Azəri
Friday 12th of April 2024
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Şükür - ürəkdə təvazökarlıq, dildə təsbih və əməldə itaət

Şükür - ürəkdə təvazökarlıq, dildə təsbih və əməldə itaət
  Şükür - Allahın verdiyi nemətlərə görə təşəkkürün bir növüdür. Belə bu təşəkkür dil, ürək və əməldə büruzə verir. Ürəkdə təvazökarlıq, dildə təsbih və əməldə itaət kimi özünü göstərir. Bəzi alimlər buyurur ki, əgər neməti təsəvvür etsən və bilsən ki, Allah tərəfindəndir, bunun özü də bir növ ...

HİNDUİZM (3)

HİNDUİZM (3)
  TRİMURTİ Bundan əvvəlki bəhsdə  brahmanizm ayinini araşdırarkən bu ayinin əvvəlcə həyat atributlarından hər biri üçün xüsusi mə’buda e`tiqad etdiyini,  tədriciən öz dəyişikliklər prosesi boyunca çoxsaylı tanrıları kənara qoyaraq, onlardan yalnız üçlük tanrılara inandığını öyrəndik. Üçlük tanrılar əslində çoxsaylı mə’budların təcəllisi və simvolu olmaqla onların bütün ...

Nə üçün bəzi insanlar Allahı zalım sayırlar?

Nə üçün bəzi insanlar Allahı zalım sayırlar?
  Bəzi şəxslər nizam-intizamlı dünyanın hər nöqtəsində – istər cansız, istərsə də canlı aləmdə “səhvlər” və “qeyri-normal hallar” tapmağa çalışmış, bununla da Allahın ədalətsizliyini sübut etmək istəmişlər. Onların bu cəhdi kainatın sirlərini tam anlamadıqlarından qaynaqlanır. Əslində kainatda səhv və nöqsan yoxdur, nöqsan bu fikri irəli sürənlərin gözündə və beynindədir. ...

Qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?

Qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?
Dоğrudаnmı, qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?Niyyәt dеdikdә sәbәb, аgаhlıq vә mәqsәdә diqqәt nәzәrdә tutulur. Bunа görә dә niyyәt ibаdәtin ruhu sаyılır. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurmuşdur: “Niyyәtsiz әmәl yохdur. (Yәni niyyәtsiz әmәl dәyәrsizdir)”[Üsuli-Kafi)] İnsаnın әmәl vә rәftаrlаrı yаlnız niyyәtә әsаslаndıqdа ...

ZIDDIYYӘTIN FӘLSӘFI ӘSASI

ZIDDIYYӘTIN FӘLSӘFI ӘSASI
ZIDDIYYӘTIN FӘLSӘFI ӘSASI Dayaq nöqtəsi hərəkət və tərpənmə olan dünyada, mütləq ziddiyyət hakim olmalıdır. Hərəkət sə`y və təlaşdır, təlaş da çarpışma və qarşıdurma olan yerdə gerçəkləşir. Başqa ifadə ilə desək, heç bir təbii hərəkət məcburiyyətsiz mümkün deyil. Cism özünün qeyri-təbii yerində olanda öz təbii yerinə doğru hərəkət etməyə başlayır. Lakin cism öz təbii ...

Cəhənnəm əhlinin siması necədir

Cəhənnəm əhlinin siması necədir
Cəhənnəm nədir? Cəhənnəm - yəni fürsətlərin yandığı yer. O kəslər ki, fürsəti əldən veriblər, onlar ki, öz insanlıq memarlığına düzgün nəzər salmayıblar, özlərini düzgün tanımayıblar, özlərindən düzgün istifadə etməyiblər - bunlar cəhənnəm əhli olarlar.Quran buyurur: “(Küfr və zülm başçılarına) tabe olanlar deyərlər: «Kaş bizim üçün (dünyaya) bir qayıtmaq (imkanı) olaydı və ...

Zikrdən məqsəd nədir?

Zikrdən məqsəd nədir?
Zikirdən Məqsəd nədir? Zikirə əməl etmək insanları mənəvi məqamı dərəcəsində olmalıdır? Adları zikr etmək insanın qeyib aləminə daxil olmağında təsiri vardırmı?Qısa cavab Allahı zikir etmək insanın ruhiyyə və əxlqında böyük təsiri vardır ki, qarşılıqlıdır. Allahı yad etmək bəndədən və ürəyin aydın, saf və Allahın əmirlərinə əməl etməmək qorxusu, günahların bağışlanması, elm ...

