Azəri
Sunday 26th of March 2023
İslam tarixi
ارسال پرسش جدید

YEDDİNCİ FƏSİL

YEDDİNCİ FƏSİL
YEDDİNCİ FƏSİL MƏRVANİLƏR Mə’lum olduğu kimi, Müaviyənin ölümündən sonra Abdullah ibni Zübeyr Məkkəyə gedərək orada özünü xəlifə e’lan etdi. Abdullah Qüreyşdən, Ədnani tayfasından, yə’ni şimal ərəblərindən idi. Digər tərəfdən də bildiyiniz kimi, Müaviyənin Məysun adlı bir arvadı var idi ki, Kəlb qəbiləsindən olan Bəcdəl ibni Uneyfin qızı və Yezidin anasıdır. Həmçinin bu da ...

İSLAMIN ZÜHURU

İSLAMIN ZÜHURU
İKİNCİ FƏSİL İSLAMIN ZÜHURU Əllərindəki Tövrat və İncildə (adının vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri rəsuli-ümmiyə (heç kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş və ya Məkkəli) Peyğəmbərə tabe olurlar. (O Peyğəmbər) onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz (pak) ne’mətləri halal, murdar (napak) şeyləri haram edər, onların ağır yükünü ...

Nigeriya ordusunun Şeyx Zəkzəkinin evində törətdiyi Şiə soyqırımının yeni görüntüləri yayıldı

Nigeriya ordusunun Şeyx Zəkzəkinin evində törətdiyi Şiə soyqırımının yeni görüntüləri yayıldı
- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Nigeriya ordusunun keçən ilin dekabr ayının 13-də ölkənin Əhli-Beyt (ə) ardıcıllarının lideri şeyx İbrahim Yəqubi Zəkzəkinin evinə vəhşicəsinə təşkil etdiyi hücumla bağlı yeni kadrlar internetdə yerləşdirilib. Məlumata görə, Nigeriya İslam Hərəkatının YouTube səhifəsində yerləşdirilən videoda Nigeriya ordusunun şeyx Zəkzəkinin ...

MÜAVİYƏNİN ZİYADI QARDAŞ ADLANDIRMASI

MÜAVİYƏNİN ZİYADI QARDAŞ ADLANDIRMASI
MÜAVİYƏNİN ZİYADI QARDAŞ ADLANDIRMASI Ziyadın anası Suməyyə Haris ibni Kəldənin kənizi idi. Cahiliyyət dövründə bə’zi ailələrin adətinə əsasən bu kəniz öz sahibi üçün gəlir mənbəyi hesab olunurdu. Sonra isə Haris onu Rumlu qul olan Ubeydə ərə verdi və ondan da Ziyad dünyaya gəlmişdi. Əhali onu bə’zən Ubeydin, bə’zən isə anası Suməyyənin adı ilə çağırırdılar. Bildiyiniz kimi, islam ...

Ülul-əmr” kimlərdir?

Ülul-əmr” kimlərdir?
Cabir ibn Əbdüllah Ənsari deyir: Allah-təala Peyğəmbərinə ayə nazil etdi: “Ey iman əhli! Allaha itaət edin, peyğəmbərə və özünüzdən olan əmr sahiblərinə tabe olun...” (“Nisa”, 59)Bu ayə nazil olanda mən dedim: “Ey Allahın rəsulu! Biz Allahı və Onun rəsulunu tanıyırıq. Bəs itaəti vacib olunmuş “ülul-əmr” kimdir?”Həzrət (s) buyurdu: ...

Nəhs “Səqifə” toplantısında nələr baş verdi?

Nəhs “Səqifə” toplantısında nələr baş verdi?
Peyğəmbərin (s) vəfatı günü, yaxud həmin günün sabahı “Səqifə” toplantısı baş verdi. Həmin gün Peyğəmbərin (s) evini qəm-qüssə, müsibət bürümüşdü. Atasının həsrətində olan Fatimənin (s.ə) göz yaşları durmadan mübarək yanaqlarına süzülürdü. Dünya göz yaşına qərq olsaydı, yeri vardı. Çünki, ...

MÜАVİYƏNİN HАKİMİYYƏTİ

MÜАVİYƏNİN HАKİMİYYƏTİ
  Müаviyə Nuxeylədə bir xütbə oxuyаrаq qəlbində gizlətdiyi sözlərin hаmısını аşkаr edib dedi: “Mən sizinlə nаmаz, oruc, zəkаt, həcc və bu kimi işlərə görə vuruşmаdım, siz onsuz dа bu işləri yerinə yetirirsiniz. Mən hаkimiyyət uğrundа və sizə hаkim olmаq üçün vuruşdum.” İmаm Həsən (ə) Mədinəyə dönmək qərаrınа gələn zаmаn Müаviyə onun yаnınа аdаm göndərib ...

İMAM HƏSƏN ƏSGƏRİNİN (Ə) MƏDİNƏDƏN SAMİRRAYA KÖÇÜRÜLMƏSİ VƏ CİDDİ NƏZARƏT ALTINA ALINMASI

İMAM HƏSƏN ƏSGƏRİNİN (Ə) MƏDİNƏDƏN SAMİRRAYA KÖÇÜRÜLMƏSİ VƏ CİDDİ NƏZARƏT ALTINA ALINMASI
   SİYASİ VƏZİYYƏT; İmam Həsən Əsgəriyə (ə) qarşı, eynən bir vaxt Mə’munun imam Riza (ə) və imam Cavada (ə) qarşı yürütdüyü siyasətlər izlənilirdi. Mütəvəkkil imam Hadiyə (ə) qarşı hansı tədbirləri görmüşdüsə, imam Həsən Əsgəriyə (ə) qarşı da eyni tədbirlər görülürdü. Onu saraya gətirib, fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmaq, onunla şiələr arasında ayrılıq salmaq ...

QARŞINIZDAKI KİTAB HAQQINDA

QARŞINIZDAKI KİTAB HAQQINDA
QARŞINIZDAKI KİTAB HAQQINDA Böyük İslam inqilabının zəfərli qələbəsindən sonra ustad hiss edir ki, əhali gündən-günə əsl İslam mədəniyyətinə ehtiyac duyur. Başqa tərəfdən, “Qum İslam təbliğatı” idarəsində “imam Sadiq ™-ın mədrəsəsinin şagirdləri və Qum elmi hövzəsinin ruhaniləri üçün həzrət Əli (əleyhissalam)-ın “Nəhcül-bəlağə” kitabının dərslərini başlayır. Bu dərsdə ...

YARMADANIN ŞİMALINDAKI DÖVLƏTLƏR

YARMADANIN ŞİMALINDAKI DÖVLƏTLƏR
YARMADANIN ŞİMALINDAKI DÖVLƏTLƏR Yarmadanın şimal və şimal-qərb nahiyəsində, Aralıq dənizinin sahilində yağışların yağması və yaxşı ticarət mövqeyi olması baxımından bir sıra dövlətlər tə’sis edilmişdir. Şimalda Əqəbə körfəzində Əl-ərbə vadisinə qədər uzanan ərazi Nibtilərin torpaqları olmuşdur. Deyilənə görə Nibti tayfası Ərəbistan səhralarından eramızdan 600 il qabaq bu ...

Əbu Talib mömin olub, yoxsa..?

Əbu Talib mömin olub, yoxsa..?
 Dinimizin tarixinə aid kitablarda rast gəlinən ziddiyyətli nöqtələrdən biri də Həzrəti Muhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s.) əmisi Əbu Talibin mömin olub-olmaması məsələsidir. Bir çox müəlliflərin yazdığı kimi, bu məsələ əslində vaxtilə sırf tarixi xarakter daşısa da, zaman keçdikcə əsasən məzhəbi və siyasi rəng almışdır. Belə ki, uzun əsrlər boyunja Əbu Talibin imanı problemi məzhəblər ...

Şiələrin mə’sum imam tərəfindən qeyb dövrünə hazırlanması

Şiələrin mə’sum imam tərəfindən qeyb dövrünə hazırlanması
Qeyb və məhdəviyyət inancı müsəlmanlar, xüsusi ilə də şiələr arasında qədim tarixə malikdir. Çoxsaylı peyğəmbər və ələvi hədisləri vasitəsi ilə bu inanc müsəlmanların düşüncəsində özünə yer etmişdi. Dini mənbələrimiz bu məsələ haqqında mə’lumat verən peyğəmbər və imam rəvayətləri ilə zəngindir. Şeyx Tusi bu barədə deyir: «Qeyb dövründən çox-çox əvvəllər həzrət Mehdinin ...

OSMANIN XİLAFƏTİ

OSMANIN XİLAFƏTİ
OSMANIN XİLAFƏTİ Ömər hicrətin 23-cü ili zil-hiccə ayında vəfat etdi. Lakin vəfat etməmişdən qabaq peyğəmbərin səhabələrindən altı nəfəri: Əli (ə), Osman, Zubeyr, Sə’d ibni Əbi Vəqqas, Əbdürrəhman ibni Ouf və Təlhə ibni Ubeydullaha tapşırıq verir ki, üç gün ərzində əyləşib məşvərət edərək öz aralarından birini xəlifə seçsinlər. Əvvəldə mə’lum idi ki, xilafət Əli (ə)-a, ya da ...

BƏNİ NƏZİR YƏHUDİLƏRİNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ

BƏNİ NƏZİR YƏHUDİLƏRİNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ
BƏNİ NƏZİR YƏHUDİLƏRİNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ Be’r Məunə hadisəsində sağ qalmış Əmr ibni Üməyyə bəni Amirdən iki nəfəri qətlə yetirməsi yeni çətinliklər yaratdı. Bəni Amir Peyğəmbərlə (s) bağladıqları sazişə əsasən o iki nəfərin qan pulunu tələb etdilər. Bəni Nəzir yəhudilərinin bəni Amirlə sazişləri olduğundan Peyğəmbər (s) onlardan bu məsələdə vasitəçilik etməsini istədi. Bu ...

Bu qadınlarla ailə qurmayın?!

Bu qadınlarla ailə qurmayın?!
Axmaq qadınla ailə qurmayın. Onunla oturub-durmaq ömrü zay etmək deməkdir.Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Axmaq qadınla ailə qurmayın. Onunla oturub-durmaq ömrü zay etmək deməkdir. Ondan doğulan övlad isə zülmkar və təcavüzkardır”.O həzrət (s) yenə buyurur: “Zibillikdə bitən çiçəkdən çəkinin”. Zibillikdə bitən çiçək ...

Əhli-beyt (ə) və Qədir-Xum

Əhli-beyt (ə) və Qədir-Xum
 Şiə məzhəbinin təməli iki hədis üzərində qurulmuşdur. Birincisi, “Səqələyn” hədisidir (1) və Peyğəmbər (s) 90 gündən az olmayaraq həmin hədisi dörd məkanda camaata bəyan etmişdir. İkincisi, Qədir-Xum hədisidir. İkinci hədisin birinci hədisin təkmilləşdiricisi olduğunu söyləmək olar. Allah Rəsulunun (s) Quran və itrət, həmçinin, Əmirəl-möminin Əlinin (ə) ...

İmam Əli (ə)-ın şəhadəti

İmam Əli (ə)-ın şəhadəti
İmam Əli (ə)-ın şəhadəti Müttəqilərin mövlası, elm və hikmət çeşməsi həzrət Əli ibn Əbu Talib (ə) hicrətin 40-ci ili Ramazan ayının 19-u çərşənbə günü Kufə məscidində qılınc zərbəsi ilə başından yaralanmış, 21-ci cümə gecəsi isə şəhadətə çatmışdır. O, Həzrət Peyğəmbərin peyğəmbərliyini izhar etməmişdən əvvəl on və ya on iki il ömür sürmüş, 23 il isə Peyğəmbərlə ...

Böyük fəth – İspaniya

Böyük fəth – İspaniya
    Miladi VII əsrin sonunda ərəblər uzun müharibələrdən sonra bizanslıları Şimali Afrikadan sıxışdırıb çıxardılar. Vaxtilə Roma ilə Karfagen arasındakı qızğın döyüşlərin meydanı olmuş, dünyaya Yuqurta və Masinissa kimi məşhur sərkərdələr bəxş etmiş Afrika torpağı çətinliklə də olsa, müsəlmanların əlinə keçdi. Bundan sonra ərəblər İspaniyanı fəth etmək fikrinə düşdülər. ...

ƏMƏVİ HAKİMİYYƏTİNİN SONUNA QƏDƏR OLAN ŞE’R VƏ ƏDƏBİYYAT

ƏMƏVİ HAKİMİYYƏTİNİN SONUNA QƏDƏR OLAN ŞE’R VƏ ƏDƏBİYYAT
ƏMƏVİ HAKİMİYYƏTİNİN SONUNA QƏDƏR OLAN ŞE’R VƏ ƏDƏBİYYAT İslamdan əvvəlki dövrdə (cahiliyyət dövrü) nəql olunmuş xütbə, şe’r və qısa məzmunlu əsərlərə diqqətlə nəzər salsaq mə’lum olar ki, yarmadanın ədəbiyyatı dövrün özünəməxsus rəngarəngliyinə və gözəlliyinə məxsus olması ilə yanaşı, əhalisi sıx olmayan susuz, dünyanın ayrı ölkələri ilə rabitəsi kəsilmiş bədəvi ...

Rəcəb ayının mühüm hadisə və əməlləri

Rəcəb ayının mühüm hadisə və əməlləri
 Bu ay hicri-qəməri aylarının yeddincisi və haram ayların dördüncüsüdür. Bu ay bərəkətli və müqəddəs aydır. Hətta cahiliyyət dövrünün ərəbləri də bu aya ehtiram edib, bu ayda müharibə etməz və qan tökməzmişlər. Bu ayda oruc tutmaq savabdır. Bu ayda Allah-taala bəndələrini öz rəhmətinə qərq edir.   Möminlərin ağası həzrət İmam Əli (ə) bu ayı oruc tutardı. O həzrət bu ayın barəsində ...