'na karşı geliyor, O'na ortak koşuyor ve Allah'ın peygamberlerini yalanlıyorlardı.

Ey Allah; Ey Allah, Ey eşi ve benzeri olmayan yaratıcı. Ey fenası olmayan evvel ve daima var olan Allah; Ey hiç bir dirinin olmadığı zamanda diri olan Allah; Ey ölüleri dirilten.

Ey herkesin yaptığını muhafaza eden. Ey az şükretmeme rağmen beni mahrum etmeyen, hatamın büyük olmasına rağmen beni rüsva etmeyen ve günah işlediğimi gördüğü halde beni teşhir etmeyen Allah.

Ey küçüklükte beni -her türlü bela ve afetten- koruyan. Ey yaşlandığımda bana rızık veren.

Ey nimetleri sayıya gelmeyen "sayılmayacak kadar çok olan" ve şükrünün yerine gelmesi mümkün olmayan. Ey hayır ve ihsanının karşısında kendisine, günah ve isyanla karşılık verdiğim Allah.

Ey şükrünü yerine getirmeğe aşina olmadığım halde, beni imanla hidayet eden. Ey hasta olduğum zaman çağırdığımda şifa veren, çıplak olduğumda giydiren, aç olduğumda,

doyuran susuzluğumda, suya doyuran, beni aziz eden cahillikten kurtarıp âlim eden. Ey beni yalnızlıktan çıkarıp, cemiyet sahibi eden, gurbetten vatanıma döndüren, fakirlikten kurtarıp gani ve zengin eden.

yardım istediğimde yardım eden ve variyetimi elimden almayan Allah; Bu kadar ihsan ve lütuflarına rağmen ben senin şükrünü yerine getirmekte kusur ettim, ama sen yine de bana ihsan ve lütufta bulundun.

Hamt ve şükür sana mahsustur. Ey hatamı affeden, kederimi gideren, duamı icabet eden, kusurlarımı örten, günahlarımı bağışlayan, dileğime kavuşturan ve düşmanlarımın karşısında beni muzaffer eden! Nimetlerini, bahşişlerini ve ihsanlarını saymaya kalkışsam, kesinlikle sayamam.

Ey Mevlam! Sensin minnet eden, sensin nimet veren, sensin ihsan eden,

sensin güzellik bahşeden, sensin büyüklük eden, sensin kâmil eden, sensin rızık veren, sensin muvaffak eden, sensin her şeyi veren, sensin ihtiyaçsız kılan, sensin zengin eden, sensin kullarına sığınak ve himayeci.

Sensin kullarına kâfi olan, Sensin hidayet eden. Sensin günahtan alıkoyan. Sensin kusurları örten. Sensin bağışlayan. Sensin mazeretleri kabul eden ve hatalardan geçen. Sensin aziz kılan. Sensin yardımcı ve yaver.

Sensin güç ve kuvvet veren. Sensin imdada yetişen. Sensin yardım eden. Sensin şifa veren, Sensin afiyet veren, Sensin kullarına izzet ve büyüklük bahşeden. Sensin şanı yüce. Hamt daima sana mahsustur. Şükretmek ilelebet sana mahsustur.

Ey Allah'ım; Günahkâr olduğumu itiraf ediyorum. Günahlarımı lütfünle bağışla. Hata ettim, günah işlemede ısrar ettim, cahillik ettim, gaflet ettim, yanlışlık yaptım,

Senden başkasına itimat ettim, bilerek hata ettim, verdiğim vadenin üzerinde durmadım, ahdimi bozdum, günahıma itiraf ediyorum, verdiğin nimetlerine itiraf ediyorum. Günahla sana dönüyorum. Günahlarımı bağışla.

Ey kulları günahlarından dolayı zarara uğramayan, onların itaatinden ihtiyaçsız olan ve salih amel işleyenleri kendi inayet ve rahmetiyle muvaffak eden Allah! Hamt sana mahsustur ey Allah'ım ve Mevlam!

