Azəri
Monday 11th of December 2023
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Əxlaq aynası

Əxlaq aynası
XALQA ZÜLMXalqa zülm etmək çox çirkin, ağır və şeytani bir işdir. İnsan yol verdiyi ən kiçik zülmə görə qiyamət günü hesab verəsidir. «Ənbiya» surəsinin 47-ci ayəsində oxuyuruq: «Əgər sizin əməliniz xardal dənəsi ağırlıqda olsa belə ölçü üçün qiyamət səhnəsinə gətiriləcək və biz hesab ...

TÖVRAT

TÖVRAT
  Tövrat, yaxud Əhdi-ətiq yəhudi qövmünün tarixini, məzhəbi nəğmələrini və hökmlərini əhatə edən nəzm və nəsr məcmuəsindən ibarətdir. Əhdi-ətiq bir neçə bölmədən ibarətdir ki, həzrət Musaya vəhy şəkilində nazil olan Tövrat yalnız onun bir qismini təşkil edir. Buna görə də Tövratın Əhdi-ətiqin hamısına aid edilməsi qələbə yönündən və Tövratın sair Bəni-İsrail peyğəmbərlərinə ...

ŞӘRLӘR - ӘDALӘT PRINSIPI BAXIMINDAN

ŞӘRLӘR - ӘDALӘT PRINSIPI BAXIMINDAN
ŞӘRLӘR - ӘDALӘT PRINSIPI BAXIMINDAN Beləliklə, «dualizm» iradı, varlığın iki mənşə və kökə malik olma xülyası aradan gedir. Çünki, söhbətimizdə sübut etdik ki, aləmdə iki cür mənşənin olmasını tələb edən iki cür varlıq yoxdur. Amma bundan əvvəl dediyimiz kimi, şərlərin yoxluq olmaları məsələsi, təkcə, ilahi ədalət məsələsinin həll edilməsi üçün kifayət etmir. Bu ilkin mərhələdir ...

Gözəl səbir nədir? Səbrin hansı 3 növü var?

Gözəl səbir nədir? Səbrin hansı 3 növü var?
Gözəl səbir – o səbirdir ki, Allah üçün həyata keçər və davamlı olar. Ümidsizliyin ona yolu olmaz. Taqətsizlik, ah və nalə etməklə bir yerdə olmaz. Gözəl səbir – o səbirdir ki, insan həyatın ağır hadisələri və imtahanları qarşısında şəxsiyyətini nümayiş etdirər və ruhunun nə qədər geniş olduğunu göstərər. Səbrin lüğətdə mənası ...

Peyğəmbərdən sonra xilafət

Peyğəmbərdən sonra xilafət
Peyğəmbərdən sonra xilafət   ƏBU BƏKRİN XİLAFƏTİƏli (ə) və Haşim övladları Peyğəmbərin (s) dəfninə məşğul ikən bə’zi qəbilə başçıları Peyğəmbərin iki ay bundan əvvəl dediklərini unudaraq ümmətə hakim tə’yin etmək (seçmək) fikrinə düşdülər. Məkkə (mühacir) və Mədinə (ənsar) əhalisindən bir dəstə adam bəni Saidə adlı məşhur eyvanın altında toplaşdılar. Onlar tezliklə ...

İslamın kökləri - üsulüd-din

İslamın kökləri - üsulüd-din
“Üsulüd-din” sözü ərəb dilindən tərcümədə dinin kökləri, əsas hissələri mənasını verir. Üsulüd-din İslam dininin dəyişməz əqidə prinsiplərindən ibarətdir. Füruüd-din adlanan ikinci dərəcəli, daha kiçik və təfərrüatlı hökmlər üsulüd-dinə əsaslanmaq yolu ilə əldə edilir. Əgər İslam dinini ağaca bənzətsək, üsulüd-din onun kökləri və gövdəsi, füruüd-din isə budaqları və ...

Dar qesmat vasad az left aval item akhar.

Dar qesmat vasad az left aval item akhar.
Dar qesmat vasad az left aval item akhar.   İMAMƏT Dini əqidələrimizin əsaslarından biri də «İmamət» mövzusudur. İslam peyğəmbəri Həzrət Mühəmməd səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləm xalq üçün ilahi peyğəmbər olmaqla yanaşı, müsəlman ümməti üçün dahi rəhbər də sayılırdı. Amma bütün ilahi peyğəmbərlər bir gün dünya ilə vidalaşdığı kimi, İslam peyğəmbəri də 63 il yaşayaraq ...