Qəbrin qaranlığında münisimiz nədir

Qəbrin qaranlığında münisimiz nədir
  1. Qəbir evində müsəlmanın munusu Quran qiraətidir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qəbir hər gün beş cümləni fəryad çəkər: Mən tənha bir evəm, ona görə mənə gələn zaman munisinizlə gəlin”. (Quran qiraəti).Quran qiraətinin başqa ibadətlər kimi xüsusi qayda-qanunları vardır. Bu qaydalara riayət etmədən, Quranın haqqını əda etmək olmaz. Qarinin çəkdiyi zəhmətlər hədər gedər.Quran ...

KEYFIYYӘT, YOXSA KӘMIYYӘT?

KEYFIYYӘT, YOXSA KӘMIYYӘT?
Keçən bəhsimizdən maraqlı bir nəticə əldə edilir və o da budur ki, Allahın nəzərində əməllərə dəyər verən onların kəmiyyəti deyil, keyfiyyətidir. Bu nöqtəyə diqqət etməmək camaatın bir qrupunun Allah övliyalarının həddindən artıq çox dəyərə malik olan əməllərinin ictimai tutumunu az gördükləri üçün onların barəsində əfsanələr düzəltməyə başlayıblar. Məsələn, Әmirəl-mö`minin ...

SİQH AYİNİ (1)

SİQH AYİNİ (1)
Siqh ayininin banisi Nanak adlı bir şəxsdir. Nanakın tərcümeyi-halı və onun bu dini necə yaratması barədə əsas informasiya mənbəyimiz “Canamsakhi” və ya həyat hekayələri adlı kitablar toplusudur. Bu toplu siqhlərin müqəddəs kitabı olan Qrantdan sonra ən mühüm və ən mö`təbər mənbədir. Bu sahədəki bitərəf kitablarda daha ətraflı mə`lumat olmadığına görə bu mə`lumatların doğruluğuna bir o ...

Günahın mənəvi təsirləri

Günahın mənəvi təsirləri
Yaxşı işlərlə və ibadətlə çoxlu məşğul olmaq, insanın ruhunu və qəlbini saflaşdırırGünahı təkrar etmək insanın qəlbini qaraldır, onu insani xislətlərdən çıxarıb heyvani xüsusiyyətlərə malik edir və başqa böyük günahlara zəmin yaradır. Misal üçün: birinci dəfə şərab içən şəxs müsəlman olduğu üçün çox ...

ÖLÜM ANLAYIŞI

ÖLÜM ANLAYIŞI
ÖLÜM ANLAYIŞI Bəşəriyyəti həmişə narahat edən fikirlərdən biri, ölüm düşüncəsi və həyatın sona çatması məsələsidir. Insan özündən «Dünyaya nə üçün gəlmişəm və nə üçün gedirəm?», «Bu tikib sökməkdən məqsəd nədir?», «Bu iş bihudə və boş bir iş deyilmi?» suallarını soruşur. Xəyyama mənsub olan bir şe`rin məzmunu belədir: Məst adam hazır qədəhin sınmasını rəva bilməz; ...

Ölüm anlarında dа şеytаn insаnı аzdırmаq istəyir ?

Ölüm anlarında dа şеytаn insаnı аzdırmаq istəyir ?
Şеytаn insаnın yаrаnışı zаmаnı tәkәbbür sәbәbindәn ilаhi fәrmаnа tаbе оlmаdı vә Аdәmә sәcdә qılmаdı. О öz әmәlinә dоn gеyindirәrәk dеdi: "Mәn оndаn üstünәm. Mәni оddаn, оnu gildәn yаrаtdın.” Оnun bu әmәli аltı min illik ibаdәtini birdәfәyә puçа çıхаrdı vә ilаhi dәrgаhdаn qоvuldu.Şеytаn ilаhi dәrgаhdаn qоvulmаsındа ...