Allah'ım; Sen bana emrettin (itaat etmek gerekirken) sana isyan ettim. Kötü işleri yapmaktan beni sakındırdın, ben ise sakındırdığın şeyi işledim. Öyle bir haldeyim ki, ne mazeretimin kabulüne vesile olacak bir kurtarıcım var ve nede yardımcım olacak bir kudret sahibi var.

Öyleyse ne ile ve hangi vesileyle sana yöneleyim.

Ey Mevlam? Kulağımla mı, gözümle mi, dilimle mi, elimle mi, ayağımla mı? Oysa bu uzuvlarımın hepsi Senin nimetlerindir ve ben bunlarla sana karşı günah işledim.

Ey Mevlam; Hüccet ve delil sana mahsustur "ben mahkûmum"; Benim için hiç itiraz ve bahane yolu, kalmamıştır. Ey beni baba ve annelerin eziyetinden, akraba kardeşlerin tenkidinden ve sultanların takip ve galebesinden koruyan!

Ey Mevlam! Eğer onlar benim hakkımda Senin bildiğini bilseydiler, beni terk eder ve benden irtibatlarını keserlerdi.

Ey Allah'ım; bu halimle Senin huzurundayım. Ey Mevlam; Ben Senin, başı aşağı, zelil, çaresiz ve hakir bir kulunum.

Ne bir kurtuluş vesilem var, ne yardım dileyebileceğim bir kudret sahibi, ne getire bileceğim bir delil ve hüccet yoktur; Günah işlemediğimi ve kötülük yapmadığımı da iddia edemem.

Ey Mevlam; eğer günahımı inkâr edecek olursam bu-nun halime hiç bir faydası olmaz. Çünkü bütün uzuvlarım yaptıklarıma şahitlik yapacaktır. Bütün uzuvlarım yaptıklarıma şahitlik yaparken nasıl günahımı inkâr edebilirim?

Büyük ve önemli konulardan dolayı kesinlikle hesaba çekeceğini biliyorum; Bunda hiç şüphe yoktur. Muhakkak ki Sen, âdil bir hâkimsin, hiç kimseye haksızlık ve cefa etmezsin.

Allah'ım; Senin adaletin beni helak edebilir. Benim korkum Senin adaletinden dolayıdır.

Ey Allah'ım; Eğer beni azaplandıracak olursan bu benim günahlarımdan dolayıdır; Sen hakkı bana bildirmiştin. Sana karşı ve benim hiç bir bahane ve mazeretim yoktur. Ama eğer beni affedecek olursan bu senin hilim, kerem ve büyüklüğündendir.

"Senden başka ilah yoktur. Her noksanlıktan münezzehsin. Muhakkak ki ben kendine zülüm edenlerdenim." Senden başka tapılacak mabut yoktur. Her şeyden münezzehsin. Senden bağışlanma istiyorum. Senden başka ilah yoktur.

Seni her kusur ve noksanlıktan tenzih ederim. Ben tevhit ehlindenim. Senden başka tapılacak mabut yoktur. Sen her noksanlıktan münezzehsin. Ben Senin kahır ve galebenden korkanlardanım. Senden başka tapılacak ilah yoktur.

Sen her şeyden münezzehsin. Ben sana karşı kalbinde korku olanlardanım. Senden başka ilah yoktur. Sen her noksanlıktan münezzehsin. Ben Senin lütuf ve rahmetine ümit bağlayanlardanım. Senden başka tapılacak bir mabut yoktur.

Sen her noksanlıktan münezzehsin. Ben sana rağbet edenlerdenim. Senden başka tapılacak bir mabut yoktur. Sen her şeyden münezzehsin. Ben Senin birliğini ve Senden başka tapılacak bir mabut olmadığını itiraf edenlerdenim.

Senden başka ilah yoktur. Sen her şeyden münezzehsin. Ben sana yakaranlardanım. Senden başka tapılacak bir mabut yoktur. Sen her noksanlıktan münezzehsin.

