Azəri
Wednesday 17th of April 2024
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Qurani- kərimdə müsəlman hansı mənanı daşıyır?

Qurani- kərimdə müsəlman hansı mənanı daşıyır?
Xahiş edirik Quran ayələrindən istifadə edərək açıq olaraq "Müsəlman"ın mənasını tərif edin. Qısa cavab Quran terminində, müsəlman Allahın göstərişləri bərabərində tam şəkildə təslim olmaq və hər növ şərik qoşmaqdan kənar olub Allahın birliyini qəbul edib Allahdan başqasını pərəstiş etməmək deməkdir. Buna görə ki, Qurani- kərim həzrət İbrahimi () müsəlman ...

"İnfitar" surəsi

"İnfitar" surəsi
əl-İnfitar (Parçalanma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy parçalanacağı zaman;2.    Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman3.    Dənizlər (qaynayıb bir-birinə) qarışacağı zaman;4.    Qəbirlər çevriləcəyi (qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər oradan ...

Nəfsdən xilas olaq!

Nəfsdən xilas olaq!
Heç şübhәsiz ki, bütün bәşәriyyәti dоğru yоla yönәldәcәk yeganә qüvvә ağıldır. Bu qüvvәnin güclәnmәsi, kamillik yоlunda оlduqca mühüm rоl оynayır. Sоkrat әql, elm vә hikmәti «әsl fәzilәt» adlandırmışdır. Әrәstun isә belә qeyd edir ki, elm vә hikmәtә malik оlub, оnu işlәtmәmәk sәbәbindәn әхlaqi fәzilәtlәrdәn mәhrum оlanlar çохdur. Biz dә Әrәstunun bu fikrinә ...

"Bələd" surəsi

"Bələd" surəsi
.90.əl-Bələd (Şəhər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)-2.    Sənin yaşadığın (sənə halal olan) şəhərə;3.    And içirəm ataya və onun övladına (Adəmə və onun nəslinə, yaxud İbrahimə və oğlu İsmailə) ki,4.    Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq! ...

"Nəhl" surəsi

"Nəhl" surəsi
16.ən-Nəhl (Bal arısı)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir) Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Allahın (möminlərin zəfər çalacağı, müşriklərin və kafirlərin məhv olacağı barəsindəki) əmri mütləq gələcəkdir. Buna görə də onu tələm-tələsik (vaxtından əvvəl) istəməyin. Allah pakdır və Ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır. (Allah hər şeyin fövqündədir. Onun heç bir şəriki ...

"Təkasur" surəsi

"Təkasur" surəsi
.102.ət-Təkasur (Çoxluqla öyünmə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ey qafil insanlar!) Çoxluq (mal-dövlət, oğul-uşaq və qohum-əqrəba çoxluğu) ilə öyünmək sizi o qədər şirnikləndirdi (başınızı o qədər qatdı) ki,2.    Hətta (məzarlarda yatan ölülərinizi sayıb, onların da ...

Ələq" surəsi

Ələq" surəsi
96.əl-Ələq (Laxtalanmış qan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Qurani-Kərimi bütün məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (bismillah deyərək) oxu!2.    O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı.3.    (Ya Peyğəmbər!) Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir!4.    O ...

"İsra" surəsi

"İsra" surəsi
.17.əl-İsra (Gecə vaxtı seyr)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Bəzi ayələrimizi (qüdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və əcaiblikləri) göstərmək üçün bəndəsini (Peyğəmbər əleyhissəlamı) bir gecə (Məkkədəki) Məscidülhəramdan ətrafını mübarək etdiyimiz (bərəkət verdiyimiz) Məscidüləqsaya (Beytülmüqəddəsə) aparan Allah pakdır, ...

Mücadilə" surəsi

Mücadilə" surəsi
əl-Mücadələ (Mücadilə) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 22 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Əri barəsində səninlə mübahisə edən və Allaha şikayət edən qadının sözünü Allah eşitdi. Allah sizin danışığınızı eşidir. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) görəndir!2.    Sizdən öz qadınları ...

"İnşiqaq" surəsi

"İnşiqaq" surəsi
əl-İnşiqaq (Yarılma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 25 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy yarılacağı,2.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib (Ona) itaət edəcəyi zaman;3.    Yer uzanıb dümdüz olacağı;4.    Qoynunda olanları bayıra atıb boşalacağı5.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib (Ona) ...

