Azəri
Monday 26th of February 2024
0
نفر 0

ABŞ YƏHUDİ-MASON RUHUNUN KRİSTALLAŞMASI

Yəhudi-mason sivilizasiyasının avanqardı episentri Amerika birləşmiş ştatları idi. ABŞ-ın siyasi təşkilatlanmasının təməlini qədim İudeyanın təşkili prinsipi təşkil etdi. Yəhudilər Misirdən Fələstinə qayıtdıqdan sonra onun ərazisi 12 hissəyə bölündü püşkatma yolu ilə İsrailin 12 şəcərəsinə verildi. Hər bir hissə yerli elita tərəfindən öz qanun ənənələri əsasında idarə edilirdi ümumi Sinedriona tabe olmurdu. ABŞ-ın əsasını qoyanlar da (onların demək olar ki, hamısı yəhudilərdən ibarət olan mason lojalarının üzvi idi) bu prinsipdən yararlandılar. Öz yerli qanun ənənələri olan 13 ştat birləşdirildi. Lakin onların hamısı vahid federal mərkəzə tabe edilirdi. Həmin mərkəz isə ABŞ-ın yarandığı ilk gündən masonlar tərəfindən formalaşdırılmışdı onların tam nəzarəti altında idi.

Birləşmiş ştatların demək olar ki, bütün mason lojalarında mason geyimində olan millət atalarının şəkilləri xüsui olaraq da ən ali mason fərqlənmə nişanlarının tam dəstini taxmış ilk ABŞ prezidenti C.Vaşinqtonun portireti asılmışdı.13

Bir dövlət kimi ABŞ-ın yaradılmasına dair ilk layihəni 1747-ci ildə Amerika masonluğunun banisi başçısı B.Franklin işləyib hazırlamışdı.14 Yüksək vəzifəli bu mason bütün ömrü boyu yəhudi dairələri ilə bağlı olmuşdu özünü yəhudi kapitalının «nökəri» sayırdı. Onun «pulsikkələnmiş azadlıqdır» qanadlı ifadəsi azadlığın nəyin bahasına olursa-olsun pula yiyələnməkdən ibarət olmasına dair amerikasayağı, daha dəqiq desək, yəhudi mason anlanmının özünəməxsus simvoluna çevrildi. B. Franklinin digər millət atalarının tamahkarlığa açıq-aşkar sitayişi bir-başa ona dəlalət edir ki, elə ilk andan bu dövlətin təməlini xristian deyil, yəhudi-talmudi prinsipləri təşkil etmişdir.

ABŞ-ın yaradılmasının təməlini qoyan deklarasiyanı bir çox masonlar, o cümlədən artıq adını çəkdiyim amerikanın ilk masonu B.Franklin imzalamışdı.15

ABŞ konstitusiyasıbəşər tarixində ən riyakar hüquqi sənət yəhudi mason ideologiyasının törəməsidir. Azadlıq demokratiyanı bəyan edən bu konstitusiya amerikalılara bu ölkənin yerli əhalisi olan hinduların hüquqi vətəndaşlıqdan məhrum etmək imkanı verir (onlar vətəndaşlıq hüququn yalnız 20-ci əsrdə əldə etdilər). Demək olar ki, 100 il quldarlığa qul alverinə dəstək olur. Ölkə əhalisnin böyük əksəriyyətini (hindularla zənciləri) seçki hüququndan məhrum edir. Varlıların kasıblara münasibətdə ağlasığmaz özbaşınalıq qanunsuzluqlarına rəvac verirdi. 1857-ci ildə ABŞ ali məhkəməsi qul alverini konstitusiyaya müvafiqliyi barədə aşağıdakı qərarı vermişdi: Hazırda qullar üzərində sahibkarlıq hüququ konstitusiyada aydın konkret şəkildə təsdiq olunmuşdu. Adi əmtəə ya əmlak alqı-satqısı kimi vətəndaşların qul alveri hüququ da hər bir ştatda təsbit edilmişdi. Konqresə verilən yeganə səlahiyyət mülkiyyət sahibinin hüquqlarının qorunması vəzifəsilə bağlıdır.16

Yalnız 1870-ci ildə konstitusiyaya edilən əlavə zəncilərin seçmək hüququndan məhrum olunmasını qadağan etdi. Belə bir konstitusiyanın tərtib qəbul edən konvertin bütün rəhbərləri iştirakçılarının da təxminən üçdə bir hissəsi masonlar idi.17 ABŞ-ın təməl dövlət sənədlərinin ideologiyasını formalaşdırılmasında qatı mövhumatçı illüminat mason ordeni həlledici rol oynadı.

Amerikada bu ordeni «Fi-Beta-Kappa» adlandırırlar - «qoy fəlsəfə həyatın təməli olsun» ifadəsinin yunanca deyilişinin baş hərflərinə görə. Bu orden Amerika torpağında 1776- ildə meydana çıxdı. Onun yaradılmasını isə, sonralar ABŞ prezidenti olmuş T. Cefersonun adı ilə bağlayırlar.18 «Fi-Beta-Kappa»-nın 19-cu əsrdə yaşamış bir təhqiqatçısı qeyd edir ki: Bu gizli satanist təşkilatı cəmiyyət, onun mülki dini insitutları üçün böyük təhlükədir.19 İlk ABŞ prezidenti C. Vaşinqtonun dünya görüşü illuminatçılıq ideologiyasından qidalanırdı. O, dostu pastor Q. V. Snayderə məktubunda etiraf edirdi: «İlluminatların doktrinalarının yakobin prinsiplərinin guya ki, ABŞ-da yayıldığına şübhə etmək niyyətində olmamışam. Əksinə, heç kim bu faktdan mənim qədər məmnun ola bilməz.» (C. Vaşinqtonun məktubları, 1941-ci il nəşri).

Mason tarixçisinin qeyd etdiyi kimi: «İndinin özündə Amerika masonları «millət-ataları» ilə fəxr edirlər bir çox masonlar 1776- il deklarasiyasının təməl prinsiplərinin mason səciyyəli olduğunu vurğulayırlar20

Yüksək mənsəbli 33 mason H. Klausenin qeyd etdiyi kimi, masonlar Amerika millətini formalaşdırdılar. Şübhəsiz, o bu fikrində haqlıdır. ABŞ-ın bütün siyasi sosial sistemi mason lojalarının yəhudi-talmudi ideologiyası əsasında təşəkkül tapmışdır. Həmin ideologiya isə qəddarlıq, tamahkarlıq, riyakarlıq, özünün xüsusi missiyasına inam, bu dəhşətli sistemi qəbul etməyən adamlara qarşı təkəbbür aşılayırdı.