Ben, Seni tespih ve tenzih edenlerdenim. Senden başka tapılacak bir mabut yoktur. Her noksanlıktan münezzeh ve uzaksın. Ben, tekbir getiren ve Seni yüceltenlerdenim.

Senden başka İlah yoktur. Sen her noksanlıktan uzaksın. Benim ve atalarımın rabbisin.
Allah'ım; Budur benim sana karşı övgü ve temcidim,

Senin birliğini ihlâsla anışım ve sayabildiğim nimetlerine itiraf ediyorum. Her ne kadar Senin nimetlerini sayıp bitirmemin imkânsız olduğunu itiraf ediyorum. Çükü Senin nimetlerin sonsuzdur.

Nimetlerin her yerde aşikâr ve her varlıktan öncedir. Beni yarattığın ve dünyaya getirdiğin andan itibaren devamlı olarak nimetlerini bana bahşetmektesin.

Fakirliğimi zenginliğe çevirdin, zorluk ve sıkıntıları benden giderdin, rahatlığımı temin ettin, müşkülümü hallettin, kederimi giderdin. Vücuduma afiyet verdin ve dinimi mahfuz kıldın

"Ey velinimetim; verdiğin nimetler o kadar çoktur ki" eğer tüm âlemlerin önceki ve sonraki yaratıkları Senin nimetlerini saymakta bana yardımcı olsalar ne onlar ve ne de benim kesinlikle buna gücümüz yetmez. Nimetlerini sayamayız. Zatın mukaddes ve şanın yücedir. Kerim azim ve rahim Rab'sin.

Nimetlerin sayıya gelmez, övgünü, hiç kimse hakkıyla yapamaz. Nimetlerine hiç kimse karşılık veremez "şükrünü yerine getiremez." "Allah'ım" Muhammed'e ve (s.a.a) Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat gönder.

Nimetini hakkımızda kâmil eyle. Bizi, itaatine muvaffak etmekle mutlu kıl. Seni her noksanlıktan tenzih ederim. Senden başka İlah yoktur.

Allah'ım; Muhakkak ki Sen sıkıntıya düşen kullarının duasını kabul eden, onların fenalığını gideren kederli kullarının imdadına yetişen, hastalara şifa veren,

fakirleri zengin eden, kırılan kalbi ferahlığa kavuşturan, küçüklere merhamet eden ve büyüklere yardımcı olansın. Senden başka yaver ve yardımcı yoktur. Senden başka güçlü yoktur. Sensin şanın yüce ve büyüktür.

Ey esir ve tutsakları kurtaran. Ey küçük çocuklara rızık veren. Ey korkusundan sana sığınanın sığınağı, ey ortak ve yardımcısı olmayan Allah; Muhammed'e ve (s.a.a) Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat gönder.

Ve bu akşam saatlerinde kullarına verdiğin çeşitli ve taze nimetlerinden, bana da nasip eyle. Beni kendilerinden belayı uzaklaştırdığın, kederlerini giderdiğin, dualarını icabet ettiğin,

iyi amellerini kabul buyurduğun ve yanlışlıklarına göz yumduğun kimselerden eyle. Muhakkak ki Sen latif, her istediğinden haberdar, âlim ve her şeye kadirsin.

Allah'ım; Sen dilekte bulunulanların en yakını, icabet edenlerin en çabuk icabet edeni, affedenlerin en kerimi, verenlerin en bol vereni, isteyenlerin dileklerini herkesten daha iyi ve en güzel şekilde işitenisin.

Ey dünya ve ahirette Rahman ve Rahim olan Allah; Senin kapın gibi hacet kapısı olmaz ve Senden başka hiç kimseye ümit bağlanmaz; çağırdığımda bana icabet ettin. Dilekte bulundum, verdin. Sana rağbet ettim, bana merhamet ettin. Zorluklarda sana itimat ettim, beni kurtardın. Sana yakardım, bana kâfi oldun.

Allah'ım; Kulun, resulün ve peygamberin Hz. Muhammed'e (s.a.a) ve onun tertemiz Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat gönder. Nimetlerini bize tamamla ve verdiklerini bize afiyet kıl.

Bizi sana şükredenlerden ve nimetlerini hatırlayanlardan kıl; Amin, Amin "icabet buyur, icabet buyur" ey alemlerin Rabbi!.

Allah'ım; ey mülk sahibi, ey her şeye kadir olan ve galebe çalan, ey kullarının günahlarını örten, ey bağışlanma dileyenleri bağışlayan. Ey rağbetle arayış içerisinde olanların meramı ve ey rahmetine ümit bağlayanların en son arzusu.

Ey ilmi her şeyi kaplayan, ey ra'fet, rahmet ve hilmi af dileyenlere geniş olan.

Allah'ım; Bizler, şerafet ve azamet verdiğin bu gecenin ilk saatlerinde peygamberin, resulün, yaratıklarının en seçkini, vahyinin emini, müjdeleyici, korkutucu ve hidayet ışığı olan Hz. Muhammed'i (s.a.a) vasıta ederek sana yöneliyoruz.

O Muhammed ki, O'nun vücudunun hürmetine Müslümanlara nimet verdin ve O'nu âlemlere rahmet kıldın.

Allah'ım; Hz. Muhammed'e (s.a. a) ve O'nun Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat gönder. Nitekim Hz. Muhammed, salât ve selamına layıktır. Ey azim Allah. O'na ve O'nun tertemiz ve seçkin Ehlibeyt'inin (a.s) hepsine salâvat gönder ve bizi affına büründür.

Senin katına ayrı ayrı dillerle sesler yükselmektedir.

Allah'ım; Bu akşam bize kulların arasında dağıttığın her hayırdan, hidayet vesilesi olan her nurdan, yağdırdığın rahmetinden, indirdiğin bereketinden, afiyet giysinden ve herkese bahşettiğin rızkından nasibimizi merhamet eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi.


Allah'ım; Bizi bu vakitte felah ve kurtuluşa erenlerden eyle. Bizi iyi amel sahibi ve amelinden yarar görenlerden eyle. Bizi rahmetinden ümit kesenlerden kılma ve rahmetinden uzak eyleme.

Fazlından umduğumuzu kesme ve rahmetinden mahrum bırakma. Ümit bağladığımız lütuf ve ihsanına ümidimizi boşa çıkarma. Bizi katından eli boş geri çevirme ve rahmet kapından kovma, ey cömertlerin en cömerdi ve ey kerem sahiplerinin en kerimi; inanarak sana yöneldik. Beytinin "Kâbe'nin" ziyaretine olan davetine icabet ettik ve kastımız ziyarettir.

Allah'ım; Hac amellerimizde bize yardımcı ol. Haccımızı kâmil ve kabul eyle. Bizi affet. Ellerimizi Senin katına uzattık; bu ise günahlarımızı itiraf etmemize işarettir.

Allah'ım; Bu gecenin ilk saatlerinde Senden istediğimiz her hacetimizi yerine getir. Sadece Senin kâfi olabileceğin konularda bize yardımcı ol. Senden başka yardımcımız yoktur ve Senden başka rabbimiz yoktur.

Hükmün hakkımızda geçerlidir. İlmin bizi ihata etmektedir. Hakkımızdaki kaza ve kaderin adalettir. Hakkımızda bize hayırlı olanı mukadder eyle. Bizi hayır ehlinden kıl.

Allah'ım; Bize lütuf ve kereminle büyük mükâfat, saklanmağa değer amel, daima huzur ve emniyet nasip eyle. Günahlarımızın hepsini bağışla. Bizi helaket ehlinden etme. Ra'fet ve rahmetini üzerimizden kaldırma, ey merhametlilerin en çok merhametlisi!.

Allah'ım; Bizi bu vakitte, dileği kabul olan, şükrettiği için nimetini kendisine artırdığın, tövbesi kabul olan ve bir daha günah işlemek üzere sana yöneldiğinden kendisini bağışladığın kimselerden et, ey celal ve azamet sahibi.

Allah'ım; Bizi günahtan koru. İtaatine güçlü kıl ve yakarışımızı kabul buyur, ey dilekte bulunulanların en hayırlısı ve ey merhamet istenilenlerin en merhametlisi.

Ey kirpiklerin hareketi, gözlerin işareti, gizli olan şeyler ve kalplerdeki saklılar kendisine gizli kalmayan Allah; Muhakkak ki bunların hepsine ilmin ihata etmiş, hilmin zaman ve imkân tanımıştır. Zalimlerin dediklerinden uzak ve münezzehsin, şanın yücedir.

Yedi gök ve yerler ve bunlarda olanlar Seni tespih ve tenzih ederler. Seni tespih ve tenzih etmeyen varlık yoktur. Hamt, büyüklük ve yücelik sana mahsustur. Ey, celal, kerem, ihsan, nimet, fazl ve büyük bahşişler sahibi. Sensin cömert, Kerim, Rauf ve Rahim.

Allah'ım; Helal rızkından bana bolca ver. Dinimi ve cismimi sağlıklı kıl. Korkumu emniyete çevir ve beni cehennem ateşinden koru. Allah'ım; beni tedbirine duçar etme. Gaflet helaketine duçar etme.

Aldanmama sebebiyet verme. Cin ve insanların şerlerini benden uzak eyle.
Daha sonra İmam Hüseyin (a.s) mübarek başını gökyüzüne doğru kaldırdı, gözlerinden yaşlar aktığı halde yüksek sesle şöyle dua etti:
Ey işitenlerin en iyi işiteni,

ey görenlerin en iyi göreni, ey hesaba çekenlerin en çabuk hesaba çekeni ve ey merhametlilerin en merhametlisi; Muhammed'e (s.a.a) ve onun Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat gönder.

Onlar "Muhammed'in Ehlibeyt'i" halkın önderleri, hayır ve bereket vesilesidirler.

Allah'ım; Senden öyle bir dileğim var ki O'nu verdiğin takdirde diğer dileklerimden mahrum etmen bana pek ziyanı olmayacaktır. Ve O dileğimi vermediğin takdirde bize verdiklerinin pek faydası olmayacaktır.

Bu dileğimi yerine getirmeni ve beni ateşten korumanı niyaz ediyorum. Senden başka tapılacak bir mabut yoktur. Teksin ve ortağın yoktur. Mülk ve Hamt sana mahsustur ve Sen her şeye kadirsin, ey Rabbim, ey Rabbim!


Muhaddis Kummî'den nakle göre;


Kef'emi el-Beledü'l-Emin kitabında ve Allame Meclisi, Kef'emi'ye uygun olarak Zadü'l-Mead adlı kitabında İmam Hüseyin'in (a.s) Arife gününde okuduğu duanın bu kadarına yer vermişlerdir. Fakat Seyit İbn-i Tavus (r.a) "İkbal" adlı kitabında "Ey Rabbim!" kelimelerinden sonra şu duayı ilave etmiştir:

Ey Allah'ım; zengin olduğumda bile sana muhtacım, öyleyse fakir olduğumda nasıl sana muhtaç olmamaya bilirim?

Ey Allah'ım; alim olduğum halde yine cahilim, öyleyse ilimden mahrum olduğumda nasıl cahil olmayabilirim?

Allah'ım; tedbir ve takdir ettiklerindeki ani değişiklikler arif kullarını, bağışına müsterih olmamaktan ve Senden gelen belaya ümitsiz olmamaktan alıkoyuyor.

Ey Allah'ım; Benim amellerim, cimriliğimin, neticesidir ve Senin yaptıkların ise, kereminin neticesidir.

Allah'ım; Ben güçsüz olmadan önce Sen kendini bana şefkatli ve merhametli tanıttın acaba, güçsüz ve zayıf bir duruma düştüğüm şu anda şefkat ve merhametini benden esirgiyor musun?

Allah'ım; Eğer iyiliklerimi zahir edersen bu senin fazlından ve bana minnet bırakmandandır. Eğer kötü işlerimi zahir edersen buda senin adaletindir. Çünkü sen bana hücceti ve delilini tamamladın.

Allah'ım; Nasıl beni kendi başıma terk edersin, Oysa benim sahibim Sensin? Nasıl Senden başkasına sığınabilirim oysa yardımcım Sensin? Veya nasıl lütfünden mahrum olabilirim Oysa bana merhamet eden Sensin?

Allah'ım; Ben amelden yoksun bir halde sana yönelmiş bulunuyorum. Oysa amelden yoksun olarak, sana varmak mümkün değildir. Veyahut halimi sana nasıl şikâyet edeyim. Oysa durumum sana gizli değildir? Veya sözlerimi nasıl dile getireyim, Oysa sözlerimin hepsi sana aşikârdır?

Allah'ım; Arzu ve ümitlerimi nasıl ümitsizliğe çevirebilirsin, oysa ümit ve arzularım Senin gibi bir Kerimin katına yücelmiştir? Veya nasıl olur da halimi iyi bir duruma çevirmezsin oysa halimin iyiye çevrilmesi Senin elindedir.

Allah'ım; Cehaletimin çokluğuna rağmen Sen bana ne kadar da şefkatlisin?! Amelimin kötü olmasına rağmen Sen bana ne kadarda merhametlisin. "Rahmetini benden kesmiyorsun"?

Allah'ım; Sen ne kadar bana yakınsın ve ben ne kadar Senden uzağım?! Sen ne kadar bana şefkatlisin! Acaba sana yaklaşmama engel olan nedir?
Allah'ım; Eser ve alametlerin değişikliğinden ve dünyada vuku bulan çeşitli olaylardan şunu anladım ki, hiç bir şeyde sana cahil kalmamam için her şeyde kendimi bana tanıtmak istiyorum.

Allah'ım; Eğer acizliğim ve günahkâr olman Senin karşında konuşmamı engelliyorsa, Senin kerem ve büyüklüğün konuşmama müsaade ediyor. Kötü sıfatlarım benim ümidimi kesebilir, ama sonsuz nimet ve ihsanların beni ümitlendiriyor.

Allah'ım; İyi yönleri kötü olan kimsenin, kötü yönleri nasıl kötü olmasın? Ve doğru konuşması sadece bir iddiadan ibaret olan kimsenin, iddiası nasıl sadece iddia olmasın?.

Allah'ım; Hükmünün geçerliliği ve meşiyetinin galibiyeti ne söz sahibine konuşma fırsatı bırakır ve ne de hal sahibinde sebat.

Allah'ım; Yapmağa kalkıştığım çok ibadette ve ihlâs sahibi olmağa azmettiğimde, yaptıklarıma güvendim ama bu güvenimi Senin adaletin yıktı, hatta fazlını bile nazara alsam yine de itaatime güvenemem.

Allah'ım; Sen çok iyi biliyorsun ki ben sürekli Senin itaat ve ibadetine meşgul değilim, ama Senin sevgi ve muhabbetin kalbimde yerleşmiştir.

Allah'ım; Nasıl "bir şeyi yapmağa" azmedeyim oysa Senin her şeye galeben vardır "azim ve irademi istediğinde engelleyebilirsin" ve nasıl yapmağa azmetmeyeyim oysa yapmağa emreden Sensin?

Allah'ım; Senin kudret ve azametinin belirtileri hakkında düşünmek beni Senden uzaklaştırıyor. Öyleyse beni öyle bir hizmete muvaffak eyle ki onunla sana ulaşayım.

Allah'ım; Kendisi zaten sana muhtaç olan bir şeyle nasıl sana istidlal olunabilir ve nasıl sana ulaşılabilir? Acaba Senden daha aşikâr olan var mı ki Sen onunla aşikâr olasın?

Her varlıkta Senin zuhur ve tecellin vardır. Sen ne zaman gaip oldun ki, sana varmak için delile ihtiyaç olsun? Ve ne zaman bizden uzaklaştın ki, bizi sana ulaştıran eser ve belirtiler olsun?

Senin kendisine olan nezaretini görmeyen göz kör olsun. Senin muhabbet ve aşkından nasibini almayan kulunun ticareti zarar etsin.

Allah'ım; Kullarına Seni tanımaları için kudret ve azametinin eser ve belirtilerine müracaat etmelerini emrettin. Öyleyse sebeplere iltifat etmeksizin sana ulaşabilmem için beni nurlu tecellilerle, müşahede ve basiretle kendine yönlendir.

Beni öyle bir marifet makamına ulaştır ki, artık batini sırlarım, O belirtilere teveccüh etmesin ve o belirtilere iltifat etmediğimden himmetim yücelsin. Muhakkak ki Sen her şeye kadirsin.

Allah'ım; Zelil bir kulun olduğum sana aşikârdır. Perişan halim sana gizli değildir. Sana ulaşmayı Senden niyaz ediyorum ve Seninle sana istidlal ediyorum.

Beni nurunla kendine yönlendir ve beni katında daima kabule şayan gerçek bir ubudiyete muvaffak eyle.

Allah'ım; Beni ilim ve esrarından, yararlandır ve beni her beladan koru. Allah'ım; Beni, sana yakın olanların hakikat ve marifetleriyle tanıştır ve beni cezb, vecd ve ilahi aşk ehlinin yolundan götür.


Allah'ım; Beni kendi kâmil tedbirinle noksan tedbirimden ve tercihinle yanlış tercihimden müstağni kıl ve beni, zaaflarımdan haberdar eyle.
Allah'ım; beni nefsanî zilletten kurtar.

Ecelim gelip çatmadan önce kalbimi şirk ve şüpheden temizle. Senden yardım istiyorum, bana yardımcı ol. Sana tevekkül ediyorum, beni kendime terk etme.

Allah'ım! Hacetimi sadece Senden istiyorum, benim ümidimi boşa çıkarma. Sadece Senin fazl ve lütfüne rağbet ediyorum, beni mahrum bırakma. Dergâhına sığınıyorum, beni kendinden uzaklaştırma. Kapına geldim, beni kapından kovma.

Allah'ım; Senin rıza ve hoşnutluğun, kendiliğinden herhangi bir nedene bağlı olmaktan münezzehtir. O halde ben nasıl Senin rıza ve hoşnutluğuna neden olabilirim?

Allah'ım; Sen zaten gani olduğun için tarafından sana bir fayda ulaşmasına ihtiyacın yoktur; dolayısıyla benim gibi bir kulundan nasıl gani olmayasın?

Allah'ım; Kaza ve kaderin bende arzulara yol açıyor, nefsanî istekler ise beni şehvet zincirine çekiyor.

Bu durumda -Allah'ım- Sen benim yardımcım ol ve bana basiret nasip eyle. Fazlınla beni gani eyle, böylece lütfünle her talebimden müstağni olayım.
Ey Allah'ım; Sensin evliyanın kalplerine marifet nuru düşüren;

Onlar bu vesileyle marifet ve tevhit makamına ulaştılar. Sensin, âşıklarının kalplerinden kendinden başkalarını söküp atan; Bundan dolayı onlar Senden başkasını sevmezler ve Senden başkasına sığınmazlar.

Dünya ehlinden korktuklarında Sensin onların munis ve yardımcıları.

