Turkish
Wednesday 29th of May 2024
0
نفر 0

CEVŞEN-İ KEBİR DUASI

CEVŞEN-İ KEBİR DUASIEhl-i Beyt (a.s) vasıtasıyla nakledilen bu değerli duanın özellikle Ramazan ayında bilhassa Kadir gecelerinde okunması tavsiye edilmiştir. Gerçi bu dua her zaman için okunabilir. Biz bu duayı Merhum şeyh Abbas Kumî'nin Mefâtih-ü Cinan adlı eserinden nakletmekteyiz. Merhum Kummî kitâbında bu duâ hakkında şu izahı vermiştir.

Beled-ûl Emin ve Misbâh-ı Kef'emi'nin nakline göre bu duayı Hz. Seyyid-us Sâcidin İmam Zeynelabidin (a.s) babalarından, onlar da Resu-i Ekrem'den (s.a.a) nakletmişlerdir. Resul-i Ekrem (s.a.a) savaşların birinde vücudunu rahatsız eden ağır bir zırh giymişti. O sırada Cebrâil (a.s) nâzil olarak Resulullah'a (s.a.a) şöyle arzetti:

Ey Muhammed Rabb'inin sana selamı var. O zırhını çıkarıp bu duayı okumanı buyuruyor. Bu duâ senin ve ümmetin için güven vesilesidir." Sonra duanın fazileti hakkında bir takım açıklamada bulunuyor ki onların hepsini açıklamanın yeri değildir. Ez cümle şöyle buyuruyor.

Kim bu duayı kefenine yazarsa Allah onu (cehennem) ateşiyle azap etmekten hayâ eder. Kim bu duayı Ramazan ayının başında halis niyetle okursa Allah Teala ona Kadir gecesini nasip eder ve onun için yetmiş bin melek yaratır ki Hak Teâlâ'yı takdis ve tespih ederler;

bütün bunların sevâbı bu duâyı okuyana yazılır." Yine şöyle buyuruyor: "Kim bu duayı Ramazan ayında üç defa okursa, Hak Teâlâ cesedini cehennem âteşine haram kılar; cenneti ona vâdeder; onu günahlardan koruyacak iki melek görevlendirir ve hayatı boyunca Allah'ın emânında olur.

Rivayetin sonunda İmam Hüseyin’in (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Babam Emir-ü Mu'minin Ali (a.s) bana bu duayı hıfzetmemi, o'nun kefenine yazmamı, onu aileme öğretmemi ve onları duayı okumaya teşvik etmemi vasiyet etti. Bu duâda ism-i A'zam da olmak üzere bin isim vardır."1.


Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum;


Ey Rahman


Ey Rahim,


Ey iyilik ve ikramı bol olan (Kerim),


Ey her şeyi ayakta tutan (mukim),


Ey azamet ve yücelik sahibi (Azim),


Ey Kadim


Ey (her şeyi) bilen (Alîm),


Ey hilim sahibi (Halim)!


Ey hikmet sahibi (Hakim)!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!2.Ey Efendilerin efendisi,


Ey duaları kabul eden,


Ey dereceleri yücelten,


Ey iyiliklerin sahibi,


Ey hataları bağışlayan;


Ey bütün istekleri veren,


Ey tövbeleri kabul eden,


Ey bütün sesleri işiten;


Ey bütün gizlilikleri- sırları bilen,


Ey belaları- felaketleri def eden!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!3.


Ey bağışlayanların en iyisi,


Ey (müşkül meseleleri çözüp) açanların en iyisi,


Ey yardım edenlerin en iyisi,


Ey hükmedenlerin en iyisi,


Ey rızık verenlerin en iyisi,


Ey vârislerin en iyisi,


Ey övücülerin en iyisi,


Ey kendisini ananları en iyi anan,


Ey en iyi nazil eden,


Ey iyilik edenlerin en iyisi!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
4.


Ey izzet ve güzellik sahibi,


Ey kudret ve kemal sahibi,


Ey mülk ve celâl sahibi,


Ey büyük ve yüce olan,


Ey ağır (yağmur yüklu) bulutları var eden,


Ey kudret ve intikamı şiddetli olan, (mahlukatın) hesabını süratle gören,


Ey şiddetli cezaya çarptıran,


Ey katında en iyi sevâp bulunan,


Ey (yüce) katında ümm-ül Kitap (Levh-i Mahfuz) bulunan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
5.


Allah'ım ben, ismin hakkına sana el açıyor (yalvarıyorum,


Ey çok şefkatli (Hannân),


Ey çok iyilik ve ihsan sahibi (Mennan),


Ey (hiç bir ameli) karşılıksız bırakmayan (Deyyan),


Ey (yolunu kaybedenler için delil (Bûrhan),


Ey gerçek saltanat sahibi, (Sultan),


Ey (salih kullarını) hoşnut eden (Rızvân),


Ey (günahları) bol bol bağışlayan (Ğüfran),


Ey (bütün eksikliklerden kusurlardan) münezzeh olan (Sübhan),


Ey kendisinden yardım dilenen (Müsteân),


Ey ihsan ve beyan sahibi


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!


6.


Ey azametine her şeyin boyun eğdiği,


Ey kudretine her şeyin teslim olduğu,


Ey izzetine karşı herşeyin zelil olduğu,


Ey heybetine karşı her şeyin eğildiği,


Ey korkusundan doğların yarılıp parçalandığı,


Ey emriyle göklerin ayakta durduğu,


Ey izniyle yerlerin karar kıldığı,


Ey gök görültüsünü kendisini hamd ile tesbih ettiği,


Ey memeleketinin ehline (yaratıklarına) zulmetmeyen!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
7.


Ey hataları bağışlayan,


Ey belaları bertaraf eden,


Ey ümitlerin son noktası,


Ey bağışları bol bol veren,


Ey hediyeleri inayet eden,


Ey yaratıklra rızık veren,


Ey arzuları yerine getiren,


Ey (kullarından gelen) şikayetleri işiten,


Ey yaratıkları (kıyamet günü yeniden diriltip) ayağa kaldıran,


Ey esirleri salıveren!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
8.


Ey hamd ve senâ sahibi,


Ey iftihar ve değer sahibi,


Ey şeref ve yücelik sahibi,


Ey ahd ve vefanın sahibi,


Ey afv ve rıza sahibi,


Ey ihsan ve bağış sahibi,


Ey kesin söz ve hüküm sahibi,


Ey izzet ve beka (sonsuzluk) sahibi,


Ey cömertlik ve eli açıklık sahibi,


Ey gizli ve açık nimetlerin sahibi!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
9.


Allah'm ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum),


Ey (istemediği şeye) engel olan,


Ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden,


Ey yücelten,


Ey (her şeyi) san'atla yaratan,


Ey menfaat ve fayda veren,


Ey (bütün) sesleri işiten,


Ey (istediğini istediği şekilde) toplayan yapılan şefaatı kabul eden),


Ey (rahmeti) geniş olan,


Ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!10.


Ey her san'atın (İcad edilenin) san'atkarı,


Ey her yaratılanın yaratıcısı,


Ey her rızıklananın rızık vereni,


Ey her sahip olunacak şeyin (gerçek) sahibi,


Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren,


Ey bütün kederlenenlerin kederini gideren,


Ey bütün acınacak kimlerin (haline) merhamet eden,


Ey bütün yalnız-yardımsız kalanlara yardım eden,


Ey her kusur sahibinin kusurunu örten,


Ey bütün kovulmuşların sığınağı olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!11.


Ey zorluk zamanında hazırlığım,


Ey musibet zamanında ümit kaynağım,


Ey yalnızlık zamanımda yoldaşım,


Ey gurbette benim arkadaşım,


Ey nimetlerimde velinimetim,


Ey sıkıntı zamanında imdadım,


Ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum,


Ey fakirlik zamanında zenginliğim,


Ey çeresizlik zamanında sığınağım,


Ey korku zamanımda benim yardımcım


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
12.


Ey gaypta olan her şeyi bilen,


Ey günahları sürekli bağışlayan,


Ey ayııpları sürekli örten,


Ey zorlukarı gideren,


Ey kalpleri değiştiren,


Ey kalplerin tabibi,


Ey kalpleri aydınlatan,


Ey kalperin hemderdi,


Ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren,


Ey üzüntüleri yok eden,


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
13.


Ey Allah'ım! senin ismin hürmetine sana el açıyorum,


Ey yüce,


Ey güzellik sahibi,


Ey koruyucu,


Ey kullarının işlerini üstlenen,

Ey kullarına yol göteren (kılavuz),


Ey her şeyi temin eden,


Ey nimetleri dolaştıran,


Ey bağış ve lütuf sahibi,


Ey günahları cezalandırmaktan vazgeçen,


Ey istediği her şeyi değiştiren,


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
14.


Ey şaşkınların kılavuzu,


Ey yardım istEyenlerin yardımına koşan


Ey ferayt edenlerin feryadına koşan,


Ey sığınanların sığınağı,


Ey korkanların güvencesi,


Ey müminlerin desteği,


Ey çaresiz fakirlere merhamet eden,


Ey günahkarların sığınağı,


Ey günahkarları affeden,


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
15.


Ey cömertlik ve ihsan sahibi,


Ey lütuf ve büyük nimet sahibi,


Ey huzur ve güven sahibi,


Ey kutsallık ve temizlik sahibi,


Ey hikmet ve bEyan sahibi,


Ey rahmet ve hoşhutluk sahibi,


Ey hüccet ve kesin delil sahibi,


Ey büyüklük ve saltanat sahibi,


Ey şefkat ve yardım sahibi,


Ey aff ve mağfiret sahibi,


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
16.


Ey her şeyin Rabb'i,


Ey he şeyin ilahı


Ey her şeyin yaratıcısı,


Ey her şeyin icad edeni sanatkar,


Ey her şeyden önce olan,


Ey her şeyden üstün olan,


Ey her şeyi bilen,


Ey her şeye gücü yeten,


Ey her şey yok olduktan sonra kendisi bâki kalan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
17.


Allah'ım ben,

(mübarek) ismin hakkına sana el açıyor (yalvarıyorum);


Ey emniyet ve güven veren (Mu'min),


Ey (her şeyi) hükmü altına alan- koruyup gözeten (MühEymin),


Ey (varlıkları) yoktan var eden (Mükevvin),


Ey (yaratıklarına gerekenleri) öğretip telkin eden (Mülakkin),


Ey (açıklanmayı gerekenleri) öğretip telkin eden (Mülakkin),


Ey (açıklanmayı gerekenleri) açıklayan (MübEyyin),


Ey (zorlukları) kolaylaştıran (Mühevvin)


Ey (kullarına gereken) güç ve imkanı sağlayan (Mümekkin),


Ey (her şeyi uygun bir şekilde) süslEyan (MüzEyyin),


Ey (kullarına gerekenleri) ilan eden (Mu'lin),


Ey (yaratıklar arasında, ırızık ve ... gibi bölüştürülmesi gereken şeyleri) taksim eden (Mukassim)!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
18.


Ey mülkünde daim ve sabit olan,


Ey saltanatında kadîm ve ezeli olan,


Ey celalinde âzim olan,


Ey kullarına karşı merhamet sahibi olan,


Ey her şeyi (en iyi) bilen,


Ey emirlerine uymayanlara karşı halim olan,


Ey kendisine ümit bağlayanlara karşı halim olan,


Ey kendisine ümit bağlayanlara karşı lütuf ve kerem sahibi olan;


Ey yaratılış sanatında hikmet sahibi olan,


Ey hikmetinde lütuf ve inayet sahibi olan,


Ey lütfünde de kadim ve ezeli olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
19.


Ey ancak fazl-u keremi ümit edilen,


Ey ancak affı dilenen,


Ey ancak iyiliği beklenen,


Ey ancak kendi mülkü dâim ve ebedi olan,


Ey kendi saltanatından başka hiç bir saltanat ve hakimiyet bulunmayan,


Ey rahmeti her şeyi kaplayan,


Ey rahmeti gazabının önüne geçen,


Ey ilmi her şeyi kuşatan,


Ey hiç bir şey kendisi gibi olmayan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
20.


Ey sıkıntıyı gideren,


Ey gam ve kedere son veren,


Ey günahı bağışlayan,


Ey tevbEyi kabul eden,


Ey yratıkları yaratan,


Ey verdiği söze sâdık kalan,


Ey verdiği sözü yerine getiren,


Ey gisliyi bilen,


Ey tohum tanesini yarıp filizlendiren


Ey yaratıkları rızıklandıran!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
21.


Allah'ım ben (mukkades) ismin hürmetine sana el açıyor (hacetlerimi senden) diliyorum;


Ey yüce,


Ey vefalı (ahdine sadık),


Ey (mutlak) zenginliğe sahip,


Ey (kullarına) şefkatli olan;


Ey kullarına ikram ve iyilikte bulunan,


Ey (kullarını) kendisinden razı eden,


Ey (bütün kusurlardan, eksikliklerden) münezzeh ve temiz olan,


Ey (yaratılışı) başlatan;


Ey güçlü,


Ey (mü'minlerin) velisi!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
22.


Ey bol nimetin sahibi,


Ey geniş rahmetin sahibi,


Ey geçmiş minnet sahibi (insanlar istemeden veren),


Ey eksiksiz hikmet sahibi,


Ey mükemmel kudret sahibi,


Ey kesin hüccet ve delil sahibi,


Ey açık ? ve lütuf sahibi,


Ey ebedî izzet sahibi;


Ey sarsılmaz kudret sahibi,


Ey yüce azamet sahibi!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
23.


Ey bol nimetin sahibi,


Ey geniş rahmetin sahibi,


Ey geçmiş minnet sahibi (insanlar istemeden veren),


Ey eksiksiz hikmet sahibi,


Ey mükemmel kudret sahibi,


Ey kesin hüccet ve delil sahibi,


Ey açık ? ve lütuf sahibi,


Ey ebedî izzet sahibi;


Ey sarsılmaz kudret sahibi,


Ey yüce azamet sahibi!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
24.


Ey gökleri benzersiz yaratan,


Ey karanlıklar (alemin nizamına) yerleştiren,


Ey göz yaşlarına acı kötülüklerin) üzerini örten,


Ey ölüleri dirilten


Ey âyetleri indiren,


Ey sevapları kat kat artıran,


Ey kötülükleri silip yok eden,


Ey intikam ve cezalandırması şiddetli olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
25.


Allah'ım beni ismin hürmetine sana el açıyor (hacetlerimi senden) diliyorum;


Ey (varlıklara) şekil veren,


Ey (alemin her şeyine) belli bir ölçü ve nizamı yerleştiren,


Ey (bütün alemleri) tedbir edip yöneten,


Ey (layık kullarını pisliklerden) temizleyen,


Ey (alemi) nurlandıran,


Ey (zorlukları) kolaylaştıran,


Ey (iman ehlini) müjdeleyen,


Ey (günahlara kapılanları) korkutan,


Ey (geri kalanları) öne geçiren,


Ey (öne geçenleri) geriye bırakan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
26.


Ey hürmetli evin (Ka'be'nin) Rabb'i,


Ey hürmetli ayın (haram ayların) Rabb'i,


Ey hürmetli beldenin (Mekke'nin) Rabb'i, Rükün


Ey (Kabe'nin) rüknünün ve Makam-ı İbrahim'in Rab'ı,


Ey Meş'ar-ül Haram'ın Rabb'i,


Ey Mescid-ül Haram'ın Rabb'i,


Ey helâl ve harâmın Rabb'i,


Ey nûr ve karanlığın Rabb'i,


Ey tahiyyat ve Selamın Rabbi,


Ey yaratıklardaki kudretin Rabb'i (yaratanı, büyüteni)!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
27.


Ey hükmedenlerin hükmedicisi,


Ey âdillerin en adaletlisi,


Ey doğruların en doğrusu,


Ey temiz olanların en tamizi,


Ey yaratıcıların en iyisi,


Ey hesaba çekenlerin en surâtlisi),


Ey işitenlerin en iyi işiteni,


Ey görenlerin en basiretlisi,


Ey şefaatcilerin en iyisi,


Ey kerem sahiplerinin en keremlisi!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
28.


Ey desteği olmayanların desteği,


Ey dayanağı bulunmayanların dayanağı,


Ey birikimi olmayanların birikimi,


Ey sığınağı olmayanların sığınağı


Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı,


Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı,


Ey izzeti olmayanların emanı!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
29.


Allah'ın ben ismin hakkına sana el açıyor (hacetlerimi) senden diliyorum;


Ey yaratılanları koruyan,


Ey (başkasına muhtaç olmayan) zatıyla ayakta duran,


Ey ebedi,


Ey merhamet eden,


Ey (her kusurdan, noksanlıktan) münezzeh olan zât,


Ey (âleme hükmeden,


Ey (her şeyi) bilen,


Ey (bölüştürülmesi gerekenleri yaratıkları arasında adaletle) taksim eden,


Ey (dilediğine rızkını, nimetlerini) kısan,


Ey (dilediğine) genişleten bol veren!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
30.


Ey kendisinden (günahlardan) korunmayı dileyenleri koruyan,


Ey merhamet dileyenlere merhamet eden,


Ey mağfiret dileyenleri bağışlayan,


Ey yardım isteyenlere yardım eden;


Ey kerem ve lütuf dileyenlere ikramda bulunan,


Ey irşad olmak isteyenleri irşâd eden,


Ey feryat edip kendisinden (yardım) dileyenlerin yardımına koşan,


Ey kendisinden inâyet isteyenlere inâyet eden,


Ey kendisinden medet bekleyenlere imdât eden!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
31.


Ey mağlup ve zelil edilmeyen, Aziz,


Ey hakikati idrak edilemeyen Latif,


Ey (âlemleri) ayakta tutan ve hiç bir zaman uyumayan Kayyum,


Ey yok olmayan ebedî,


Ey ölümsüz diri,


Ey saltanatı (hiç bir zaman) zevala uğramayacak Melik,


Ey (...?fena bulmayacak Bâkî,


Ey kendisine (asla) cehalet arız olmayan Âlim,


Ey gıdaya muhtaç olmayan Samed,


Ey (hiç bir zaman) zaafa uğramayan Kavî!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
32.


Allah'ım ben (mukaddes) ismin hürmetine sana el açıyor, (hacetlerimi) senden diliyorum;


Ey tek,


Ey yegâne,


Ey (her yerde) hâzır ve nâzır olan,


Ey şan ve yücelik sahibi olan,


Ey (kendi zat-ı mukaddesine) hamd-ü senâ eden,


Ey (yaratıklarına) yol gösteren,


Ey (ölüleri diriltip kabirlerden) ayağa kaldıran,


Ey (insanlardan sonra âlemin) vârisi olan


Ey (hak edeni, veya imtihan için meslehat gördüğünü zarar ve ziyana uğratan,


Ey (uygun gördüğünü de) menfaat veren!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!33.


Ey her büyükten daha büyük olan,


Ey bütün cömertlerden daha cömert olan,


Ey bütün merhametlilerden daha merhametli olan,


Ey bütün bilgilerden daha çok bilgili olan,


Ey bütün hikmet sahiplerinden daha çok hikmetli olan,


Ey her kadimden daha Kadîm olan,


Ey her büyükten daha büyük olan,


Ey her latiften daha latif,


Ey her yüceden daha yüce,


Ey her azizden daha çok izzet sâhibi olan!

Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
34.


Ey bağışlamada kerem ve lütfu bol olan


Ey büyük iyilik ve nimet sahibi olan,


Ey hayrı çok olan,


Ey fazlı- ihsanı kâdim ve ezeli olan,


Ey lütfu ebedi olan,


Ey san'atı latif ve güzel olan,


Ey sıkıntıyı gideren,


Ey bela ve zorluklara son veren,


Ey (varlık mülkünün sahibi,


Ey hak ve hakikat üzere hüküm veren!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
35.


Ey ahdinde vefalı,


Ey vefakarlığı güçlü,


Ey kuvvetinde yüce,


Ey yüce olduğu halde yakın,


Ey yakın olduğu halde latif,


Ey lütfüyle birlikte şerif,


Ey şerefiyle birlikte aziz,


Ey izzetinde azim,


Ey azametinde yüce!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
36.


Allah'ım ben (mübarek) İsmin hürmetine (Hacetlerimi) senden diliyorum;


Ey (kendisine, güvenip yönelene) yeterle gelen, Ey (bütün detlere) şifa veren,


Ey (verdiği ahde) vefa eden,


Ey sıhhat ve afiyet veren,


Ey (yaratıkları) hidayet eden,


Ey (kullarını iyiliğe ve cennete) davet eden,


Ey (hak üzere) hüküm veren,


Ey (salih ve itaatkar) kullarından hoşnud olan,


Ey (her şeyiyle) yüce ve âli olan,


Ey (ebediyyen) bâkî kalan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
37.


Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği,


Ey her şeyin kendisinden korkup çekindiği,


Ey herşey kendisi için var olduğu,


Ey her şeyin kendisi ile var olduğu,


Ey her şeyin kendisine döndüğü,


Ey her şeyin kendisinden korktuğu,


Ey her şeyin kendisiyle ayakta durduğu,


Ey her şeyin kendisine yöneldiği, hareket ettiği,


Ey her şeyin kendisini medh-u senasıyla tesbih ettiği,


Ey (Mukaddes vechinin) dışında her şeyin helâk olduğu!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
38.


Ey (suçlular için) kendi dergahından başka kaçılacak yer bulunmayan,


Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,


Ey kendisinden başka varılacak hedef ve maksat bulunmayan (kahr-u gazabından kurtulmak için) kendi dergahından başka kurtuluş yeri bulunmayan,


Ey ancak kendisine rağbet edilen,


Ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan,


Ey kendisinden başka kimseden yardım dilenilmeyen,


Ey kendisinden başkasına ibâdet edilmeyen!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
39.


Ey kendisinden korkulanların en iyisi,


Ey rağbet edilenlerin en iyisi,


Ey talep edilenlerin en iyisi,


Ey kendisinden istekte bulunulanların en iyisi,


Ey kendisinde yönelilenlerin, maksud olanların en iyisi,


Ey zikredilen, anılanların en iyisi,


Ey şükredilenlerin en iyisi,


Ey sevilenlerin en iyisi,


Ey el açılıp çağrılanların en iyisi,


Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en iyisi!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
40.


Allah'ım ben ismin hürmetine senden (hacetlerimi) diliyorum;


Ey (kullarının günahlarını) bağışlayan,


Ey (ayıpları, kötülükleri) örten,


Ey (her şeye) gücü yeten,


Ey (her şeye) galip gelen,


Ey (herşeyi yoktan var eden),


Ey (zalimleri ihtişamını) kıran,


Ey (yaraları) saran, iyileştiren,


Ey (kendisini ananları) anan,


Ey (yaratıkların hallerini) gören,


Ey (dostlarına) yardım eden!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
41.


Ey yaratıp da her şeyi yerli yerine koyan düzelten,


Ey (her şeyi) belli ölçüler ve sınırlara tâbi kılıp, varması gereken hedefi gösteren,


Ey belayı kaldıran,


Ey gizli sırları, yakarışları işiten,


Ey (sapıklık girdabında) boğulanları kurtaran,


Ey helâk olanlara necat veren,


Ey hastalara şifa veren,


Ey güldüren ve ağlatan,


Ey öldüren ve dirilten,


Ey erkek ve dişiden oluşan çiftler yaratan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
42.


Ey denizden ve karada yolunu koyan,


Ey dış âlemde âyetleri bulunan,


Ey âyetler içinde delili olan,


Ey ölümde kudreti tecelli eden,


Ey kabirlerde alınacakibret vesileleri bulunan, Ey kıyamette saltanat sahibi olan,


Ey hesaba çekmede heybetli olan,


Ey hükmü geçen,


Ey cennette sevabı, mükafatı olan,


Ey (cehennem) ateşinde sevabı, mükafatı olan,


Ey (cehennem) ateşinde ceza ve azabı bulunan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
43.


Ey korkanların kendisine kaçtığı,


Ey günahkarların kendisine sığındığı,


Ey dönüş yapıp (tevbe edenlerin) yalnız kendisine yöneldiği,


Ey zâhitlerin ancak kendisine rağbet ettiği,


Ey şaşkınların kendisine iltica ettiği,


Ey muştak olanların yalnız kendisiyle ünsiye bulduğu,


Ey sevenlerin kendisiyle iftihâr ettiği


Ey hatakarların, affını arzuladığı,


Ey yakin ehli olanların (kalplerinin) ancak kendisiyle yatışıp huzur bulduğu,


Ey tevekkül edenlerin ancak kendisine güvendiği!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
44.


Allah'ım, ben, ismin hakkına senden diliyorum (hacetlerimi);


Ey (hakikat âşıklarının) sevgilisi,


Ey (bütün dertlerin) tabibi,


Ey (yarattıklarına) yakın,


Ey (kullarını) gözeten,


Ey (kulların amellerinin) hesabını gören,


Ey heybet ve vekar sahibi olan,


Ey (iyi amellere) sevap veren,


Ey (duaları) icabet eden,


Ey (her şeyden haberdar olan,


Ey (her şeyi) gören!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
45.


Ey her yakından daha yakın,


Ey her sevilenden daha çok sevilen,


Ey bütün görenlerden daha iyi gören,


Ey haberdar olanların hepsinden daha çok bilgisi bulunan,


Ey bütün şereflilerden daha çok şerefli olan,


Ey her yüceden daha yüce,


Ey bütün güçlülerden daha güçlü,


Ey bütün zenginlerden daha zengin,


Ey bütün cömertlerden daha cömert,


Ey şefkatlilerin hepsinden daha şefkatli!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
46.


Ey (asla) mağlup olmayan gâlip,


Ey yaratılmış olmayan sanatkâr,


Ey mahluk olmayan yaratan,


Ey kendisine sahip olunamayacak mâli,


Ey mağlup ve zelil olunamayan kâhir,


Ey yüceltilmeye ihtiyacı olmayan yüce,


Ey korunmaya ihtiyacı olamayan koruyucu,


Ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı,


Ey (biran bile gâip olmayan) şâhid,


Ey (asla) uzaklaşmayan yakın!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
47.


Ey nurun nuru,


Ey nuru nurlandıran,


Ey nuru yaratan,


Ey nuru yöneten,


Ey nuru takdir edip ölçülendiren,


Ey her nurun nuru,


Ey her nurdan önce nur olan,


Ey her nurdan sonra nur olan,


Ey her nurun üstünde olan Nur,


Ey hiç bir nurun kendisi gibi olmadığı Nur


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
48.


Ey bağışı şerefli- değerli olan,


Ey fiili latîf olan,


Ey lütfü daimi ve ebedi olan,


Ey ihsanı kâdim, e ezeli olan,


Ey sözü hak olan,


Ey verdiği vaadi doğru olan,


Ey (kullarını) affederek (onlara) fazl-u ihsanı olan,


Ey azabı adalete dayanan,


Ey zikri tatlı olan,


Ey fazl-ü keremi (bütün yaratıklara) şamil olan


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
49.


Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum;


Ey (müşkülleri) kolaylaştıran,


Ey (hakkı, batıldan iyiyi, kötüden, nuru zulmetten...) ayıran,


Ey (kötülüğü iyiliğe) çeviren,


Ey (serkeş ve âsileri) râm eden,


Ey (rahmet ve nimetini) indiren,


Ey bol bol bağışta bulunan,


Ey fazl-ü kerem sahibi olan,


Ey büyük (nimetler) veren,


Ey (günahkarlara tevbe ve dönüş için) muhlet veren,


Ey (kullarına) güzel davranan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
50.


Ey gören ve görünmeyen,


Ey yaratan ve yaratılmayan,


Ey hidayet edip de hidayete muhtaç olmayan


Ey hayat verip de kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,


Ey sorgulayan fakat (başkaları tarafından) sorgulanmayan,


Ey (her şeyi) doyuran, fakat kendisi doyurulmakta münezzeh olan,


Ey başkalarını (rahmetine) sığındıran, fakat sığındırılmaya muhtaç olmayan,


Ey (her şey hakkında) karar veren, fakat kendisi hakkında karar verilmeyen,


Ey herkese hüküm süren, fakat (asla) başkalarının hakimiyeti altına girmeyen,


Ey doğurmayan ve doğmayan ve asla eşi, dengi bulunmayan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
51.


Ey güzel hesap gören,


Ey güzel Tabîb,


Ey güzel gözetleyici,


Ey güzel yakın,


Ey güzel icâbet eden,


Ey güzel sevgili,


Ey güzel Kefil,


Ey güzel Vekil,


Ey güzel Mevla,


Ey güzel yardımcı!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
52.


Ey âriflerin sevinci,


Ey sevenlerin arzusu


Ey kendisine müştak olanların dostu,


Ey tevbekarların sevgilisi,


Ey muhtaçlara rızık veren,


Ey günahkarların ümidi,


Ey ibadet edenlerin göz nuru,


Ey sıkıntıda bulunanların sıkıntısını gideren,


Ey hüzünlülerin hüznüne son veren,


Ey evvellerin ve âhirlerin (bütün yaratıkların) ilahı!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
53.


Allah'ım ben, (güzel) ismin hakkına sana el açıyor, (hacetlerimi) senden diliyorum;


Ey bizim Rabbimiz,


Ey bizim ilâhımız,


Ey bizim efendimiz,


Ey bizim mevlamız,


Ey bizim (düşmana karşı) yardımcımız,


Ey bizim koruyucumuz,


Ey bize yol gösteren,


Ey bizim yardımcımız,


Ey bizim habibimiz, sevgilimiz,


Ey bizim tabibimiz!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
54.


Ey Peygamberlerin ve iyilerin Rabb'i,


Ey sıddıkların ve seçkinlerin Rabb'i,


Ey cennet ve cehennemin Rabb'i,


Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabb'i,


Ey tanelerin ve meyvelerin Rabb'i,


Ey nehirlerin ve ağaçların Rabb'i,


Ey sahraların ve çöllerin Rabb'i,


Ey karaların ve denizlerin Rabb'i,


Ey gece ve gündüzün Rabb'i,


Ey açıkların ve gizliliklerin Rabb'i!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
55.


Ey emri her şeyde geçerli olan,


Ey ilmi herşey kuşatan,


Ey gücü her şeye yeten,


Ey nimetlerini kulların sayamadığı,


Ey şükrünü yaratıkların (layıkıyla) yerine getiremediği,


Ey yüceliğini zihinlerin kavrayamadığı,


Ey künhüne varamadığı,


Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,


Ey kesin olarak (takdir edip) hükme bağladığını kulların reddedemediği,


Ey kendi saltanat ve mülkünden başka (hakiki) bir saltanat bulunmayan,


Ey kendi bağışından başka (gerçek) bir bağış bulunmayan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
56.


Ey en yüce misâlin sahibi,


Ey en yüce sıfatların sahibi,


Ey âhiret ve dünyanın sahibi,


Ey cennet-ül Me'vâ'nın sahibi,


Ey en büyük âyetlerin sahibi,


Ey en güzel isimlerin sâhibi


Ey hüküm ve yargının sâhibi,


Ey havâ ve uzayın sâhibi,


Ey Arşın ve yerin sâhibi,


Ey yüce göklerin sâhib!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
57.


Allah'ım ben ismin hürmetine sana el açıyor, dilekte bulunuyorum;


Ey çok affeden,


Ey çok bağışlayan,


Ey çok sabreden,


Ey (kullarının amellerini) karşılıksız bırakmayan,


Ey çok şefkatli olan,


Ey çok merhametli olan,


Ey kendisinden dilekte bulunulan,


Ey (salih kullarını) çok seven, çok sevilen,


Ey münezzeh,


Ey mukaddes!

Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
58.


Ey gökyüzünde azameti görülen,


Ey yeryüzünde ayetleri tecelli eden,


Ey he şeyde delilleri bulunan,


Ey denizlerde hayret verici (yaratıkları, sanatları) bulunan,


Ey dağlarda hazineleri yer alan,


Ey yaratılışı ilk defa başlatan (öldükten sonrada) tekrar dirilten,


Ey bütün işler kendisine dönen,


Ey her şeyden lütfunu âşikar eden


Ey her şeyi en güzel şekilde yaratan,


Ey kudreti mahlukatını kuşatıp onda tasarruf eden!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
59.


Ey sevgilisi olmayanın (gerçek) sevgilisi,


Ey tabîbi olmayanın tabibi,


Ey (isteklerine) icabet edeni olmayanın icâbet edeni,


Ey şefkat gösterecek kimsesi olmayanın şefkat göstereni,


Ey arkadaşı olmayanın arkadaşı,


Ey imdad edeni olmayanın imdatıcısı,


Ey kılavuzu olmayanın kılavuzu,


Ey ünsiyet kuracak kimsesi olmayanın enisi, can yoldaşı,


Ey merhamet edecek kimsesi olmayanın merhamet edeni,


Ey dostu olmayanın (gerçek) dostu!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
60.


Ey kendisine yetmesini istiyenlere yeterli olan,


Ey kendisinden hidâyet diliyen hidâyet eden,


Ey kendisinden korunma diliyen koruyan,


Ey halinin gözetilmesini isteyen gözeten,


Ey şifa isteyene şifa veren,


Ey hükmetmesini isteyenler hakkında hükmünü veren,


Ey kendisinden zenginlik diliyenleri zenginleştiren,


Ey sözünü yerine getirmesini istiyenlere verdiği sözü yerine getiren,


Ey kendisinden güç, kuvvet diliyenleri güçlendiren,


Ey kendisinde dostluk ve sahiplik isteyenlerin dostu ve sahibi olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
61.


Allah'ım ben (yüce) isimlerin hakkına sana el açıyor dilekte bulunuyorum;


Ey yaratan,


Ey rızık veren,


Ey konuşan (sözleri, sesleri icad eden),


Ey (her şeyinde) doğru olan,


Ey (tohum ve taneyi) yarıp filizlendiren,


Ey (birbirinden ayrılması gerekenleri) ayıran,


Ey (kapalıları) açan,


Ey (açıklıkları) kapatan,


Ey (herşeyden önce var olan,


Ey her şeyden yüce!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
62.


Ey gece ve gündüzü değiştiren,


Ey karanlıkları ve ışıkları (alemin düzenine) yerleştiren,


Ey gölgeyi ve (güneşin) hararetini yaratan,


Ey güneş ve ayı emri altına alan,


Ey hayır ve şerri mukadder kılan,


Ey ölüm ve hayatı yaratan,


Ey yaratmak ve emretmek kendisine mahsus olan,


Ey kendisine eş ve evlâd edinmeyen,


Ey mülkünde ortağı bulunmayan,


Ey zillet (ve eksiklikten) kaynaklanan bir veli ve yardımcıya ihtiyacı olmayan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
63.


Ey müştak olanların maksadından haberdar olan,


Ey susanların içini bilen,


Ey (üzüntüsünden) kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,


Ey korkanların (kendisinden) korkanların ağlayışını gören,


Ey (kendisinden) dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,


Ey tevbe edenlerin mazeretini kabul buyuran,


Ey fitne ve fesatçıların işlerini düzeltmeyen,


Ey iyilikte bulunanların ecrini zayi etmeyen,


Ey ariflerin kalplerinden uzaklaşmayan,


Ey cömertlerin cömerdi!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
64.


Ey ebediyen bâki kalacak olan,


Ey duayı işitip (icabet eden),


Ey bağışı geniş olan,


Ey hatayı bağışlayan,


Ey gökyüzünü emsalsiz yaratan,


Ey iyi imtihan eden,

Ey medh-ü senası güzel olan,


Ey (varlığının) parıltısı kadim olan,


Ey vefası bol olan,


Ey mükafatı şanlı, şerefli olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
65.


Allah'ım, (mukaddes) ismin hürmetine sana el açıyor dilekte bulunuyorum;


Ey (ayıpları) örten,


Ey çok bağışlayan,


Ey (her şeye) gâlip gelen, (düşmanlarını) kahreden,


Ey (istediği her şeyi) zorla da olsa yaptırabilen,

Ey çok sabırlı olan,


Ey iyilik eden,


Ey (istediğini) seçebilen,


Ey (müşkülleri) açan halleden,


Ey çok bağışta bulunan,


Ey rahatlatan ve dinlendiren!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
66.


Ey beni yaratıp (her şeyimi en güzel şekilde düzene koyan,


Ey beni rızıklandırıp terbiye eden,


Ey beni yedirip içiren,


Ey beni (kendisine) yakınlaştırıp yakınlardan kılan,


Ey beni koruyan bana (her şeyde) yeterli olan,


Ey beni koruyan ve gözeten,


Ey beni aziz kılan ve ihtiyaçlarımı gideren,


Ey beni muvaffak kılan ve hidâyet eden,


Ey benimle ünsiyet kuran ve (rahmetine) sığındıran,


Ey beni öldüren ve dirilten!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
67.


Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu ibâ eden,


Ey kullarından tevbeyi kabul buyuran,


Ey kişi ile kalbi arasına giren,


Ey izni olmadan hiç bir şefâat fayda vermeyen,


Ey yolundan sapanları


Ey iyi bilen,


Ey hükmünü geciktirecek kimse bulunmayan,


Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan, kimse olmayan,


Ey herşeyin emrine boyun eğdiği,


Ey gökler kudretiyle dürülmüş olan,


Ey rüzgarları rahmet (yağmurundan) önce müjdeci olarak gönderen!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
68.


Ey yeryüzünü (istirahat) beşiği yapan,


Ey dağları (yer yüzünün) kazıkları olarak karar kılan,


Ey güneşi kandil yapan,


Ey ayı aydınlık (vesilesi) kılan,


Ey geceyi örtü yapan,


Ey gündüzü iâşe için çalışıp çabalama zamanı kılan,


Ey uykuyu rahatlık ve huzur vâsıtası yapan,


Ey göğü bina kılan,


Ey her şeyi çiftler halinde yaratan,


Ey (cehennem) ateşini (kafirler için kurulan) pusu yeri karar kılan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
69.


Allah'ım, ismin hürmetine sana el açıyor, dilekte bulunuyorum;


Ey (herşeyi) duyan,


Ey (günahların) şefaatçisi,


Ey (makamı yüce,


Ey mertebesi üstün,

Ey süratle (icabet eden- hesaba çeken),


Ey emsalsiz yaratan,


Ey büyük,


Ey (her şeye) gücü yeten,


Ey (her şeyden) haberdar,


Ey (sığınak dileyenleri) sığındıran!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
70.


Ey her diriden önce hayat sahibi olan


Ey her diriden sonra hayat sahibi bulunan,


Ey hiç bir şey kendisine benzemeyen gerçek hayat sahibi,


Ey hiç bir dirinin (hiç bir şeyine) ortak olmadığı diri,


Ey hiç bir diriye muhtaç olmayan diri,


Ey her diriyi öldüren diri,


Ey her diriye rızık vere diri,


Ey hayatı hiç bir diriden miras almayan (kendi zâtıyla) diri,


Ey ölüleri dirilten diri,


Ey hayat sahibi,


Ey (varlıkları) ayakta tutan kendisini (hiç bir zaman) uyku basmayan ve uyumayan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
71.


Ey unutulmayan, unutturulmayan zikrin sâhibi,


Ey söndürülemez nurun sâhibi,


Ey sayılamaz nimetlerin sâhibi,


Ey zeval bulmayan mülkün, saltanatın sâhibi,


Ey hadde hesaba gelmez medh-ü senânın sâhibi,


Ey belli bir keyfiyete sığdırılmaz celâlin sâhibi,


Ey idrâk edilemez kemâlin sahibi,


Ey idrâk edilemez kemâlin sahibi,


Ey reddedilemez haz ve hükmün sâhibi,


Ey yerini başka şeylerin alamayan sıfatların sâhibi,


Ey değiştirilemez vâsıfların sâhibi!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
72.


Ey âlemlerin Rabb'i,


Ey amellerin karşılığının verildiği (Kıyamet), gününün sahibi


Ey arayanların son maksadı,


Ey sığınanların destekcisi,


Ey kaçanları bulup yardımda bulunan,


Ey sabredenleri seven,


Ey tevbe edenleri seven,


Ey (maddi ve manevi pisliklerden) temizlenenleri seven,


Ey iyilikte bulunanları seven,


Ey hidayet olanları (her kesten) daha iyi bilen!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
73.


Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor, dilekte bulunuyorum; Ey şefkatli


Ey (kullarıyla) arkadaş olan,


Ey (yaratıklarını) koruyan,


Ey (âlemi), kuşatan,


Ey rızık veren,


Ey imdad eden,


Ey izzet veren,


Ey zelil kılan,


Ey (her şeyin) yaratılışını başlatan,


Ey (her şeyi) tekrar (kendine döndüren!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
74.


Ey zıddı olmayan Ehed,


Ey benzeri bulunmayan Ferd,


Ey her hangi bir kusur ve ihtiyacı bulunmayan Samed,


Ey niteliği olmayan tek,


Ey zulmü olmayan Rabb,


Ey zilleti bulunmayan Aziz,


Ey fakirliği olmayhan Gâni,


Ey (kimsenin) azledemiyeceği sultan,


Ey benzeri olmadan vasfedilen!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
75.


Ey zikri zikredenler için şeref olan,


Ey şükrü şükredenler için kurtuluş ve saâdet vesilesi olan,


Ey hamdî kendisini hamdedenler için izzet vesilesi olan,


Ey itaati, itaat edenler için lurtuluş vesilesi olan,


Ey kapısı (kendisini) arayanlar için açık olan,


Ey yolu dönüş yapıp (tevbe edenler )için aşikâr olan,


Ey âyetleri (basiret gözüyle) bakanlar için delil olan,


Ey kitabı takva sahipleri için öğüt ve ibret vesilesi olan,


Ey rızkı itaatkar veya âsi olan olan her kesi kapsayan,


Ey rahmeti iyilik yapnalr için yakın olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
76.


Ey ismi mübârek olan,


Ey şa'nı, makamı yüce olan,


Ey kendisinden başka ilah bulunmayan,


Ey medh-ü senâsı yüce olan,


Ey isimleri mukaddes olan,


Ey bekası devam eden,


Ey yücelik onun cemal ve cilvesi olan,


Ey kibriya ve büyüklük libâsına bürünen,


Ey gizli nimetlerinin haddi hesabı olmayan,


Ey zahirî nimetleri sayılmayan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
77.


Allah'ım, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum;


Ey yardım eden,


Ey emân veren,


Ey (açıklanması gerekenleri) açıklayan,


Ey (hiç bir şeyden) sarsılmayan,


Ey (her şeye) muktedir olan,


Ey (her şeyi) doğru ve kâmil olan


Ey övgüye layık olan,


Ey azamet ve yücelik sahibi olan,


Ey azab ve kahri) şiddetli olan,


Ey (alemde olup biten herşeye) şahid olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
78.


Ey yüce Arş'ın sâhibi,


Ey sağlam sözün sâhibi,


Ey dosdoğur ve eksiksiz Fiilin sâhibi,


Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli intikam sâhibi,


Ey sevap vaad eden ve azap tehdidinde bulunan,


Ey övgüye layık veli,


Ey istediği her şeyi yapan,


Ey uzaklığı olmayan yakın,


Ey her şeye şahid ve nâzır olan,

Ey kullarına hiç bir şekilde zulmetmeyen!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
79.


Ey hiçbir ortağı ve veziri (yardımcısı) olmayan,


Ey hiçbir ortağı ve veziri (yardımcısı) olmayan,


Ey hiçbir benzeri ve dengi bulunmayan,


Ey güneşin ve nurlu ayın yaratıcısı,


Ey perişan halli fakirin ihtiyacını gideren,


Ey küçük yavrunun rızkını veren,


Ey yaşlı ihtiyara merhamet eden,


Ey kırılmış kemiği saran, iyileştiren (mağdur olanlara yardımcı olan),

Ey korku içinde sığınak dileyenleri koruyan,


Ey kullarının (her şeyinden) haberdar olan, gören,


Ey her şeye gücü yeten!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
80.


Ey cömertlik ve nimetler sahibi olan,


Ey fazl-u kerem sâhibi olan,


Ey Levhi ve kalemi yaratan,


Ey küçük karınca ve insanları yoktan var eden,


Ey azap ve intikam sahibi olan,


Ey (iyilikleri) Arap ve aceme (bütün insanlara) ilham eden,


Ey zorluk ve acılara son veren,


Ey sırları ve niyetleri bilen,


Ey (Kabe) evinin ve Harem'in Rabb'i olan,


Ey her şeyi yoktan vareden!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
81.


Allah'ım ben, ismin hakkına sana el açıyor, (hacetimi) senden istiyorum,


Ey (alemdeki her hayrın) faili olan,


Ey (her şeyi) yerli yerinde karar kılan,


Ey (kulların mazeretini) kabul eden,


Ey her bakımdan eksiksiz ve kâmil olan,


Ey (hakkı bâtıldan ayıran,


Ey kavuşturan,


Ey adâlet sâhibi olan,


Ey (istediğine)gâlip gelen,


Ey (salih kullarını) taleb eden, (dergahına) isteyen,


Ey karşılıksız bağışta bulunan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
82.


Ey ihsanıyla nimet veren,


Ey cömertliğiyle keremde bulunan,


Ey lütfuyla cömertlik eden,


Ey kudretiyle izzet bulan,


Ey hikmetiyle her şeyi takdir eden (ölçüp biçen),


Ey tedbiriyle hükmeden,


Ey ilmiyle tedbir eden yürüten,


Ey hilmiyle (kulların günahlarından) geçen,


Ey yüce oluğu halde yakın olan,


Ey yakın olduğu halde yüce olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
83.


Ey dilediğini yaratan,


Ey dilediğini yapan,


Ey dilediğini hidâyet eden,


Ey dilediğini saptıran (sapıklıkta bırakan)


Ey dilediğini azab eden,


Ey dilediğini bağışlayan,


Ey dilediğine izzet veren,


Ey dilediğini zelil, kılan


Ey dilediğini rahimlerde şekillendiren,


Ey rahmetini dilediğine tahsis eden.


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
84.


Ey hiç bir eş ve evlad edinmeyen,


Ey şey için belli bir ölçü ve hudud belirleyen


Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,


Ey melekleir elçi yapan,


Ey gökyüzünde burçlar meydana getiren,


Ey yeryüzünü salim ve barınmaya müsait kılan,


Ey insan bir damla sudan (nütfeden) yaratan,


Ey her şey için (sona erecek) belli bir zaman tayin eden,


Ey her şeyi ilmiyle kuşatan,


Ey her şeyin hesabını, sayısını bilen!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
85.


Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum


Ey evvel,


Ey âhir,


Ey zahir,


Ey batın,


Ey iyilik sever,


Ey Hak,


Ey yegâne,


Ey tek,


Ey ihtiyaçsız eksiksiz,


Ey sonsuz ebedî


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
86.


Ey tanınanların en iyisi,


Ey ibâdet edilen üstün mabud,


Ey şükredilenlerin en yücesi,


Ey anılanların en izzetlisi,


Ey övülenlerin en ulusu,


Ey aranan en kadim varlık,


Ey vasfedilen en yüce mevsuf,


Ey kastedilen en büyük maksud,


Ey kendisinden dilenilenlerin en keremlisi,


Ey bilinen en şerefli sevgili!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
87.


Ey ağlayanların sevgilisi,


Ey tevekkül edenlerin efendisi,


Ey (doğru yoldan) sapanları hidâyet eden,


Ey mü'minlerin velisi,


Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı


Ey doğruların kurtarıcısı,


Ey bütün güçlülerden daha güçlü olan,


Ey bütün ilim sahiplerinden daha bilgili olan,


Ey bütün yaratıkların ilahı olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
88.


Ey üstün olup da kahreden,


Ey sahip olup da güç yetiren,


Ey gizli olup da haberdar olan,


Ey ibadet edildiğinde karşılık veren,


Ey emrine itaatsizlik edildiğinde bağışlayan,


Ey fikirlere, düşüncelere sığmayan,


Ey hiç bir gözle görünmeyen,


Ey hiç bir (şeyin) eseri kendisine gizli kalmayan,


Ey bütün insanları rızıklandıran,


Ey bütün kaderleri takdir eden!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
89.


Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor, dileniyorum;


Ey koruyan,


Ey yaratan,


Ey icad eden,


Ey yüce makama, mertebeye sahib olan,


Ey (üzüntüleri) gideren,


Ey (müşküllerin kapısını açan (halleden),


Ey (sıkıntılara) son veren (kullarının) kefili olan,


Ey (iyiliklere) emreden


Ey (kötülüklerden) nehyeden!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
90.


Ey gaybı ancak kendisi bilen,


Ey kötülüğü (kullarından) ancak kendisi defeden,


Ey yaratıkları ancak kendisi yaratan,


Ey günahı ancak kendisi bağışlayan,


Ey nimet ancak kendisi tamamlayan,


Ey kalpleri ancak kendisi değiştiren,


Ey işleri nacak kendisi tedbir edip yöneten,


Ey yağmuru ancak kendi yağdıran,


Ey rızk ancak kendisi genişletip yayan,


Ey ölüleri ancak kendisi dirilten.


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!91.


Ey zayıfların yardımcısı,


Ey gariplerin arkadaşı,


Ey dostlara yardımcı olan,


Ey düşmanlara galip gelip kahreden,


Ey göğü yükselten,


Ey seçilmiş (kulların) can yoldaşı,


Ey takva sahiplerinin sevgilisi,


Ey fakirlerin hazinesi,


Ey zenginlerin ilahı,


Ey kerim olanların en keremlisi!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
92.


Ey her şeyden taraf yeterli olan,


Ey her şeyi ayakta tutan, ye kendisine hiç bir şey benzemeyen,


Ey hiç bir şey mülkünü artırmayan,


Ey hiç bir şey kendisine saklı kalmayan


Ey hazinelerinden hiç bir şey eksilmeyen,


Ey hiç bir şey kendisi gibi olmayan,


Ey hiç bir şey bilgisi dışında kalmayan,


Ey her şeyden haberdar olan,


Ey rahmeti her şeyi kaplayan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
93.


93- Allah'ım ben, ismin hakkına sana el açıyor, dileniyorum;


Ey ikram eden,


Ey gıda veren,


Ey nimet veren,


Ey bağışta bulunan,


Ey ihtiyaçları gideren,


Ey kazandıran,


Ey fâni kılan,


Ey dirilten


Ey hoşnud eden,


Ey necata veren, kurtaran!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
94.


Ey her şeyin evveli ve sonu,


Ey her şeyin ilahı ve sahibi,


Ey her şeyin Rabb'i ve san'atkarı,


Ey her şeyi icad eden ve yaratan


Ey her şeyi daraltan ve genişleten,


Ey her şeyi ilk defa yaratan ve (öldükten sonra) tekrar kendisine döndüren,


Ey her şeyi dirilten ve öldüren


Ey her şeyi yaratan ve (öldükten sonra) ona vâris olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
95.


Ey en iyi anan ve en iyi anılan,


Ey en iyi şükreden (karşılık veren) ve en iyi şükredilen,


Ey en iyi öven ve en iyi övülen,


Ey en iyi şahid olan, ve hakkında en iyi şehâdet edilen,


Ey en iyi çağıran ve en iyi çağırılan,


Ey (duayı) en iyi kabul eden, ve (davet) en iyi kabul eden,


Ey en iyi ünsiyet kuran ve kendisiyle en iyi ünsiyet kurulan,


Ey en iyi arkadaş olan ve en iyi arkadaş olunan,


Ey en iyi maksud olan ve en iyi aranan,


Ey en iyi seven ve en iyi sevilen!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
96.


Ey kendisine dua edene icabet eden,


Ey kendisine itaat edeni seven,


Ey sevdiğine yakın olan,


Ey kendisinden korunma dileyenleri gözeten,


Ey kendisine ümit bağlayanlara kerim olan,


Ey emrine itaatsizlik edene hilim ve sabırla davranan


Ey azametiyle birlikte rahim olan,


Ey hikmetiyle birlikte azametli olan,


Ey ihsanında kadîm olan


Ey kendisine müştâk olanlardan haberdar olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
97.


Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor, (hacetimi) senden dileniyorum;


Ey sebepleri takdir buyuran,


Ey (kullarını iyiliğe) teşvik eden,


Ey (kalpleri) halden hale değiştiren


Ey (âlemdeki işleri) takip eden, (âlemdeki işleri) düzene koyan,


Ey (kullarını) korkutan,


Ey (kullarını) sakındıran,


Ey (unutulanları) hatırlatan,


Ey (alemdeki güçleri) ram eden, elinde tutan,


Ey (durumları değiştiren!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
98.


Ey (her şeyi icat etmeden) bilen,


Ey verdiği söze sâdık kalan,


Ey lütuf ve merhameti âşikar olan,


Ey emri (her zaman) galip gelen,


Ey kitabı sağlam olan,


Ey kazâ ve hükmü kesin olan,


Ey Kur'an'ı yüce olan,


Ey saltanatı kadim ve ezeli olan,


Ey fazl-ü keremi (bütün mahlukatı) kapsayan,


Ey arşı azametli olan!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
99.


Ey bir (şeyi) işitme kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan,


Ey bir fiili yapması kendisini başka bir fiili yapmasına engel olmayan,


Ey bir söz kendisini başka bir sözden gâfil kılmayan,


Ey (kullarından) birisini isteği o'nu başka (birisinin) isteğiyle karıştırmasına vesile olmayan,


Ey hiç bir şeyin, kendisini başka bir şeyi (görmesine, bilmesine) engel olmayan,


Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,


Ey kendisini arzulayanların son ve en büyük arzusu,


Ey âriflerin himmet ve gayretlerinin en son noktası olan,


Ey arayanlar en son talepleri olan,


Ey alemlerde bir zere dahi kendisine gizli kalmayan


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
100.


Ey (günahlarla ceza vermede) acele etmeyen hilim ve sabır sâhibi,


Ey cimrilik yapmayan cömert,


Ey verdiği vaade hilaf etmeyen sâdık,


Ey bağıştan bıkmayan, usanmayan karşılıksız bağış ve ihsan sâhibi,


Ey (hiç bir zaman) mağlup olmayan Kâhir,


Ey (hakkıyla) vasfedilemeyecek azametli,


Ey (asla) haksızlık yapmayan Âdil


Ey (hiç bir zaman) fakirleşmeyen Gani,


Ey (asla küçülmeyen büyük,


Ey gaflete düşmeyen koruyucu!


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan; imdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten


Ey Rabbim!"


Münezzehsin sen,


Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...


Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

DINDE BIDAT NEDIR
Allah Hakkı ve Kul Hakkı
Hangi ayette Allah kendi vahdaniyetine şehadet etmektedir?
KUMEYL DUASI
İslam'da Tekbir ve Önemi
Nişanlılık Dönemi
Allah Hakkı ve Kul Hakkı
Ahlak-Din İlişkisi-1
İLAHİ ADALET NEDİR?
Mevlânâ'da İnsan Sevgisi

 
user comment