ABŞ dövlət maşınının quraşdırılmasına başlayan əsas masonlarC. Vaşinqton B. Franklin bu işə lojalardakı «qardaşlarını» yəhudi işbazları da cəlb etdilər (əksər hallarda bunlar elə eyni adamlar idi). ABŞ-ın ilk xarici işlər naziri (katibi) Nyu-York ştatının təbər üzvü (ali ustası) Robert Levinqston oldu.21 Bu dövlət xadimi ABŞ xarici işlər idarəsinin rəhbərliyini yalnız masonlardan formalaşdırmaqla həmin idarənin möhkəm mason təməlini qoydu. Yüksək rütbəli başqa iki masonRobert Morris Aleksandr Hamilton elə həmin əsaslarla dövlət maliyyə vergi sisteminin təməlini qoydular bu sistemlə şəxsi zənginləşmə mənbəyinə çevrildilər. Mason lojasına şəxsən qəbul etdiyi Morrisi C. Vaşinqton ABŞ-ın maliyyə naziri (superintendant) yin etdi.

1782-ci ildə Vaşinqtonla Morrisin təşəbbüsü ilə ABŞ-ın ilk dövlət bankı yaradıldı. Bankın aksiyalarının əsas sahibləri isə aparıcı simalarıFranklin, Cefferson, Hamilton, Monra Cey oldular.22 ABŞ-ın ilk ali hakimi bu nəzərdə ömrünün sonuna (1835) qədər qulluq edən mason Con Marşall oldu. Bu vəzifəni tutduğu onilliklər ərzində Marşall ABŞ-da mason hüququnun təməlini qoydu onu ədalət sağlam fikir üzərində istehzaya çevirdi.

Qanunlar azadlıq demokratiyanı bəyan etsələr , hüquqi baxımdan Amerika vətəndaşlarının bir qismini əşyaya (zəncilər), digər qismini isə əcnəbilərə (hindular) çevirdi. Masonsayağı Femida hinduların zəncilərin soyqırımı təhqirlər barədə şikayətlərini tamamilə qulaqardına vururdu. C. Marşallın vəzifədə olduğu dövr ərzində bir neçə milyon hindu məhv edilib, onların ərazisi əmlakı isə ağdərili işğalçılar tərəfindən talan olunub.

Mason mənbələrinin lumatlarına görə, sonradan ABŞnın paytaxtına çevrilən federal şəhər Vaşinqtonu Ceyms Hobanın başçılıq etdiyi mason memarları inşa etmişlər. 1№‒li mason lojasının birinci ustası olan C. Hobanı 1792‒ci ildə şəxsən Vaşinqton baş memar yin etmişdi. 23

Şəhər demək olar ki, boş yerdə inşa edildiyindən, mason memarları nəhəng imkanlara malik idi. Layihəni hazırlayarkən onlar mason fiqura ayinlərinin fiqur nişanlarından istifadə edirdilər.

Yəhudimason sivilizasiyasının gələcək paytaxtının əsas memarlıq dominantları prezident sarayı ev» adını alan bu tikilini Hovan özü tikdirdi), mason templi (ilk əvvəllər Süleymanın bədi şəklində nəzərdə tutulurdu) masonların memorialı (sonralarmason T. Ceffersonun xatirə abidəsi) oldu. Vaşinqtonun planına nəzər saldıqda, mason simvolikası fiqurları aşkar şəkildə nəzərə çarpır.24 evdən mason memorialından keçən xətlər mason templində kəsişir sirkur şəkli əmələ gətirir. Yuxarıdan baxarkən azad daş yonanlarınmasonların əsas işarələribucaqlar, sirkurlar, pentaqramlar s. yaxşı görünür. Hovan evin yuxarı hissəsində mason hakimiyyəti rəmzi olan beş pentaqram yerləşdirmişdi.

Amerika masonları yəhudi işarələrindən törəyən rəmzlərə Qərbi avropadakı «qardaşlarından» daha artıq önəm verir, onları öz güclərinin rəhni sayırdılar. Bu onunla izah olunur ki, ABŞ-da mason lojalarında yəhudilərin sayı avropadakından xeyli çox idi, hətta zi lojalar yalnız yəhudilərdən ibarət idi.25

Mason simvolikası ABŞ-ın bir çox dövlət sənədlərində, ilk növbədə, pul əskinaslarında öz əksini tapıb.26 Məsələn, bir dollarlıq əskinası nəzərdən keçirək. Onun sol tərəfində kəsik piramida təsvir edilib, piramidanın üstündə isə masonların sənədlərində «kainatın möhtəşəm memarı» adlandırılanın üçbucaq şəklindəki «gözü» hakimdir. Azad daş yonanlarda «kainatın möhtəşəm memarı» mistik etiqad obyektidir bu səbəbdən piramidanın yanındakı «biz tanrıya inanırıq» ifadəsi dəhşətli küfr təsəvvürü yaradır, çünki burada həqiqi Tanrı kafircəsinə mason etiqad obyekti ilə əvəzlənir.

Piramida on üç qatdan ibarətdir ki, bunların hər bir kərpici hər bir xalqın insanın zirvəyə münasibətdə yerini təcəssüm etdirir. Hakimiyyət zirvəsinin simvolu isə masonların özlərini aid etdikləri «seçilmiş» xalq tərəfindən idarə olunan çoxsaylı xalqlardan təşkil olunmuş kosmopolitik sürü yaradılmasını nəzərdə tuturdu.

«Seçilmiş» xalqın çox asanlıqla tanınan rəmzi qismində qartalın üstündə 13 beş guşəli mason ulduzundan əmələ gələn Davud ulduzu (yəhudiliyin israilin simvolu) yüksəlir. Bu halda o, düz olaraq israilin 13 şəcərəsini əks etdirir.

(İllustrasiyaları «Naməlum səhifələr...»in müəllifləri əlavə edirlər.) ABŞ da masonluğun inkişafı xüsusilə dəhşətli səciyyə daşıyırdı. İlluminatların «Fi-Beta-Kappa» cinayətkar sektasının yayılmasından savayı, Amerika masonları arasında Bafometin simasında iblisə sitayiş ənənəsi dəstəklənirdi. «Böyük Toronun arkanları» mistika kitabında Bafomet dırnaqlı ayaqlarını çarpazlayıb yer kürəsinin üstündə oturan qadın döşlü buynuzlu keçi kimi təsvir edilir. Onun alnında pentaqram var. Bafometin heykəli yəhudi İsaak Lonqun 31 may 1801-ci ildə Çarlston şəhərində (Cənubi Karoline ştatı) sis etdiyi «Dünyanın Ali Şurası»nda qoyulmuşdu. Şura «qara ibadətlər» quran bunlara hətta aşağı səviyyəli masonları da cəlb edən bir sıra mason lojalarına nəzarət edirdi. O, bu qəbildən olan cəmiyyət təşkilatlar arasında birincilik iddiasında idi. Amerika masonlarının bu qanadı bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Polşada inqilabaqədərki Rusiyada da yayılmışdı. Onun Rusiyadakı səlahiyyətli təmsilçisi Çeslav Çinski özünü açıq şəkildə satanist adlandırmaqdan da çəkinmirdi.

«Dünyanın Ali Şurası» mütəmadi olaraq «qara antipapalar» seçirdi ki, bunların sırasında ardıcıl olaraq «qara messalar» keçirən Albert Payk xüsusilə fərqlənirdi. 1871-ci ildə A. Payk «Əxlaq Ehkam» adlı kitab buraxdırdı ki, həmin kitab masonlar arasında «mason İncili» adını aldı.

«Dünyanın Ali Şurası» ona yaxın olan digər bir satanist təşkilatıİsanı təhqir edən, alçaldan Dəccala etiqadın kafiranə ənənələrinin davamçısı olan cəngavərtampliyerlər ordeni ilə (1805-ci ildə yaradılıb) bilavasitə əlaqədədir. 1850-ci ildə meydana çıxan «Şərq ulduzu» mason ordeninin orgiyalarında qadınlar da iştirak edirdilər. Məxfi qatillərinassasinlərin ənənələrini bərpa edən «Qədim ərəb məxfi bəd ordeni» göstərilənlərə yaxın idi.

1832-ci ildə bu qəbildən olan daha bir gizli cəmiyyət meydana çıxdı‒«Kəllə sümüklər». Onun «vətəni» Yel unverisiteti, banisi isə Almaniyada masonluğu qəbul etmiş Uilyam Rassel oldu. Özünə məxsus elitar sektaya çevrilən bu cəmiyyətin üzvləri 1856- ildən etibarən Nyu-heven unversitet şəhərciyinin «movzoley» adlandırılan binasında hər həftə toplaşır, kəllə sümüklər olan tabutda uzanmaq buna bənzər digər iblisanə ayinləri icra edirlər. Təşkilatın üzvləri sırasında ABŞ-ın bir sıra görkəmli dövlət xadimləri, o cümlədən prezidentlər daxildir (məsələn, ABŞ-nın keçmiş prezidentləri B. Klinton ata C. Buş bu sektanın üzvləridir).

Yəhudilərin tamahkarlıq işbazlığı xristian sivilizasiyasının qalıqlarını da sıxışdırıb aradan çıxarır, onu yəhudi işbazlarının mənfur pozğun psixologiyası ilə əvəz edirdi.

Amerika tarixçisi C. Adams yazırdı: «İşbazlar sinfinin Amerikanın hakim yeganə sinfinə çevirməklə, bu ölkə eksperiment keçiriröz sivilizasiyasını işbazların ideyaları üzərində qurur. İşbazların hökmranlığı altında olan digər siniflər öz həyati fəlsəfələrini tezliklə həmin ideyalara uyğunlaşdırırlar. Görəsən alverin dükanı, fəlsəfəsi yeganə əsas ideyagəlir ideyası əsasında möhtəşəm sivilizasiya qurmaq mümkündürmü?».31

Öz kapitallarını quldarlıq, qul alveri, sələmçilik hindularla fırıldaqçı ticarətlə qazanan yəhudi işbazları Amerikanın iqtisadi inkişafına yönüm verdilər. Zombart haqlı olaraq qeyd edirdi ki: «Ümumiyyətlə, birləşmiş ştatlar mövcud olmaları üçün yəhudilərə minnətdar olmalıdır... Birləşmiş ştatlar yalnız yəhudi elementinin mövcudluğu sayəsində bizim onları tanıdığımız şəkildə, yəni məhz ABŞ şəklindədir. Çünki bizim amerikaçılıq adlandırdığımız, öz əsas cəhətlərinə görə kristallaşmış yəhudi ruhundan başqa bir şey deyil».32

19-cu əsrin sonunadək yəhudilər Amerika iqtisadiyyatının əsas sahələrinipoladtökməni (Qugenheymlər), tütün, teleqraf, asfalt sahələrini əllərinə keçirə, yaxud nəzarətə götürə bildilər. Amerika təsərrüfatının əhəmiyyətli hissəsinə nəzarət edən bir sıra iri banklar yəhudilərin ixtiyarındadır. Belə ki, Amerikadakı bütün dəmir yol şöbələrini birləşdirməyə can atan «Harriman sistemi»ni, əsasən, Nyu-yorkdakı Leb, Kun Ko bankerlər birliyi dəstəkləyirdi. Qərbdə, xüsusən Kaliforniyada hakim mövqelərə yiyələn yəhudilərin sayı xüsusi ilə çox idi. Bu ştatın təməli qoyularkən yəhudilər həm hakim, deputat, qubernator, mer s. vəzifələrə namizədliklərini irəli sürdülər, həm sənaye sahəsində aparıcı mövqelərə yiyələndilərZeliqman qardaşları, Vil, Helm, Cesse, Cem SanFransiskoda; Lui Sloss, Luis Berstl Sakramentoda; Helman Nümark Los-ancelesdə. O dövrün ən iri maliyyə sövdələşmələri B. Davidson (Roxtildin agenti), Albert Prist (Rod-Aylend), Dayer (Baltimor), Lazar qardaşları (bu üç qardaş Paris, London Sanfransiskoda «Lazar Brazers» bank birliyinin təməlini qoymuşdu), Zeliqmanlar, Qlezye, Vormserlər kimi yəhudi işbazları tərəfindən həyata keçirilirdi. Morits Fridlender ən böyük buğda krallarından biri idi, Adolf Sutro isə Komstok kapitallarının istismarı ilə məşğul olurdu.33

20-ci əsrin əvvəlləri üçün ABŞ-da aparıcı yəhudi maliyyəçilərininKun, Leb, Benmon, Lazar, Solomon Landeburq, Talman, Şpeyer, Y. Şif, Zeliqman Qugenheymin başçılıq etdikləri qüdrətli yəhudi maliyyə qruplaşması meydana çıxdı.34

Pulla ələ alma şantaj yolu ilə hərəkət edən bu yəhudi bankerləri 1912-ci ildə ABŞ-ın maliyyə fəaliyyəti üzərində nəzarət hüquqlarını rəsmiləşdirdilər. Seçki kompaniyası zamanı maliyyə yardımı əvəzində mason-prezident Vudro Vilson Federal ehtiyat sistemi barədə qanun imzaladı. Bu qanuna görə, ölkənin maliyyə ehtiyatlarına sərəncamvermə milli valyutanın çapı beynəlxalq yəhudi bankerlərinin əlinə keçirdi. Qanun Pol Varburq F. Vanderlipin (KunLeb maliyyə qrupunun aparıcı simaları), həmçinin Rotşildlə sıx əlaqədə olan C. P. Morqan maliyyə imperiyasının təmsilçiləri H. Davidson, Ç. Norton B. Stronqun fəal iştirakı ilə tərtib olmuşdu.

ABŞ konqresinin üzvü Lindberqenin qeyd etdiyi kimi, federal ehtiyat sistemi haqqında qanun «dünyada ən böyük trestin təməlini qoydu. Prezident bu qanunu imzaladıqdan sonra pulun hakimiyyəti ilə idarə... qanuniləşdiriləcəkBir qədər sonra isə bir konqresmenL. Mak Fedden yəhudi maliyyə hökmranlığının bu alətinin daha düz qiymətini verdi: «Federal ehtiyat sistemi haqqında qanun qəbul edilərkən bizim xalqımız ABŞ-da dünya bank sisteminin qurulduğunu dərk etmirdi.

Dünyanı öz iradələrinə tabe etmək üçün əlbir fəaliyyət göstərən bankirlərlə sənayeçilərin idarə etdikləri super dövlət. Federal ehtiyat sistemi öz imkanlarını gizlətmək üçün var gücü ilə y göstərir. Lakin həqiqət ondan ibarətdir ki, Federal ehtiyat sistemi hökuməti ələ keçirib. O, ölkəmizdə baş verənlərin hamısını idarə edir bütün xarici əlaqələrimizi nəzarətdə saxlayır. O, hökumətləri istədiyi kimi yaradır məhv edir».35

Amerika dövləti cəmiyyəti ideal yəhudi qoruğuna çevrildi. Burada tamahkarlıq acgözlük hər şey etmək hüququnua malik «seçilmiş» xalqın yəhudi-mason ideologiyasının satanizmi ilə birləşmişdir. Amerikanın «milli seçmə» olması barədə əfsanə «seçilmiş» xalq haqqında yəhudi liminin dəyişdirilmiş forması idi.

Artıq bu dövrdən ABŞ bütün dövlət xalqlarla münasibətdə yəhudilərin seçilmişlik özbaşınalıq prinsiplərinə üstünlük verir.

1823- ildə Amerikanın iki yüksək vəzifəli masonu-prezident D. Monro dövlət katibi C. Adams sonradan «Monro doktirinası», yaxud «Amerika amerikalılar üçün» adı almış sənət hazırladılar. Burada ABŞ-ın planetin bütün qərb yarımkürəsində hökmranlıq iddiası bəyan edilirdi. Sənəd bütün mason lojaları tərəfindən bəyənildi təbliğ edildi. Masonlar onu Şimali Cənubi Amerikanın bütün ölkələrini ABŞ-a birləşdirilməsi yolunda ilk addım kimi qiymətləndirirdilər.

Hinduları qırdıqdan onların ərazilərini ələ keçirdikdən sonra da yəhudi-mason dövləti qəddar işğalçılığını dünyanı qana qərq etməsini davam etdirdi. ABŞ, İspaniyanın əlindən Floridanı, Meksikadan isə Texasın nəhəng ərazilərini zor gücünə aldı. Daha sonra ABŞ yeni təcavüzə əl ataraq, Meksikanın yeni əraziləriniYeni Meksikanı Şimali Kaliforniyanı da ələ keçirdi. Xaincəsinə hücum sayəsində ABŞ İngiltərənin Oreqomdan onun xeyrinə imtina etməsinə nail oldu. 1848-ci ildən sonra ABŞ Kanadadan Meksikaya qədər bütün ərazidə Sakit okean sahil boyuna yiyələndi. 1776- illə müqayisədə ABŞ-ın ərazisi yeddi dəfə böyüdü.

ABŞYƏHUDİMASON SİVİLİZASİYASININ ŞƏR SİMASININ RƏMZİ KİMİ

Faşizmə qarşı qəhrəman mübarizəsi sayəsində rus xalqı yəhudimason sivilazasiyasının Rusiya ərazisinə keçməsinin qarşısını ala bildi. Lakin o, bu sivilizasiyasının ABŞ Qərbi Avropada möhkəmlənməsi kök salmasının qarşısını ala bilmədi. İkinci dünya müharibəsi başa çatandan sonrakı bütün dövr antixristian qüvvələrin xərçəngvari inkişafı ilə səciyyələnir. Bədxassəli iudizm masonçuluq xəstəliyi keçmiş xristian dünyasının bütün mühüm həyatı mərkəzlərini məhv etdi.

Yəhudimason sivilazasiyasının Yer üzünə gətirdiyi ümumbəşər zülmün timsalı Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.

Xristianlığın «Əhdicədid»in nəvi dəyərlərinin demək olar ki, 2000 illik təntənəsindən sonra bu ölkə xristian dünyasının cismində İsa peyğəmbərin pislədiyi bütün bağışlanmaz günahlarıntamahkarlıq sərvətə aludəçiliyin, pozğunçuluq sodamitliyin, özbaşınalıq pul kultlarının timsalı olan sağalmaz yaraya çevrildi.

Azad nəvi seçimin mexanizmi demək olar ki, olmadığı birtərəfli cəmiyyət formalaşdı. Hər bir amerikalıya yalnız yəhudimason sivilazasiyası dəyərləri hüdudlarında seçim hüququ verilir. Bu hüdudlardan bircə addım da sapınma ictimai mövqeyin, gəlirin, karyeranın itirilməsi, sosial qınaq deməkdir.

ABŞ-ın ictimai-siyasi sistemi totalitarizmin ifrat formasını təmsil edir. Bu totalitarizm faşist Almaniyasındakı totalitarizmdən daha mütləq daha təhlükəlidir. 200 ildir ki, amerikalılar öz prezidentlərini yəhudimason elitasının əvvəlcədən hazırladığı cəmi iki namizəd arasında seçirlər.

Birləşmiş Ştatları əxlaqsız şəxslər idarə edir. Bu gün bütün Amerika Klintonun pozğun, əxlaqsız, əliəyri olduğunu bilsə , yenə onu dəstəkləyir. Vaxtaşırı rüşvətxorluq, dövlət əmlakının talanması digər cinayətlərlə bağlı qalmaqallar yaranır. Lakin «qüdrətli zəngin» adamlarla əlaqədar olduğu üçün onların hamısı bahalı hüquqşünasların köməyilə ört-basdır edilir. Hər şey kimi, Amerikada ədalət məhkəməsi satılır alınır.

1995-ci ildə iki nəfəri vəhşicəsinə qətlə yetirmiş idmançımultimilioner üzərində ümumamerika miqyaslı məhkəməməzhəkənin şahidi oldum. Demək olar ki, üç ay ərzində bütün Amerika televiziya ilə səhərdən axşamadək bu dəhşətli cinayətin bütün xırdalıqlarını izləmişdi. Bütün amerikalılara tamamilə aydın idi ki, cinayətkar məhz həmin adamdır. Cəzadan xilas olmaq üçün qatil milyonlarla dollar xərclədi məhkəmənin onu günahsız elan etməsinə nail oldu. Amerikalılar isə heç hiddətlənmədilər . Sadəcə, bir qədər danışdılar unutdular.

Həqiqətən Amerika xalqı özünün təkrarsız qul vəziyyətinə, isti tövlədə ləzzətli saqqız gövşəyən qaramal vəziyyətinə tamamilə layiqdir.

Hər bir xalqın öz arzusu baş əydiyi qəhrəmanları var. Tarixi Rusiyada qəhrəman «müqəddəs ruha yiyələnənlər» - pravoslav müqəddəsləri zahidləri, doğma torpaq uğrunda döyüşən sərkərdələr əsgərlər sayılırdı, arzu isə vətənin qüdrəti çiçəklənməsi, rus kilsəsinin sarsılmazlığı barədə düşüncələrdən ibarət idi. Ruslar üçün şəxsi maraqlar kilsə, vətən dövlətin mənafelərindən qat-qat önəmsiz idi. Bu, «Əhdi-cədid»in nəvi dəyərlərinə əsaslanan həyat modeli idi. BŞD-da isə həyat tamamilə başqa cür qurulurdu. Bu ölkənin sakinlərinin psixologiyasının təməlini «Talmud»dan gələn tamahkarlıq, varlanmaq prinsipləri, torpaqlarına əmlaklarına yiyələnmək üçün bütün «özgələri» qarət etmək öldürmək hüququ təşkil edirdi. Amerikalıların əksəriyyətinin pərəstiş etdikləri qəhrəmanlar dəniz quldurları, qarətçilər «uğur» qazanan digər cinayətkarlar oldu. ABŞ-ın əxlaqsızlıq mərkəzlərindən birinə - dünyada ən iri qumarxana biznesi, əxlaqsızlıq, fahişəlik yuvası olan Las-veqas şəhərinə səfər edərkən dəniz quldurlarının qarətçilərin (Al-kaponeyə bənzər) qızıl çərçivələrə salınmış portretlərinin qumarxanaların divarlarından asıldığını öz gözlərimlə görmüşəm. Müştəriləri cəlb etmək məqsədilə qumarxanalardan birinin yaxınlığındakı göldə dəniz quldurlarının hərbi gəmiləri ilə ingilis hərbi gəmiləri arasında «dəniz döyüşü» təşkil edilirdi. Amerikalıların təqdiredici bağırtıları altında həmişə dəniz quldurları qalib gəlirdilər. Amerikanın digər bir cinayətkar mərkəzi olan Atlantik-siti kimi, Las-veqasda da gündə on minlərlə amerikalı olur. Şəhərin əsas küçəsi boyu çoxmərtəbəli mehmanxanalarla qumarxanalar yerləşir, minlərlə fahişə sodomit isə müştərilərə daim xidmət göstərirlər. Amerikalıların əsas arzusunu ehtirasınıtamahkarlığı, nəyin bahasına olursa-olsun varlanmaq istəyini məhz bu qumarxanalarda daha aydın şəkildə dərk edirsən. Tamahkarlıqdan ehtirasdan əyilmiş üzləri, hərisliklə parıldayan gözləri gördükcə, Amerikanın cinayətkar bütün dünya üçün təhlükəli olan təbiətini dərk edirsən.

Amerikanın ictimai şüurunda ən əsas olanlar pul, şey, əmtəədir. Həyat əmtəə xidmətlərin yeni-yeni çeşidləri ardınca aramsız qaçha-qova tabe etdirilmişdir. Amerika cəmiyyətinin əsas qanunu istehlak malları ardınca yüyürmək, insanı «pul əldə edən maşına» çevirməkdir.

Amerikada milli şüurdan məhrum olan, hətta öz vətəninə qarşı nifrət hissi ilə yaşayan adamlar toplaşmışdılar. Bura gələrkən, onlar özlərini Kaliforniyadakı qızılaxtaranlar kimi hiss edirdilər.

Amerikanizm sistemi nəyin bahasına olursaolsun milyonlarla adamı istehlak yarışına cəlb edir, onları dünyanın nəvi qurluşuna zidd, onu primitiv məzmunsuz varlığa döndərən pozğun miskin bir qurluşun qullarına çevirir. Şəxsiyyətin tənəzzülü, aşınması, cılızlaşması Amerika cəmiyyətinin əsas inkişaf göstəricisinə çevrilir.

Bir çox amerikalı üçün pul əşyalar onların qəlblərində, ruhlarındakı boşluğu doldurur, onların arzu amallarının miskinlik cinayətkarlığını pərdələyir. Amerikalılar daim isə almaq istəyilə yaşayırlar.

Psixi xəstlərə xas bir ardıcıllıqla onlar yeni əşyalar almaq üçün daim hələ yaxşı vəziyyətdə olan əşyalarını tullayır, yaxud dəyər-dəyməzinə satırlar. ABŞ-ın istənilən şəhər qəsəbəsində «qarajseyl» (şəxsi əmlakın qarajda satılması) bazar günü müşahidə edilən səciyyəvi əlamətdir.

Əsas milli istirahət əyləncə növü «şopinq»dir. zən amerikalılar dolaşır, sonra isə aldıqlarını tanışları qonşuları ilə uzun-uzadı müzakirə edirlər.

Amerikansayağı Qulaöldürülən işgəncələrə ruz qalan on milyonlarla hindu zəncilər amerikansayağı mədəniyyətin təməli oldu. Bu mədəniyyətə məxsus örnəklərin 90 faizi zənginləşmə tamahkarlıq kultuna, zorakılığa valeh olma, güclü varlının özbaşınalığına istiqamətlənib, bunu pərdələmək üçün isə demokratiya ədalət haqqında riyakar mühakimələrdən istifadə edilir.

Amerikalıların əksəriyyəti son dərəcə oxşar adamlardır... Onların bütün həyati dəyərləri pul əldə etmək istehlak yarışı üzərində cəmlənib. Amerikalıların, təxminən, 60 faizi ümumiyyətlə kitab oxumur, kitaba müraciət etdikdə isə detektivlərə pornoqrafiyaya üstünlük verirlər. Onların böyük əksəriyyəti bütün asudə vaxtını televizorun qarşısında keçirir, bir qayda olaraq son dərəcə bayağı məzmunsuz verlişlərə detektivlərə baxırlar. Mədəni baxımdan bu xalq, fikrimcə, dünyada ən bəsit xalqdır. Onlar üçün mədəniyyət nəvi mühit, daxili tələbat yox, cahcalalın bir növüdür amerikalılara elə gəlir ki, onu pulla da almaq mümkündür.

ABŞ ərazisində mədəniyyət sahəsində önəmli olanların hamısı amerikanizm sisteminə zidd, onunla qarşıdurmanın nəticəsi kimi meydana çıxmışdır.

Edqar Po, Mark Tven, Uolt Uitmendən başlayan, Cek London, T. Drayzer, Ohenri, S. Luislə davam edən, nəhayət, E. Heminquey, D. Selincer, U. Folknerlə tamamlanan bütün ədəbiyyat amerikanizm əleyhinə etiraz, Amerikanın ictimai dəyərlərilə sərt mübahisədir.

Hələ 19-cu əsrin yarısında R. Emerson, Toro, H. Qotorn kimi amerikalı yazıçı mütəfəkkirlər insanı «pul əldə etmək üçün maşın»a çevirən amerikanizm sistemini kəskin ifşa edirdilər. Amerika cəmiyyətində əsl mədəniyyətin əvəzləyicisi kino telebiznes oldu. Bunların simvolları isə Amerika kinosunun bütün bayağılığı, primitivliyi bəsitliyini özlərində təcəssüm etdirən Şvarsneger, yaxud Stallone kimi degenerativ şəxsiyyətlərdir. Amerika kinofilmlərində canlı insani hisslərin əks olunmaması, nəvi bəsitlik kasadlıq, əlbəttə, parlaq rənglər, gözəl tryuklar, kəskin süjet, insanı həyəcanlandıran zorakılıq seks səhnələrilə pərdələnə bilməz. Hazırda Amerikada ən yüksək mükafatlara layiq görülən filmlər, əslində, ümumbəşəri mədəniyyətdə tənəzzülün ifadəsidir, çünki onlar insanı bəsit anlayışlardan, basmaqəlib, yekrəng söz yığınlarından, təbəssüm ifadələrdən istifadə edən sadələşdirilmiş bir varlığa çevirir.

Ümumbəşəri xristian mədəniyyəti anlamında «Hollivud» adı ilə tanınan Amerika kino müəssisələri mənfilik, insan nəviyyatı xəzinəsini zəiflədən mənfi vahiddir.

Lap əvvəldən hollivud yəhudi işbazlar tərəfindən yaradılmışdı. Onu yaratmaqda məqsəd isə xristian mədəniyyətini pozmaq, xristian xalqların sürüyə, asanlıqla idarə olunan varlıqlara çevirmək idi.

2000 illik mədəniyyət işığında, hollivudun yaratdığı bayrağı, yeknəsəq obrazlar qəhrəmanlar «Əhdi-cədid»in yüksək nəvi dəyərlərini təhqir etmək deməkdir.

Pul, pozğunluq, var-dövlət həyatın gözəlliyi barədə bəsit təsəvvürlər yer üzündə bir çox nəsillərin şüurunu şikəst etdi.

Daim yəhudi dünyası hökmdarlarının bilavasitə idarəçəliyində olan hollivud yalançı oriyentirlər obrazlar yaratmaqla zəif qəlbə malik olanları pulla baş əyməyə, var-dövlət, sərvət hərisi olmağa, zahiri parıltıya üstünlük verməyə sövq edir.

Hollivud aktyorları «ulduzları», adətən, ruhən nən miskin şəxsiyyətlərdir onların zahiri gözəlliyinin arxasında daxili heçlik puçluq durur. Əslində hollivud ulduzları adlananların demək olar ki, hamısı nəinki tamaşaçılara xoş hiss obrazlar bəxş etməyə qadir olmayan, hətta öz həyatlarından da baş aça bilməyən adamlardır. Onların əksəriyyəti sodamit, narkoman, tamamilə pozğun adamlardır.

Yəhudi müğənnisi Madonnanın «yaradıcılığı» on milyonlarla xristianın hisslərinə təhqirdir. Yəhudi bankirlərinin pulları ilə nəhəng sabun köpüyü şişirdildi qərb yəhdui ‒ «şoumenləri» ona xristianlar üçün təhqiramiz olan bir ad da verdilərMadonna (Müqəddəs Məryəm Ana, Allah Anası). Fahişəliyi hamıya bəlli olan, sodomitliklə məşğul olmuş bu pozğun qadın bəsit, pozğun mahnılarını oxuyarkən çılpaqlaşır, müqəddəs xaçı ayaqları arasında oynatmaqla onu təhqir edirdi.

Xristian mədəniyyətinin Amerika yəhudiləri tərəfindən ritual təhqirləri hər şeydə, ilk növbədə, yəhudi modelyerlərinin cəmiyyətə aşıladığı modada özünü göstərir. Adətən, yəhudi bankirləri tərəfindən maliyyələşdirilən, «yüksək moda dünyası» adlandırılan dünya birbaşa xristianlıq əleyhinə rüsvayçılıqdır, «Əhdi-cədid» dəyərlərinə təhqirdir. Onu, bir qayda olaraq, pozğun şəxslərin, narkomanların, sodomitlərin, fahişələrin əlilə formalaşdırırlar.36

Qərb modelyerləri heç insanı yüksəltməyə can atmırlar. Onların əsas məqsədi ondan, onun şəhvani bioloji təbiətindən yararlanmaqdır. Bədənin çılpaqlaşmasının xristianlıqda nəzərdə tutulan hüdudları aşması artıq qərb modelyerlərini qane etmir. 90- illərdə qərb modası xristianların müqəddəs dəyərləri üzərində istehza meydanına çevrildi. Madonna kimi xristian adına müraciət edən başqa bir amerikalı yəhudiDonna Karan Amerika modasında «yeni istiqamət» yaratdı. Burada ənənəvi xristian geyimləri xaç təsvirindən istifadə olunurdu. Məsələn, tamaşaçılar qarşısında çıxış edən maneken qadınların əyninə rahibələrin geyiminə bənzər paltarlar geyindirilirdi, xaç isə bu zaman onların sinəsindən deyil, beldən bir az aşağıdan asılırdı.37

Amerikansayağı, antixristian kütləvi mədəniyyətinin xüsusi elementi rok-musiqi oldu. Onun banisi aşkar antixristian əhval-ruhiyyəli yəhudi müğənnisi Elvis Presli idi. Həddən artıq narkoman yəhudi Qərb antixristian gənclərinin sevimlisinə çevrildi. Ölümündən sonra ABŞ İsraildə bu satanistə çoxlu abidələr qoyuldu. Onlardan biri 1996- ildə Tel-Əvivdə qoyulan abidə yəhudi gənclərinin ziyarətgahına çevrildi. Şahidlər söyləyirlər ki, ziyarətə gələnlərə abidəni təqdim edən ekskursiya rəhbərləri daim Preslinin sadəcə müğənni yox, məhz yəhudi müğənnisi olduğunu vurğulayırdılar. Yəhudi gənclərilə söhbət edən yəhudi rahibi (ravrin) xüsusi olaraq qeyd edirdi ki, «Presli irticaçı xristian şüurunun parçalanması üçün bütöv bir moizəçilər ordusundan çox görüb».