Peyğəmbərin və İmamın namazı

Peyğəmbərin və İmamın namazı
PEYĞƏMBƏR (s.ə.a.s) ƏLLƏRİ AÇIQ NAMAZ QILIB, ƏLİBAĞLI NAMAZ MÜNAFİQ SƏHABƏLƏR TƏRƏFİNDƏN BİDƏT OLARAQ İSLAMA DAXİL EDİLİBNəql olunur: “Məhəmməd ibn Ömər və İbn Əta rəvayət ediblər, Əbu Həmid Saidi həzrət Peyğəmbər səllallahu əleyhi və alihin on nəfər səhabəsindən eşitdi ki, o on nəfərin biri Əbu Qutadə idi. Əbu Həmid orada dedi: Peyğəmbər səllallahu əleyhi və ...

Tövbənin şərtləri və nəticələri

Tövbənin şərtləri və nəticələri
 Tövbənin şərtləri və nəticələriAllahın adı iləAllah-Talanın bəşəriyyətə olan mərhəmətinin bir nümunəsi də tönvbə və onun qəbul edilməsidir. Tövbə-qəlbi günah niyyətindən boşaltmaq, günahdan xilas olmaq deməkdir. Bəhsimizə başlamazdan öncə tövbənin leksik və islam terminologiyasındakı mənalarını nəzərinizə çatdırırıq.Tövbə sözü lüğətdə "qayıtmaq" mənasını ifadə edir. İslam ...

ZƏRDÜŞTİLİK (1)

ZƏRDÜŞTİLİK (1)
MÜQƏDDİMƏ Zərdüştilik qədim iranlıların dini olmuşdur və islamdan qabaqkı dövrə qədər İran xalqları bu dinə e’tiqad bəsləmişlər. Tarixi məlumatlardan aydın olur ki, zərdüştilik eynilə məcus dini kimidir ki, Qur’ani-kərimdə ilahi dinlərdən biri kimi onun da adı sair dinlərlə yanaşı qeyd olunmuşdur. Qur’ani-Kərimdə buyurulur: «Həqiqətən, Allah mö’minlər, yəhudilər, sabiilər, məsihilər ...

Allah yanında əziz olanlara and içmək

Allah yanında əziz olanlara and içmək
 On ikinci fçsil Dünyanın hər yerində belə bir şey var: İnsanlar mühüm bir şeyin haqq olmasını çatdırmaq üçün and içir. Bu zaman yal­nız qədir-qiymətli şəxslərə və ya əşyalara and içilir. Hər ha­n­sı bir cəmiyyətdə bir şəxsə and içilirsə, bu onun o cə­miy­yət­də əziz və hörmətli olmasını göstərir. Dünya müsəlmanları da öz sözlərinin doğruluğuna təkid edər­kən, İslamın ...

Vahabilərin bayram və əza məclislərinə olan həssaslıqlarının dəlili

Vahabilərin bayram və əza məclislərinə olan həssaslıqlarının dəlili
Vahabilərin bayram və əza məclislərinə olan həssaslıqlarının dəlili Keçən mövzuların mütaliəsindən sonra bir sıra suallar meydana çıxır: Nə üçün vahabilər bayram və əza məclislərinin qurulmasına həssasdırlar? Nə üçün onlar bu qədər müsəlmanı belə məclislərdən çəkinmələrinə vadar edirlər? Müsəlmanların öz peyğəmbərlərinin doğum yaxud besət günündə şadlanmalarının, o əziz ...

Allahın vədi dəyişməz

Allahın vədi dəyişməz
 Vəd edən Allahdır və Allahın vədi əksər insanların vədi kimi əsassız və puç deyilƏgər insan öz qəlbi, əli, dili və nəhayət, bütün gücü ilə Allaha yardıma qalxsa, onun yeganə məqsədi ilahi qanunların və səmavi hökmlərin icrası olsa, şübhəsiz, özü də Allahın yardımından faydalanacaq. Çünki Allah-Taala öz səmavi kitabında Onun yoluna ...

Digər səmavi dinlərdən olan qadınlarla daimi nikah

Digər səmavi dinlərdən olan qadınlarla daimi nikah
    Kitab əhli olan (yəhidi, xaçpərəst) qadınlarla evlənmək olarmı?Maidə surəsinin 5 - ci ayəsi - (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ ...