Turkish
Wednesday 29th of May 2024
Kalam and Beliefs
ارسال پرسش جدید

Kabirde İlk Gece

Kabirde İlk Gece
Leyletu’l-Defn veya kabirde ilk gece (Arapça: لَیلَةُ الدَّفن), ölünün defnedildiği ilk gecedir. İslam dininde bu gece ve özellikleri hakkında çok bahisler edilmiştir. Hadislere göre, kabirde ilk gece ölünün çeşitli aşamalara tabi tutulduğu çok önemli bir gecedir. İlk olarak Ruman adlı bir melek, amel defterini oluşturmak için kabre ...

DINDE BIDAT NEDIR

DINDE BIDAT NEDIR
Dinde bid'at Nedir? Hangi şeyler bid'at sayılmaktadır?Ayetullah Cafer Sübhani Tebriziİslami kelamcıların hakkında genişçe konuştukları ve kitaplar yazdıkları bütün ilahi şeraitlerin temelini teşkil eden İbrahimi tevhidin derece ve mertebeleri vardır.Bu tevhidin mertebelerinden biri de teşri ve yasama hususundaki tevhittir. Yani kanun koyma yetkisi sadece Allah'a özgüdür ve hiç bir ...

Allah Hakkı ve Kul Hakkı

Allah Hakkı ve Kul Hakkı
Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Allah hakkı ve kul hakkı veya hakullah ve hakkunnas (Arapça: حق‌اللّه و حق‌الناس), Fıkıh ve hukukta yer alan ünlü iki kavramdır. Allah hakkından maksat, Allah’ın kulları üzerindeki hakları; kul hakkından maksat ise can, mal ve ırz güvenliği dâhil olmak üzere insanların bir birlerine olan haklarıdır. Tüm dini vazifelerin ...

Hangi ayette Allah kendi vahdaniyetine şehadet etmektedir?

Hangi ayette Allah kendi vahdaniyetine şehadet etmektedir?
“Şehidallah” suresinin nüzul sebebi nedir?“Şehidallah” adında bir sure mevcut değildir, sadece Allah’ın kendi vahdaniyetine şehadet ettiği bir ayet bulunmaktadır. Hadislerde ve ardılınca müfessirler arasında bu ayete “şehidallah” ayeti denmektedir.[1] “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şahitlik ettiler. O’ndan başka ...

KUMEYL DUASI

KUMEYL DUASI
 KUMEYL DUASIRahman ve Rahim Olan Allah'ın AdıylaAllah'ım senden isterim her şeyi kaplayan rahmetinden.Kendisiyle her şeyi kahrettiğin kuvvetinden.Önünde her şeyin boyun eğdiği ve önünde her şeyin zelil olduğu.Kendisiyle her şeyi alt üst ettiğin kurtulunmaz gücünden. Karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden.Her şeyi kaplayan azametinden. Her şeyin üstünde olan saltanatından.Her şey yok olduktan sonra da ...

İslam'da Tekbir ve Önemi

İslam'da Tekbir ve Önemi
Tekbir (Arapça: التکبیر), Allah-u Ekber (الله أكبر) şeklinde ifade edilen İslamî bir kavramdır. Sözlükte Allah'ın üstün, yüce ve ulu olduğunu ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de yalnızca bir kere geçmiştir.Allah-u Ekber zikrinin oldukça çok fazileti ve sevabı vardır. Bu zikri söylemek ve hatta her hâlette bu zikirle meşgul olmak ...

Nişanlılık Dönemi

Nişanlılık Dönemi
      Nişanlılık DönemiOrtak yaşam konusunda çok önemli bir role sahip olan konulardan biri de, nişanlılık dönemidir.Bu dönem güzel bir şekilde geçirilir ve özel vazifelerine de uyulursa, sonraki dönemlerin daha sağlam ve daha verimli olması konusunda çok derin etkiler sahibi olabilir.Halk arasında şöyle söylenmektedir: “Nişanlılık ...

Allah Hakkı ve Kul Hakkı

Allah Hakkı ve Kul Hakkı
Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Allah hakkı ve kul hakkı veya hakullah ve hakkunnas (Arapça: حق‌اللّه و حق‌الناس), Fıkıh ve hukukta yer alan ünlü iki kavramdır. Allah hakkından maksat, Allah’ın kulları üzerindeki hakları; kul hakkından maksat ise can, mal ve ırz güvenliği dâhil olmak üzere insanların bir birlerine olan haklarıdır. Tüm dini vazifelerin ...

Ahlak-Din İlişkisi-1

Ahlak-Din İlişkisi-1
Bismillahirrahmanirrahim    Bugün, üniversiteler de dahil dünyanın çeşitli bilim merkezlerininde öncelikli gündemi oluşturan konulardan biri “ahlak ve din ilişkisi”dir. En az iki asırdan beridir bu hususta araştırmalar yapılmış ve bu güne değin onlarca kitap yazılmıştır. Bu münasebetle, zamanın el verdiği ve gerektiği ölçüde bu konuyu ele ...

İLAHİ ADALET NEDİR?

İLAHİ ADALET NEDİR?
     İLAHİ ADALET NEDİR?Niçin Allah’ın sıfatları arasında "Adalet", usul-ü dinin müstakil bir cüzü sayılmıştır?Adalet ile eşitlik arasındaki farklar nedir?1-Niçin bütün sıfatların arasından adalet seçilmiştir?Bu bahiste her şeyden önce şu noktanın aydınlanması lazımdır: Niçin Allah’ın sıfatlarından biri olan adalet, alimler ...

Mevlânâ'da İnsan Sevgisi

Mevlânâ'da İnsan Sevgisi
Hümanizm’ kelimesi, ‘insan sevgisi’ mânâsında ilk defa Romalı düşünür Cicero (MÖ 106-43) tarafından telâffuz edilir. Fakat kelimenin yaygın olarak kullanılması 16. yüzyılın sonlarına doğru olur. ‘Aydınlanma devri’ filozoflarıyla felsefî mânâ kazanarak bir dünya görüşü hâline gelen hümanizm, bütün problemlerin insandan başka kaynağa müracaat etmeden çözülebileceğini savunan, insanı tek ölçü ...

Gözler Onu Göremez

Gözler Onu Göremez
  Abdullah b. Sinan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan "Gözler Onu göremez." (En'am, 103) ifadesinin anlamıyla ilgili olarak şöyle rivayet etmiştir:   «Burada kastedilen zihinlerin, tasavvurların O'nu kuşatamayacağı, kapsayamayacağıdır. "Doğrusu size Rabbinizden basiretler[1] geldi." (En'am, 104) Ayetinde gö­le görmenin kastedilmediğini bilmez misiniz? Yine: "Kim can gözünü açıp görürse faydası ...

Müslümanların Birbirleriyle İlişkileri

Müslümanların Birbirleriyle İlişkileri
l) Müslümanlar Kardeştirler   İslam güneşi doğduğu zaman Arabistan'ın her tarafını savaş ve kan kaplamıştı, her yer fitne ve hercümerc ateşi içerisinde yanıyordu. O topraklarda yaşayan insanlar, daima birbirleriyle savaşıyor, birbirlerine karşı kin besliyorlardı.   İslam'ın başta gelen programlarından biri, onların aralarmı bulmak, kalplerini birbirlerine ısındırmak oldu ve Hz. Peygamber (s.a.a) şu ayeti ...

Namazda Salavat

Namazda Salavat
Peygamber’e (s.a.a) salavat getirmek çok mübarek ve azametli bir zikirdir. Her durum ve zamanda bu zikiri söylemek sevaptır. Namazda ise müekked müstehaplardandır. Ancak teşehhüdde farzdır. Allah, Kur’an’da müminlere şöyle buyuruyor: ‘Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salavat getirir; ey inananlar, siz de ona salavat getirin...’ Bu yüzden salavatın ...

CEVŞEN-İ KEBİR DUASI

CEVŞEN-İ KEBİR DUASI
CEVŞEN-İ KEBİR DUASIEhl-i Beyt (a.s) vasıtasıyla nakledilen bu değerli duanın özellikle Ramazan ayında bilhassa Kadir gecelerinde okunması tavsiye edilmiştir. Gerçi bu dua her zaman için okunabilir. Biz bu duayı Merhum şeyh Abbas Kumî'nin Mefâtih-ü Cinan adlı eserinden nakletmekteyiz. Merhum Kummî kitâbında bu duâ hakkında şu izahı vermiştir.Beled-ûl Emin ve Misbâh-ı Kef'emi'nin nakline göre bu duayı Hz. Seyyid-us ...

Ona döneceksiniz.!-2

Ona döneceksiniz.!-2
Bunu şöyle açıklayabiliriz: İnsan, fıtrata göre seyreder, yaratılışı uyarınca yaşar. Sadece hakka uyar, sadece doğruya boyun eğer. İyiliğinden, mutluluğundan başkasını istemez. Yalnız başarılı olur da hidayet üzerinde olabilirse, isteğini ve amacını pratikte gerçekleştirmiş olur. Bu durumda, aradığı hak olan Allah'tan başkasına kulluk etmez, amaçladığı mutluluk olan sonsuz ve ebedî hayattan başkasını ...

Allah Korkusundan Ağlamak

Allah Korkusundan Ağlamak
Kur’an“Rahman'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlar.” [1]“Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar; bu, onların gönüllerindeki huşuyu artırır.” [2]Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! Nefsinde bir takım özelliklerin olmasını tavsiye ediyorum, onları korumaya çalış! Allah’ım! O’na (Ali’ye) yardım et... ...

İman ve Etkileri

İman ve Etkileri
  Bir kişi hem gerçek inançlı bir mümin oluyorken hem de imansız ve dinsiz olabiliyor. Söz konusu edilmesi gereken şudur: acaba iman ve dinî inanç önemli bir varlık mıdır? Ki, beşer onu kaybedince yaşamında önemli bir sermaye kaybetmiş oluyor? Yoksa onu bağımlı kılan bir yük müdür? Onu kaybedince hiç bir şey değişmeyeceği bir yana yükü ...

KADIN VE AİLE

KADIN VE AİLE
     KADIN VE AİLESÖYLEŞİAşağıdaki yazı, yeni evlenmiş bir çiftin arasında geçen bir söyleşiyi konu edinmektedir. Zevkle okuyacağınızı umuyoruz. İşte Hz. Ali'yi (a.s) örnek almaya çalışan Ali beyle, Hz. Fâtıma'yı (s.a) kendisine örnek edinmeye çalışan Fatıma hanımın, müşterek hayatlarının ilk saatlerinde gerçekleştirdikleri söyleşi:Ali: Fatıma hanım, müsaadenizle size bazı hususları hatırlatmak ...

Qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?

Qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?
Dоğrudаnmı, qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?Niyyәt dеdikdә sәbәb, аgаhlıq vә mәqsәdә diqqәt nәzәrdә tutulur. Bunа görә dә niyyәt ibаdәtin ruhu sаyılır. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurmuşdur: “Niyyәtsiz әmәl yохdur. (Yәni niyyәtsiz әmәl dәyәrsizdir)”[Üsuli-Kafi)] İnsаnın әmәl vә rәftаrlаrı yаlnız niyyәtә әsаslаndıqdа dәyәrli оlur. Ümumiyyәtlә, ...