ABŞ antixirstian mədəniyyətinin formalaşdırılması hələ uşaqlıqdan, körpələrinşüurlarına «Uolt Disney ideologiyası»nın aşılanmasından başlanır. Ən məşhur Amerika masonlarından biri olan bu adam38 uşağın şüurunun deformasiyaya uğradılmasının xüsusi metodikasını işləyib hazırlamışdıuşağın diqqətini ənənəvi xristian dəyərlərindən təsəvvürlərindən həyatın əhəmiyyətsiz olan detallarına, pornoqrafiya, sodomitliyin təbliğinə, etiqad üzərində istehzaya s. yönəldilməsi.39 «Dünyanı oyunla dərketmə» süni qayğısızlıq sayəsində uşaqlar xristian şüuru dəyərlərininxeyirxahlıq, vicdanlılıq, gözütoxluğun bərqərar edilməsi üçün zəmindən məhrum edilirlər. Uşağın gözləri önündə həyat oyun, yaxud əyləncə şəklində canlanır burada əsas elementlər pul hakimiyyət uğrunda mübarizə olur. Kosmik müharibələri, superqəhrəmanları təcəssüm etdirən çoxsaylı multiplikasiya serialları uşaqda anadangəlmə olan xeyirxahlıq, mərhəmət hissini məhv edir. Multiplikasiya filmləri kompüter oyunları uşaqlarda təqlidetməni qüvvətləndirironlar düşmənlərini ən müxtəlif üsullarlagüllələməklə, partlatmaqla, tikə-tikə doğramaqla, odda yandırmaqla, suda boğmaqla məhv edən superqəhrəmanlara oxşamağa can atır körpələrin şüurlarında zorakılıq bərqərar olur.

Oyundakı zorakılıq qətllər dünyasına qoşularkən uşaq böyüdükcə zorakılığa narkotikə alışan kimi alışır, yeni-yeni zorakılıq qətllərlə dolu səhnələr görmək zərurəti duyur. Yeniyetmə yaşlarında belə uşaq artıq normal filmlərə baxmağa, yaxşı kitablar oxumağa qadir olmur. Belə filmlər kitablar onun üçün cansıxıcı olur. Yaşa dolduqdan sonra isə savaş filmlərinə, trillerlərə, dəhşət filmlərinə üstünlük verir.

Gənc amerikalı sonrakı «nəvi» tərbiyəsini reklam süjetlərindən əldə edir. Gözünü açdığı gündən izlədiyi reklamların zahiri ziyansızlığı arxasında insanların ruhlarına sir göstərən, onları eyni cür geyinməyə, gülümsəməyə, davranmağa i. a. sövq edən qüdrətli vasitə gizlənir. Həm bu sir tədricən, hiss olunmadan göstərilir, uşaq dünyanı, ilk növbədə, əmtəə əşyaların istehlakı prosesi şəklində qavrayır.

Uolt Disney ideologiyası reklam süjetləri sirilə tərbiyə olunan uşaq əksər hallarda artıq xristian mədəniyyətini qavramağa qabil olmur, kütləvi, yaxud pop adlandırılan mədəniyyətin tərəfdarına çevrilir. Bu antixristian olayın əsl mədəniyyətə heç bir aidiyyatı yoxdur. Həqiqi mədəniyyət şəxsiyyəti ucaldır, onu nən zənginləşdirir, pop-mədəniyyəti isə insanı heyvanlaşdırır, onu xırda qüsurların cılız ehtirasların quluna çevirir. İnsanın ruhu məzmunlaşdırılır o, normal insani hiss həyacanları yaşamağa qadir olmur.

Amerikalılar öz övladlarını daha çox dinsiz xudpəsənd, işləməyi bir o qədər xoşlamayan, əyləncələrə üstünlük verən şəxsiyyətlər kimi tərbiyələndirirlər. 1997-ci ildə «Perents» («Valideynlər») jurnalı ABŞ Kanadadan olan 7700 valideyn arasında sorğu keçirilmiş, Amerika ailəsinin həyati dəyərləri barədə onların yini öyrənmişdi. Sorğunun nəticələri əsasən amerikalıların fikrincə önəmli olan həyati ailə dəyərləri ardıcıl şəkildə cədvəllərdə göstərilmişdi.

Amerikalılar ailənin əsas vəzifəsi (dəyəri) kimi öz övladlarına nəyin yaxşı, nəyin isə pis olduğunu başa salmağı nəzərdə tuturlar. Onlar uşaqlarını hər şeydən mənfəət əldə edə bilən praqmatiklər kimi yetişdirməyə çalışırlar. Bu bacarıq Amerika ailəsinin həyati dəyərlər cədvəlində birinci yeri tutur. İkinci yerdə isə həyatda işlərdə uğur qazanmaq üçün təhsilin mühümlüyünün dərk edilməsi durur. Cinslərin davranışı barədə ənənəvi təsəvvürlər amerikalı valideynlər tərəfindən demək olar ki, seksual azlıqlara (sodomitlərə) münasibətdə dözümlülüklə bərabər qiymətləndirilir dəyərlər sırasında bunlar üçüncü dördüncü yerləri tutur.

Sodomitlərə münasibətdə dözümlü olmaqdan sonra amerikalı valideynlər ailə nikahı (5-ci yer) yüksək dəyərləndirirlər. Sonrakı yerləri (6‒8) dostluğun zəruriliyi (praqmatik baxımdan), ədəb-ərkan özünü göstərə bilmək bacarığı tutur.

Allaha inam yalnız 9-cu (!) yeri tutur, bundan sonra isə Amerika ailəsinin dəyərlər sırasında 10-cu (!) yerdə əməksevərlik qazancı ilə kifayətlənmək gəlir.

Vətənpərvərlik, ədəbiyyat incəsənət nümunələrinin dərki Amerika ailəsinin dəyərlər cədvəlinin sonunda yerləşir.