Delil ve belirtilerden uzak kaldıklarında Sensin, onları hidayet eden. Seni kaybeden neyi buldu ve Seni bulan neyi kaybetti? Senden başkasına yönelmeğe rıza gösteren mahrum olmuştur.

Senden yüz çevirip ayrısına bağlanan hüsrana uğramıştır. Nasıl olur da Senden başkasına ümit bağlanılır, oysa Sen ihsanını kullarından kesmiş değilsin? Nasıl Senden başkasından hacet istenilir oysa Sen lütuf ve kerem sıfatını değiştirmiş değilsin?

Ey muhiplerine, dostluk ve sevginin tatlılığını tattıran; onlar Allah'ın huzurunda O'nu anarak sebat gösterirler. Ey evliyasını heybet ve vakar giysisine büründüren.

Onlar daima, Allah'a istiğfar ederler. Kulların Seni anmadan önce Sen onları hatırlarsın. Abitler sana yönelmeden önce, Sen ihsanınla öncülük edersin.

Kulların Senden talep etmeden önce, Sen bağışınla cömertlik edersin. Sensin fazlasıyla bağışlayan. Bizlere bahşettiğinden "fakir kulların için" bizden borç istiyorsun.

Allah'ım; Sana ulaşmam için beni rahmetine çağır ve sadece sana yönelmem için beni ihsanına cezp et.

Allah'ım; Günahkâr olsam da Senden hiç bir zaman ümidimi kesmem. Nitekim itaat etsem bile kalbimden Senin korkun çıkmaz.

Allah'ım; Gerçekten, dünya ehli beni sana terk ettiler. Senin büyüklüğüne olan yakinim, beni Senin katına çekmiştir. Allah'ım; Nasıl ümidimi keserim; Sensin benim arzum? Veyahut nasıl zelil olabilirim oysa yardımcım sensin?

Allah'ım; Nasıl izzet ve yücelik tasarlayabilirim; oysa bir kul olduğumdan, Senin karşında zelilim "kendimden hiç bir şeye sahip değilim" ve nasıl izzet ve yücelik tasarlamayayım; Oysa sen beni kendine mensup ettin "Senin kulun olmam bana izzettir"?

Allah'ım; Nasıl muhtaç olmayayım, Oysa Sen beni muhtaçlardan kıldın ve nasıl fakir sayılırım; Oysa Sen beni bahşişinle gani ettin? Sen öyle bir mabutsun ki, Senden başka tapılacak ilah yoktur.

Kendini her şeye tanıttın. Seni bilmeyen yoktur. Her varlıkta tecelli ettin ve kendini bana tanıttın. Basiret gözüyle her şeyde Seni, aşikâr olarak gördüm. Her şeye ayan ve aşikârsın.

Ey sonsuz merhametiyle her şeye istila eden. Zatında arşı saklayan, kendi varlığınla bütün varlıklara galebe çalan Allah. Başkalarını nurlu eflakle ihata ederek yok ederek onları etkisiz hale koyan Allah.

Ey Allah'ım; Varlık Âlemindeki arşta kendisini gizleyerek bütün gözlerden uzak olan Allah (gözlerle görülemeyen) Ey varlık âleminde kemalini tecelli ederek yüceliğini kâinata gösteren.

Nasıl saklı olabilirsin ki, Oysa Zahirsin. Nasıl gaip olabilirsin ki oysa hazırsın. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Muhakkak ki bütün hamtlar ve senalar sanadır.

Arefe Duası; Belağ'e-tul hüseyin (a s) Kitabın'dan alınmıştır!.

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

DINDE BIDAT NEDIR
Allah Hakkı ve Kul Hakkı
Hangi ayette Allah kendi vahdaniyetine şehadet etmektedir?
KUMEYL DUASI
İslam'da Tekbir ve Önemi
Nişanlılık Dönemi
Allah Hakkı ve Kul Hakkı
Ahlak-Din İlişkisi-1
İLAHİ ADALET NEDİR?
Mevlânâ'da İnsan Sevgisi

 
user comment