Quranda möminlərin sifətləri

Quranda möminlərin sifətləri
Qurani-Kərim ayələri baxışında müsəlman şəxsin xasiyyətləri: 1-Onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzərlər. Furqan/63. 2-Onlar qəzəblərini boğarlar və insanları bağışlayarlar. Ali-İmran/134. 3-Onlar boş şeylərdən üz çevirərlər. Muminun/3 4-Onlar ata-anaya of belə deməzlər. İsra/23 5-Onlar namazlarını xüşu içində və doğru qılarlar. Muminun/2 6-Onlar tənə edənlərin tənəsindən heç zaman ...

"Məryəm" surəsi

"Məryəm" surəsi
Məryəm surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 98 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Kaf, Ha, Ya, Eyn, Sad!2.    (Ya Rəsulum!) Bu sənin Rəbbinin öz qulu Zəkəriyyaya olan mərhəmətinin xatırlanmasıdır!3.    (Zəkəriyya) Rəbbinə gizlicə dua edib yalvardığı zaman4.    Belə demişdi: “Ey Rəbbim! Artıq sümüyüm sustalmış, başım ...

"Nəsr" surəsi

"Nəsr" surəsi
.110.ən-Nəsr (Kömək) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!    (Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;    İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman    Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub ...

Mumtəhinə" surəsi

Mumtəhinə" surəsi
əl-Mumtəhinə (İmtahana çəkilən qadın) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 13 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey iman gətirənlər! Nə mənim düşmənimi, nə də özünüzün düşmənini dost (vəli) tutun! Onlar (kafirlər) sizə gələn haqqı (Quranı, Muhəmməd əleyhissəlamı) inkar etdikləri halda, siz onlarla dostluq edirsiniz (mehribanlıq göstərirsiniz). ...

"Hucurat" surəsi

"Hucurat" surəsi
əl-Hucurat (Otaqlar) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 18 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey iman gətirənlər! (Sözləriniz, iş və hərəkətlərinizdə) Allahdan və Peyğəmbərindən önə keçməyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) biləndir!2.    Ey iman gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən artıq qaldırmayın və ...

LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR?

LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR?
“Lənət” sözü lüğətdə “qovulmaq və uzaqlaşdırmaq” mənasını daşıyır. “Allah Şeytana lənət etsin” və yaxud “Allah fılankəsə lənət etsin!” – ibarələrinin mənası budur ki, Allah-Taala onları Öz rəhmət və mərhəmət civarından uzaqlaşdıraraq əzaba düçar etsin, Öz qəzəbini onlara şamil etsin! Lüğət alimi Rağib ...

Quranda nəsx (ayənin ləğv olunması) mümkündürmü?

Quranda nəsx (ayənin ləğv olunması) mümkündürmü?
Quranda nəsx (ayənin ləğv olunması) mümkündürmü? Qısa cavab  Quran ayəsinin mütəvatir (dalbadal gələn hədis) və qəti icma ilə ləğv olunması (nəsx) haqqında İslam alimləri arasında müxtəlif nəzəriyyələr var. Bəzi alimlər belə nəzəriyyə verirlər ki, bu iki yolla Quran ayəsinin nəsxinin təsəvvürü mümkündür. Amma, alimlərin çoxu, ...

ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI

ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlifdən (Allahdan) Lamın (Cəbrailin) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd-səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) vəhy olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də ...

Quran qarilərinin 3 dəstəsi: ikisi – cəhənnəm əhli, biri – nicat tapanlar

Quran qarilərinin 3 dəstəsi: ikisi – cəhənnəm əhli, biri – nicat tapanlar
Quran - ən pak kitabdır ki, aləmlərin ən pak qəlbinə nazil olmuşdur. Ən pak məxluq tərəfindən dildə tilavət edilmişdir. Ona görə də bu səma kitabını o kəslər oxuya bilər ki, həm zahiri və həm də batini paklığa malik olsunlar. (Tebyan)“Ona (həmin yazılmış lövhəyə cismanilik və günah tutqunluğundan) pak mələklərdən başqa heç kəs toxunmaz; bu Qur’anın xətlərinə ...

ƏR-RUM ‏ SURƏSI

ƏR-RUM ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lam (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih ...