Azəri
Monday 11th of December 2023
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

88 Vorzüge des Bittgebets: Allahumma kun li waliyyik

 88 Vorzüge des Bittgebets: Allahumma kun li waliyyik
 1. Allah swt überschüttet den Rezitator mit Seinem Segen.2. Es ist der beste Weg, um Allahs Wohlgefallen und Nähe (qurba) zu erlangen.3. Der Glaube des Rezitators wird gestärkt.4. Es entwickelt sich wahre Liebe zum Imam (ع). o5. Die Rezitation beweist, dass der Rezitator ein wahrer Muntazir (Wartender) auf den Imam (ع) ist.6. Regelmäßige Rezitation hält den Shaytan fern. 7. Bringt Geduld bei schweren Umständen.8. Bringt Lösungen bei ...

Həccdə sаç qırхmаq və yа təqsirlə bаğlı məsələlər

Həccdə sаç qırхmаq və yа təqsirlə bаğlı məsələlər
Həccdə sаç qırхmаq və yа təqsirlə bаğlı məsələlər Məsələ 1. Vаcib еhtiyаtа əsаsən, təqsir və yа sаç qırхmа əməllərini gеcəyə qədər təхirə sаlmаmаlıdır. Əgər bu əməli bаyrаm günü yеrinə yеtirə bilməzsə və yа unudаrsа, оn birinci günün ахşаmı və yа sоnrаkı günlərdə yеrinə yеtirməsi kifаyətdir. Məsələ 2. Əgər bir şəхs bаşqа bir şəхsin ...

“ SÜNNƏNİN ƏHƏMİYYƏTİ BARƏDƏ PEYĞƏMBƏR (s)-in NƏZƏRİ “

“ SÜNNƏNİN ƏHƏMİYYƏTİ BARƏDƏ PEYĞƏMBƏR (s)-in NƏZƏRİ “
  Hədis və rəvayətlərin əhəmiyyəti barədə Peyğəmbər (s)-dan və əhli-beyt (ə)-dan çoxlu hədislər qeyd olunmuşdur. Bu rəvayətlər, müxtəlif cəhətlərə əsasən sünnənin əhəmiyyətli olmasını, onu əzbərləməyə, yazmağa və başqalarına çatdırmağa çox təkid etmişdir. Həzrət Peyğəmbər (s) “Vida“ həccinin xütbəsində belə buyurdu :- “Camaat! Mən sizin səadət və xoşbəxtliyinizi ...

Həzrət Həsən Əsgərinin (ə) şəhadəti

Həzrət Həsən Əsgərinin (ə) şəhadəti
On birinci İmamımız Həzrət Həsən Əsgəri (ə) hicrətin 232-ci ilində anadan olmuşdur. Atası onuncu İmam Həzrət Əliyyən-Nəqi (ə), anası isə Hüdeysə (bəzi mənbələrdə Süsən) adlı təqvalı bir xanım idi (hansı ki, bu təqvalı xanım oğlunun şəhadətindən sonra o cür böhranlı bir vəziyyətdə Əhlibeytsevərlərin pənahgahı-na çevrilmişdi).O Həzrətin digər məşhur ...

153-cü xütbə

153-cü xütbə
İmam Əli əleyhis-salamın (camaata öyüd-nəsihət verib pak İmamları öydüyü) xütbələrindəndir.Ağıllı insanın işinin sonunu (ölümü və qiyamət gününün haqq-hesabını) görən, öz eniş-yoxuşunu (xeyir və şərini) tanıyan qəlbinin gözü, (camaatı İslam dininə) dəvətə səsləyən (xeyri və şəri, səadət və bədbəxtlik yolunu onlara bəyan ...

211- ci xütbə

211- ci xütbə
İmam Əli əleyhis-salamın öz səhabələrini cihada (Allahyolunda vuruşmağa) həvəsləndirdiyi kəlamlarındandır.Allah sizdən Onun (nemətlərinin) şükrünü yerinə yetirməyinizi istəyir və Öz hökmdarlıq və səltənətini sizin üçün saxlayıb (yerüzünün başçıvə rəhbəriolmağaancaq Onundostlarılayiqdirlər). Geniş müsabiqə meydanında (dünyada) ...

