ไทยแลนด์
Sunday 3rd of March 2024
0
نفر 0

ชัมซุดดีน มุฮัมมัด ฮาฟิซ

นบั เป็นความปีติยนิดีเป็นอยา่ งยงิ่ สาํ หรับขา้พเจา้ในการเป็นพยานยนืยนัอีกคร้ังหน่ึงที่ไดจ้ดัพิมพผ์ลง า น ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ข อ ง ว ร ร ณ ค ดีเ ป อ ร์ เ ซีย เ ป็ น ภ า ษ า ไ ท ย ไ ม่ต้อง ส ง สัยฮา ฟิซ เ ป็น ดาว ที่ เจิดจ้า ที่สุดใ น วรร ณ คดีและวัฒ น ธรร ม เ ป อร์เ ซีย เ ป็ น ก วี ที่ บ ร ร ด า ผู้ รู้ ใ น ด้ า น ว ร ร ณ คดีจํา น ว น ม ากได้ยอ ม รับ ว่า เ ป็น กวีที่ได้สําแดง บทบาทที่ดีเด่นเป็นที่มหัศจรรย์ในการทําให้บทกวีแบบระบายความรู้สึกเริงร่าเพิ่มรสชาติข้ึน จนถึงขนาดที่ว่ามีกวีน้อยคนน
ชัมซุดดีน มุฮัมมัด ฮาฟิซ

นบั เป็นความปีติยนิดีเป็นอยา่ งยงิ่ สาํ หรับขา้พเจา้ในการเป็นพยานยนืยนัอีกคร้ังหน่ึงที่ไดจ้ดัพิมพผ์ลง า น ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ข อ ง ว ร ร ณ ค ดีเ ป อ ร์ เ ซีย เ ป็ น ภ า ษ า ไ ท ย ไ ม่ต้อง ส ง สัยฮา ฟิซ เ ป็น ดาว ที่ เจิดจ้า ที่สุดใ น วรร ณ คดีและวัฒ น ธรร ม เ ป อร์เ ซีย เ ป็ น ก วี ที่ บ ร ร ด า ผู้ รู้ ใ น ด้ า น ว ร ร ณ คดีจํา น ว น ม ากได้ยอ ม รับ ว่า เ ป็น กวีที่ได้สําแดง บทบาทที่ดีเด่นเป็นที่มหัศจรรย์ในการทําให้บทกวีแบบระบาย ความรู้สึกเริงร่าเพิ่มรสชาติข้ึน จนถึงขนาดที่ว่ามีกวีน้อยคนนักที่จะนํา มาแข่งขันหรือเปรียบเทียบควา มดีเด่นกับเขาได้ แมว้า่ เวลาจะผา่ นพน้ไปแลว้มากกวา่ 700 ปีก็ตาม

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ความยุติธรรมแห่งพระเจ้า
วจนะของอิมามมุฮัมมัด ...
จงระมัดระวังการใช้ชีวิต”
ภารกิจของเด็ก ...
วจนะท่านผู้นำสูงสุด ...
...
...
...
สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)
เมตตาธรแห่งจักรวาล (ตอนจบ)

 
user comment