Çox səciyyəvidir ki, həmin sorğu amerikalı valideynlərin öz övladlarının məktəbi bitirməkdən imtina etmələrindən onları homoseksualist, atesit olmalarından, nikahdan kənar uşaqların olmalarından, qeydiyyatsız ailə qurmalarından, boşanmalarından qorxduqlarından daha çox qorxduqlarını göstərdi.

Amerika təhsil tərbiyə sisteminin nəvi əbləhlər törətdiyi heç təəccüblü deyil. Heç bir ölkədə ABŞ-dakı qədər kütbeyin, ifadəsiz simalara rast gəlməzsiniz. Belə bir şəraitdə mərhəmət vicdanlılıq kimi keyfiyyətlərini qoruyub saxlaya bilən adamlar, ən yaxşı halda, infantil adamlardır onlar lazım gəldikdə öz xoş hisslərini qorumağa qadir deyillər. Amerikalılar ən yorucu cansıxıcı həmsöhbətlərdir. Onların maraqları demək olar ki, həmişə yalnız dörd şey ətrafında dolaşırpul, bazarlıq, maşın seks. Orta məktəbi bitirən amerikalıların yarıya qədəri funksional baxımdan savadsızdırlar, ni normal yazmağı oxumağı bacarmırlar. Universitetlərin buraxılışı kurslarında oxuyan böyük bir qrup arasında aparılan sorğu göstərdi ki, onların əksəriyyəti Amerikanın vaxt kəşf edildiyini hətta 50 il xəta ilə göstərə bilmir, hər dörd nəfərdən biri K. Marksın əsəri ilə ABŞ konstitusiyasını fərqləndirə bilmir, təxminən, 40 faizi şimalla cənub arasında müharibənin neçənci ildən başlandığından xəbərsizdir.41

Belə bir tərbiyə əsasında 60- illərdən ABŞ qərbi avropada gənclərin antixristian «xippi» hərəkatı meydana gəldi. Bu hərəkatın başında Herbert Markuze Cerri Rabin adlı yəhudi liderləri, masonlar durur, bunlardan sonuncusu hətta mason nişanlarını nümayişkəranə şəkildə sinəsində gəzdirirdi.42

«Etkitabında C. Rabin bəyan edirdi: Biz gəncliyi, musiqini, seksi, narkotikləri üsyankarlıq ruhunu xəyanətkarlıqla qarışdırdıq. Belə bir qarışığa üstün gəlmək isə çətindir.43

Burjua dünyasının «köhnəlmiş» əxlaqından imtina şüarı altında Markuze, Rabin onların həmfikirləri müasir qərb cəmiyyətində xristian dünyagörüşünün son qalıqlarını da dağıtmağa can atırdılar. «Xippi» hərəkatının üsyankar, tanrı əleyhinə, antixristian ruhu xeyir şər haqqında xristian təsəvvürlərini xeyrilə şərin, işıqla zülmətin bərabərliyi haqqında mənfi təsəvvürlərlə əvəz etdi.

Qərbi avropa, ABŞ, daha sonra isə rusiyada da milyonlarla gənc yəhudi başçılarının pozğun ruhuna aludə oldular, əxlaqın, dövlətin, xristian kilsəsinin «köhnəlmiş» normalarını rədd etdilər öz evlərindən çıxıb getdilər. Hər yerdə xristian sivilizasiyasına düşmən kəsilən, narkotiklərin heyvani seksin sirindən çıxa bilməyən gənclərin minlərlə toplantıları meydana çıxdı. «Əhdi-cədid» normalarını inkar edən, cinsi əlaqələri «bir içim su» səviyyəsinə qədər endirən «seksual inqilab» da məhz «xippi» hərəkatı ilə əlaqədardır. Xippilər arasındakı cinsi münasibətlər heyvani, yaxud qrup səciyyəli olur, istənilən yerdə həyata keçirilə bilirdi. Bunlar sodomitliyə fahişəliyə geniş rəvac verirdi. Heyvani sekslə sodomitliklə məşğul olan xippilər özlərini «məhəbbət etiqadının» tərəfdarları elan etmişdilər.

Xippiliyin kinomatoqrafik simvolu M. Formanın «saçlar» filmi oldu. Bu filmin kulminasiya anı xristian kilsəsində həyata keçirilən eyş-işrət məclisi səhnəsi idi.44

Bu günkü Amerikada çox az adam yəhudi-mason sivilizasiyası ilə qarşıdurmaya cəsarət edər. Yalnız tək-tək adamlar Amerika cəmiyyətinin tamahkarlıq pozğunluq, sodometlik dünyasına qarşı çıxa bilirlər. Bu səbəbdən keşiş D. Raytın Kanzas ştatının qanunvericilik şurasında söylədiyi sözlər bütün Amerikanı lərzəyə gətirdi yəhudi-mason təşkilatları tərəfindən hiddətlə qarşılandı. Bu keşiş şuraya dua oxumaq üçün vət olunduğu halda ürək ağrısı ilə tanrıya üz tutdu:

Pərvərdigara, bizə rəhm et! Biz yalançı tanrılara etiqad edirik bunu mədəni rəngarənglik adlandırırıq. Biz sodometliyi qanuniləşdirmişik bunu dözümlülük adlandırırıq. Biz uşaqları ana bətnində öldürürük bunu abort etmək hüququ adlandırırıq. Biz gəncləri əxlaqsızlıq pozğunluq içində böyüdürük bunu mütərəqqi tərbiyə adlandırırıq. Biz xirtdəyə qədər pornoqrafiya hədyan bataqlığındayıq bunu fikir azadlığı adlandırırıq. Biz əcdadlarımızın nəvi irsini təhqir edir bunu savadlılıq adlandırırıq. Pərvərdigara, bizi cəzalandır, bu pisliklərdən xilas et

Vicdanlı keşişin duası bomba kimi partladı. Onu eşidən bir sıra qanunvericilər, əsasən, masonlar yəhudilər qəzəb içində oranı tərk etdilər. «Onların sonradan donuz sürüsünə qoşulub-qoşulmamaları özlərini sıldırımdan atıb-atmamaları barədə qəzetlər xəbər vermir».


source : الشیعه
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Davranış
Əhli-sünnə alimlərinin kütləvi surətdə qırılmasına qərar
Namazdan əldə etdiyimiz nədir?
İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (1)
İnsan niyə ölür?
Mütəal Allahın yalnız möminlərə məxsus etdiyi məziyyətlərdən biri də budur ...
ÜMUMI SEÇIM, YAXUD ƏKSƏRIYYƏTIN RƏYI
YƏHÜVƏH
TÖVHID VӘ TӘVӘSSÜLLӘR
IFRATÇILIQ

 
user comment