İmam Hüseynin (ə) Yezidin (lən) xilafəti ilə müxalifəti

İmam Hüseynin (ə) Yezidin (lən) xilafəti ilə müxalifəti
60-cı hicri-qəməri ilinin Rəcəb ayında Müaviyə öldükdən sonra, Yezid atasının kürsüsündə əyləşib Mədinədəki məşhur müxaliflərindən beyət almağa başladı. Müaviyənin ölüm xəbəri hələ Mədinə xalqına çatmamışdı ki, Yezid Mədinənin hakimi Vəlid ibn Ütbə ibn Əbu Süfyana məktub yazaraq gecikmədən Hüseyn ibn Əli (ə) və Abdullah ibn ...

HƏZRƏT ƏLİ ƏKBƏRİN (Ə) HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ

HƏZRƏT ƏLİ ƏKBƏRİN (Ə) HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ
Bəzi tarixçilərin qeydlərinə əsasən, həzrət Əli Əkbər 33-cü hicri-qəməri ilinin Şəban ayının 11-ci günü (18 may) dünyaya göz açmışdır. Onun atası şəhidlər sərvəri imam Hüseyn (ə), anası isə Əbu Mürrət ibn Ürvət ibn Məsud Səqəfinin qızı Leyladır və imam Hüseynin (ə) böyük oğludur. Bu haqqda imam Zeynəlabidindən (ə) belə nəql ...

Ayətullah Behcətin həyatına qısa bir baxış-2

Ayətullah Behcətin həyatına qısa bir baxış-2
 Əlbəttə elə şəxslərin camaatın sirlərindən xəbərdar olmasının Allah-təalanın “səttar” sifətilə heç bir ziddiyyəti yoxdur. İnsan fəna məqamına çatmayınca bu xüsusiyyət hasil olmaz. Həmin məqamda Allahın zatından başqa kimsə olmur. Allah-təala buyurur: “Bəndəmin görən gözü və eşidən qulağı Mən özüm olaram.” Digər tərəfdən bə’zi ilahi şəxsiyyətlər elə bir məqama çatırlar ki, ...

Namaz "Nəhcül-Bəlağə"də (2)

Namaz "Nəhcül-Bəlağə"də (2)
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! Qurani-Kərimdə “...Namaz qıl. Həqiqətən, namaz (insanı) çirkin və pis əməllərdən çəkindirər...” (1) ayəsi başqa bir mənanı da çatdırmaqdadır. Belə ki, namaz insanı pis əməllərdən çəkindirdiyi kimi pis əməllər də insanı namnazdan yayındırır. Yəni ortada qarşılıqlı təsiredicilik var. İnsan elə bir məqama nail ola bilər ...

ŞİӘ MӘZHӘBİNDӘ SӘHABӘLӘRӘ MÜNASİBӘT

 ŞİӘ MӘZHӘBİNDӘ SӘHABӘLӘRӘ MÜNASİBӘT
  Şiə məzhəbini küfr və azğınlıqda ittiham edən alimlər bunun səbəblərindən birini şiələrin Peyğəmbərin (s) səhabələrə olan münasibətlərində görürlər. Şiələr Peyğəmbər (s) səhabələrini günahkar və azğın bilir, onlara lə᾿nət yağdırır, hətta söyüş verirlər. Buna görə də şiələrin kafir və azğın olduğuna şübhə yoxdur.... Yersiz təəssübkeşlik üzündən mövcud ...

Ziyarətin fəlsəfəsi

Ziyarətin fəlsəfəsi
Allahın adı iləZiyarətin fəlsəfəsiZiyarət- görüşmək, kiminsə görüşünə getmək deməkdir. Amma şiə məzhəbində ziyarət xüsusi mənada, dini şəxsiyyətlərin, dahilərin qəbirlərini görməyə getmək mənasındadır.Ərəb dilində "zair"- ziyarət edən "məzur" ziyarət edilən deməkdir.Ziyarətin təsirləriZiyarət, sabit qanuna tabe olan mənəvi həqiqətlərdəndir. ...

Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?

Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir? Bu əməlin məkruh olması bu mənadadır ki, belə işi yerinə yetirənə günahmı yazılır?Qısa cavab Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında ...

Qədr gecəsi

Qədr gecəsi
1) Qüsl etmək. Qüsl edərkən belə niyyət etməlidir: “Əhya gecəsinin qüslünü edirəm qürbətən iləllah”. Bu qüslün böyük savabı vardır.2) Səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmaq. Səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmağın mənası budur ki, insan Quranı qarşılayaraq deyir: “İlahi, Sən bu gecə mənə Quran nazil edirsən və mən ...

ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN NƏZƏRINDƏ BEYTÜL-MAL OĞRULARI

ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN NƏZƏRINDƏ BEYTÜL-MAL OĞRULARI
Məsqələt ibni Hubəyrə Şəybani Məxcəd qəbiləsinin böyüklərindən, eləcə də Bəni Şəyban ailəsindən sayılırdı. O Həzrət Əli (əleyhissalam) tərəfindən fars məntəqələ-rinin biri olan Ərdəşir Xurrənin valisi təyin edilmişdi. Bu vilayətin İslam qüvvələri vasitəsilə İslamın bayrağı altına tabe olunmasını nəzərə alaraq qənimətlər və əldə edilən malların bütün ...

QİBLƏ AYƏSİNİN NƏSXİ

QİBLƏ AYƏSİNİN NƏSXİ
2. QİBLƏ AYƏSİNİN NƏSXİ وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ «[Şərq, də qərb də Allahındır. Hansı tərəfə yönəlsəniz [üz tutsanız] Allah oradadır. Şübhəsiz ki, Allahın mərhəməti genişdir və O, hər şeyi biləndir!» (Bəqərə-115). İbni Abbas, Əkrəmə, ...

"Adiyat" surəsi

"Adiyat" surəsi
əl-Adiyat (Qaçan atlar) surəsi(Məkkədə, bir rəvayətə görə isə Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun (cihad zamanı) tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara;2.    And olsun (dırnaqları ilə daşdan) qığılcım qoparan atlara;3.    And olsun sübh çağı hücum edən ...

QUR᾽AN VƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSULU

QUR᾽AN VƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSULU
QUR᾽AN VƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSULU YEDDİ QİRAƏT ÜSULLARINDAKI OXŞARSIZLIQ Qur᾽anın yeddi qiraət üsulu haqda din alimləri tərəfindən müxtəlif nəzəriyyələr irəli sürülmüşdür. Əhli-sünnə alimlərinin bir qismi belə bir fikirdədirlər ki, yeddi qiraət üsullarının hamısı Peyğəmbərin (s) özünə gedib çatır. Yə᾽ni Peyğəmbər (s) özü Qur᾽anı bu üsullarla tilavət etmişdir. Şiə alimləri bu ...

Həcc mərasimi (1)

Həcc mərasimi (1)
Həcc mərasimi (1) Allahın adı ilə Təvaf zamanı Kəbə sənin solunda-qəlbinin döyündüyü tərəfdədir. Unutma, sən təvaf etməklə rəmzi şəkildə şəhadət verirsən ki, Allah sənin qəlbindədir. Axı Kəbə evinin sahibi odur... Məkkə ziyarətinin növləri Ümumiyyətlə, Məkkə ziyarəti iki növə bölünür: Ümrə və həcc. Müsəlmanlar ilin istənilən vaxtında Məkkəyə gedib ümrə adlı ziyarəti ...

İslamda "pak göz"ün dəyəri

İslamda "pak göz"ün dəyəri
“Gözdən daha nankoru yoxdur. İstədiyini verməyin ki, sizi Allahın zikrindən uzaqlaşdırar.”İslam tərbiyə məktəbində insanın paklığı böyük dəyər sayılır. İffətsizlik, əxlaqsızlıq, cinsi pozğunluq bu məktəbdə məhkum edilir. Bu məktəbdə cinsi meyllər, azğın nəfs istəkləri ilk addımda göstərişlər, tövsiyələrlə doğru yola yönəldilir. Müsəlmanlar ...