Turkish
Friday 12th of April 2024
Soru ve cevap
ارسال پرسش جدید

Elmayı aç karnına yiyin; çünkü o mideyi temizler diye buyrulan hadis sahih midir?

Elmayı aç karnına yiyin; çünkü o mideyi temizler diye buyrulan hadis sahih midir?
Elmayı aç karnına yiyin; zira o mideyi temizler (Mekarimu’l Ahlak c:1, s: 371, hadis 1248) diye Hz Peygamberden nakledilen hadis sahih midir? O dönemde Arabistan’da elma var mıydı ve Araplar elmayı görmüş müydü?Kısa CevapElma birçok gıdasal özelliklerinin yanı sıra ilaç özelliği de taşır. Birçok eski ve yeni tıp uzmanları onun hakkında sözler ...

Melekler her yıl kadir gecesinde amel defterlerimizi İmam Mehdi’nin (a.s) huzuruna takdim ediyorlar mı? İmam (a.s) onları imzalıyor mu?

Melekler her yıl kadir gecesinde amel defterlerimizi İmam Mehdi’nin (a.s) huzuruna takdim ediyorlar mı? İmam (a.s) onları imzalıyor mu?
Kadir gecelerinde minberlerde ve medyada yıllık işlerin takdir edilmesinden bahsedilmektedir; o gece de meleklerin amel defterlerini İmam Mehdi’ye (a.s) takdim ettikleri, O’nun da onları imzaladığı söylenir. Bu hususta birkaç nokta vardır: 1- Tevhid meselesinden, kulların takdiri yalnızca Allah’ın elinde olduğu anlaşılmaktadır. Oysa bazı kitaplarda yazılanlardan ve konuşmalardan, Allah’ın alemin idaresini Masum ...

Kur'an'da geçen "salat" kavramından maksat nedir?

Kur'an'da geçen "salat" kavramından maksat nedir?
Kur'an-i Kerim'de çok geçen "salat" kavramından maksat nedir? Müminlerin salatı nasıl olmalıdır? Allah ve meleklerin salatının anlamı nedir? Kısa Cevap "Salat" kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılır, bu cümleden olmak üzere Müslümanların yerine getirdikleri özel ibadet, ibadet yeri ve dua sayılabilir. Bu da salat sözcüğünün Yüce Allah veya Müslümanlarca değişik manalara atanmasından ...

Kehf suresinin Muhtevası ve okumasının fazileti nedir?

Kehf suresinin Muhtevası ve okumasının fazileti nedir?
Kehf suresinin Muhtevası ve okumasının fazileti nedir?Kısa CevapKehf suresi kuranı kerimin diğer sureleri gibi faziletlere ve birçok nitelik ve özelliklere haizdir. Bu yücelik ve faziletler peygamberden (s.a.a.) ve İmamlardan (a.s.) nakledilen birçok rivayetlerde beyan edilmiştir. Peygamberden (s.a.a.) nakledilen bir rivayette şöyle denilmektedir: Bu sure nazil olduğunda yetmiş bin melek onunla birlikte imiştir. Her kim Kehsf ...

Tarık’ın kurandaki anlamı nedir?

 Tarık’ın kurandaki anlamı nedir?
Tarık süresindeki “Tarık” kelimesinin anlamı nedir? Kısa Cevap Tarık etimolojik olarak "t-r-k" kökünden, "berk" vezninde olup dövmek ve bastırmak anlamındadır. Arapçada yola “tarik” denilmesinin nedeni de bu manayı içerdiği içindir. Zira yer yolcuların gidip gelmesiyle ayaklarının altıda dövülerek basılıyor. Arapça dilinde çekiç anlamında olan “mitrake” de onunla demir ve benzer şeyler dövüldüğü ...

Acaba Kuran-ı Kerim'de sırat köprüsüne işaret edilmiş midir?

Acaba Kuran-ı Kerim'de sırat köprüsüne işaret edilmiş midir?
Kuran-ı Kerim'de “Sırat Köprüsü” anlamına gelen bir kelime yoktur ve “sırat” kelimesi de sadece yol anlamında kullanılmaktadır. “Sırat köprüsü” kelimesinin insanlar arasında çok kullanılmasının sebebi nedir ve “sırat” ile “Sırat köprüsü” arasında nasıl bir ilişki vardır? Kısa Cevap “Sırat köprüsü” kelimesi Kuran-ı Kerim'de geçmemesine rağmen bazı rivayetlerde bu kelime ...

Kur'an'da hangi ayetler sahre (teshir) ayetleridir?

Kur'an'da hangi ayetler sahre (teshir) ayetleridir?
Sahre (teshir) ayetleri deyimi Kur'an'da hangi ayetler için kullanılmaktadır? Kısa Cevap A'raf suresinin 54 ila 56. ayetlerine sahre ayetleri ya da teshir ayetleri denmektedir. Hadislerde bu ayetleri okumanın faydalarına işaret edilmiştir. Ayrıntılı Cevap A'raf suresinin 54 ila 56. ayetlerine sahre (teshir) ayetleri denmektedir. Ayetler şöyledir: Kuşkusuz, Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan Allah’tır. Sonra ...

Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir?

Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir?
Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir? Kısa Cevap Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. Ayrıntılı Cevap Kur’an’da beş suresinin ismi hayvan ismidir: 1)Bakara (Dişi Buzağı) Suresi, 2) Nahl (Bal Arısı) Suresi, 3) Neml (Karınca) Suresi, 4) Ankebut (Örümcek) Suresi, 5) Fil Suresi.[1] Bu surelerin faziletleri: 1-Bakara suresi: Resulullah’tan (s.a.a) ‘Kur’an’ın ...

İyyake na’budu ve iyyake neste’in” ayetinin tefsiri nedir?

İyyake na’budu ve iyyake neste’in” ayetinin tefsiri nedir?
“İyyake na’budu ve iyyake neste’in”i kısaca tefsirini açıklayınız. Teşekkür ederim. Kısa Cevap Ayeti Şerife’nin tercümesi: “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”[i] Allah’a ibadet, insanın kendi varlığının sahibinin Rabbine ait olduğunu göstermektir.[ii]”İstianet” yardım talebinde bulunmaktır[iii] ve “a-v-n” mutlak yardım ...

Habil ve Kabil kimle evlendiler?

Habil ve Kabil kimle evlendiler?
İnsan soyu nasıl devam etti? Habil ve Kabil kimlerle evlendiler? Kısa Cevap Tarih ve hadis kaynaklarına göre bugünkü insan soyu ne Habil nede Kabil’in soyundandır. Bu günkü insanlar Hz. Adem’in diğer oğlu olan Şeys veya Hibetu’llah’ın soyundandır. Ancak, Hz. Adem’in çocuklarının evlenmesine gelince Müslüman bilginler bu konuda farklı görüşlere sahiptirler ve genelde şu iki görüşten birini ...

Fatiha suresindeki nimet verilenler, gazaba uğramışlar ve sapmışlardan maksat kimlerdir ve ne gibi özellikleri vardır?

Fatiha suresindeki nimet verilenler, gazaba uğramışlar ve sapmışlardan maksat kimlerdir ve ne gibi özellikleri vardır?
Namazlarda okuduğumuz ‘Nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapmışların değil?’ ayetinde geçen nimet verilenler, gazaba uğramışlar ve sapmışlardan maksat kimlerdir ve ne gibi özellikleri vardır? Kısa Cevap Kur’an-ı Kerim, Fatiha suresinde insanları üç kısıma ayırmaktadır. Başka surelerde de onların kimler olduğunu açıklayarak muhatap için manayı tam olarak ...

Hz. İmam Hüseyin’nin (a.s) suresi hangi suredir?

Hz. İmam Hüseyin’nin (a.s) suresi hangi suredir?
Hangi sure Hz. İmam Hüseyin (a.s)’in suresi olarak bilinmektedir? Kısa Cevap Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. Ayrıntılı Cevap El-Facr suresi Hz. İmam Hüseyin (a.s)’in suresi olarak meşhurdur.[1] İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “El-Facr suresini her farz ve mustahap namazlarınızda okuyun. Bu sure İmam Hüseyin’in suresidir. Kim bu sureyi okursa kıyamette Hz. İmam ...

Hangi surede hay ve kayyum sıfatları yer almaktadır?

Hangi surede hay ve kayyum sıfatları yer almaktadır?
Hay ve kayyum kelimeleri hangi Kur’an surelerinde yer almaktadır? Kısa Cevap Hay ve kayyum Yüce Allah’ın iki zatî sıfatıdır. “Hay” “diri” manasında ve “kayyum” da “zatıyla kaim olan ve başkalarının kendisiyle kaim olduğu varlık” anlamındadır. Bu iki sıfat beraber bir şekilde Kur’an surelerinin üç ayetinde yer almaktadır:   1. Bakara suresi 255. ayet: “Allah, kendisinden başka ...

Bakara suresinin 228. ayeti erkeğin kadından üstün olduğunu söylemektedir. Bu durum, Allahın adaletiyle çelişmez mi?

Bakara suresinin 228. ayeti erkeğin kadından üstün olduğunu söylemektedir. Bu durum, Allahın adaletiyle çelişmez mi?
Söz konusu ayet boşanmış kadınlar hakkında olup ric'i talak yani, boşandıktan sonra erkeğin kadının iddeti dolmadan karısına dönmesi hakkındadır ve genel bir kaideye, yani kadınların haklarıyla vazifelerinin arasında bir eşitliğin olduğuna işaret etmektedir.   Bu ayete ve Kur'an'ın diğer ayetlerinin üslubuna baktığımızda üstünlüğün takvada olduğunu görmekteyiz. Kur'an, ahkam ve vazifelerde kadınla erkek ...

İslam dini zor ve çetin bir din midir?

İslam dini zor ve çetin bir din midir?
Bazı insanlar İslam’ın zor ve çetin bir din olduğunu iddia etmektedirler. Bu dinin buyruklarına göre amel etmenin nasıl kolay olduğunu siz açıklar mısınız? Nitekim yüce Allah Bakara suresinin bir ayetinde İslam’ı diğer dinler ile karşılaştırın diye buyurmuştur. ”Allah sizin için zorluğu değil kolaylığı istemektedir.”Kısa CevapEn kâmil ilahi din olan ...

Kur’an’ın bakışında iblis ile şeytanın farkı nedir?

Kur’an’ın bakışında iblis ile şeytanın farkı nedir?
Kur’an’da iblis ile şeytanın farkı nedir? Kısa Cevap Kur’an-ı Kerim ayetleri esasınca, İblis çok ibadet etme neticesinde melekler arasına giren cinlerden biridir. Ama Âdem’in yaratılışından sonra Yüce Allah’ın emrine karşı gelmesi ve Âdem’e secde etmemesi nedeniyle ilahî dergâhtan kovulmuştur. Ama şeytan ise insanlardan yahut cinlerden veyahut hayvanlardan olan her isyancı ve aksi varlığa denir. İblis’i ...

Araf suresinin Genel anlamı ve okumasının fazileti nedir?

Araf suresinin Genel anlamı ve okumasının fazileti nedir?
Araf suresinin Genel anlamı ve okumasının fazileti nedir? Kısa Cevap Araf suresi Mekkede nazil olan surelerden ve iki yüz altı ayete sahiptir.[1] Bu surenin muhtevası ve fazileti hakkında tefsir ve hadis kaynaklarında bazı konular zikreilmiştir. Bizde sorduğunuz soruyu dikkate alarak bu konuyu iki kısımda sunmaya çalışacağız: Araf suresinin fazileti[2]: Araf suresinin okunması hakkındaki fazilet ve ...

Âli İmran Suresinin 14. Ayetini dikkate alarak, kadınlar da erkekler için aşağılık maddi işler kısmından sayılıp dört ayaklı hayvanlar cinsinden mi hesap edilir?

Âli İmran Suresinin 14. Ayetini dikkate alarak, kadınlar da erkekler için aşağılık maddi işler kısmından sayılıp dört ayaklı hayvanlar cinsinden mi hesap edilir?
Âli İmran Suresinin 14. Ayetinde, dünyevi şeylere sevgi beslemek yerilme konusu yapılmış ve aşağılık maddi işlerden sayılmıştır. Aynı ayette dünyevi şeylerin hangi şekilde yansıdığı da açıklanmıştır. Söz konusu bu yansımalar şunlardan ibarettir: Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler. Burada sorulması gereken soru şudur: ...

Kuranı kerimde kaç defa Hazreti İsa’nın (a.s.) İsmi zikredilmiştir?

Kuranı kerimde kaç defa Hazreti İsa’nın (a.s.) İsmi zikredilmiştir?
Kuranı kerimde kaç defa Hazreti İsa’nın (a.s.) İsmi zikredilmiştir? Kısa Cevap Kuranı kerimde hazreti İsa’nın (a.s) ismi 23 defa zikredilmiştir. Zikredilen sure ve ayetler şunlarıdır: Bakara suresinin 87, 136 ve 253. Ayetlerinde Ali İmran suresinin 45, 52, 55, 59 ve 84. Ayetlerinde, Nisa suresinin 157, 163 ve 171. Ayetlerinde, Maide suresinin 78, 110, 112, 114 ve 116. Ayetlerinde, Anam suresinin 85. ...

Kuranı kerim dağları yeryüzünün çivileri şeklinde tanımlamış, Kuranı kerimin bundan maksadı nedir?

Kuranı kerim dağları yeryüzünün çivileri şeklinde tanımlamış, Kuranı kerimin bundan maksadı nedir?
Dağları yeryüzünün çivileri olarak tanımlayan ayetlerin anlamı nedir? Kısa Cevap İslami kaynaklarda dağlar için değişik faydalar ve nitelikler dikkate alınmıştır. Yeryüzüne çakılmış çiviler misalinde olmaları bu niteliklerden bir tanesidir. Dağlar yeryüzü için ölçü aletleri gibi çalışmaktadırlar. Yeryüzü küresinin dağılmasını, dolayısıyla yeryüzünü üzerinde yaşanılamayacak bir alem konumuna ...