BÜRHANIN BƏYANI

BÜRHANIN BƏYANI
BÜRHANIN BƏYANI    Qеyd оlunаn müqәddimәlәrә diqqәt yеtirərək bürhаnı bәyаn еdirik:    Mövcud аdlаndırılа bilәn şеy iki hаldаn хаricdә dеyildir: Yа vücud оnun üçün zәruridir ki, öz-özünә mövcud оlur vә "Vаcib əl-vücud" аdlаnır, yа dа оnun vücudunun zәrurәti yохdur vә bаşqа mövcudа bаğlıdır, vә "mümkün əl-vücud" аdlаnır. Аydındır ki, әgәr hәr hаnsı bir ...

BAĞIŞLANMA ILӘ ŞӘFAӘTIN ӘLAQӘSI

BAĞIŞLANMA ILӘ ŞӘFAӘTIN ӘLAQӘSI
Allahın bağışlamasının şəfaətlə nə əlaqəsi vardır?Allahın bağışlaması Onun digər bütün rəhmətləri kimi qanun və sistemə malikdir. Biz dünyanın qanun və quruluşa malik olması barəsində geniş söhbət etdik və dedik ki, varlıqlar arasında olan fərqlər onların vücudlarının zərurətlərindəndir. Həmin söhbətdə qeyd etdik ki, varlıqlar arasında olan fərqlər şərti deyil, onların zati ...

Əli (ə)-ın şəhadətindən sonra İslamın əhatə dairəsi

Əli (ə)-ın şəhadətindən sonra İslamın əhatə dairəsi
Əli (ə)-ın şəhadətindən sonra İslamın əhatə dairəsi     ƏSL HƏQİQƏTDƏ XƏVARİC NƏ İSTƏYİRDİ?Qeyd etdiyimiz kimi, xəvaric dəstəsi əvvəldə hakim tə’yin etmək məsələsi ilə razılaşdılar. Lakin bir neçə ay ötəndən sonra Allah dinində hakim tə’yin etdiyinə görə Əli (ə)-a irad tutdular. Əli (ə) bundan sonra onlara: “Biz şamlılarla döyüşə hazırıq, lakin müvvəqqəti ...

ŞAQULI SISTEM

ŞAQULI SISTEM
ŞAQULI SISTEM Şaquli quruluşdan məqsəd, səbəb-nəticə, şeylərin yaradılma tərtibi, necə deyərlər, Allahın əşyalara nisbət failliyi və şeylərin ondan yaranma tərtibidir. Ilahi zatın ucalığı və müqəddəsliyi varlıqların Ona nisbətdə mərtəbə-mərtəbə, bir-birinin ardınca yerləşmələrini, yə`ni birinci, ikinci, üçüncü və bu cür tərtiblə olmaları və bir-birlərindən sonra yaranaraq hər birinin ...

VEDA AYİNİ (2)

VEDA AYİNİ (2)
  MÜQƏDDƏS KİTABLAR - VEDA Veda dinində “Veda” adlanan dörd müqəddəs kitab vardır. Hind-ariya xalqlarının ən qədim sənədləri olan, ariyalıların Hindistana köçməsi, orada yaşamaları, tarixi keçmişləri, mədəniyyətləri, yaşayış tərzləri, ticarət və  məşğuliyyətləri, əxlaq, ədəb, ictimai və fərdi həyat tərzlərinin şərh edildiyi bu kitablar onların dini və e`tiqad qayda-qanunları ...

Cəhənnəmdə əbədi qalacaq 8 dəstə

Cəhənnəmdə əbədi qalacaq 8 dəstə
Elə günahlar vardır ki, hər kim ona düçar olarsa, cəhənnəmdə əbədi qalar. Bu günaha düçar olan 8 dəstəni tanıyaq:1. Kafirlər. «Kafir olan və Bizim (tovhid və təkliyimiz barəsindəki əqli və nəqli) nişanələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəm əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar». (“Bəqərə” 39).Hər kim Allaha, Peyğəmbərə (s) və ya Məsum İmamlara ...

KONFUSİON AYİNİ

KONFUSİON AYİNİ
  KÖKLƏRİ İyirmi beşinci dərsin başlanğıcında qeyd etdiyimiz kimi, buddizm, konfusion və taoizm Çin əhalisinin ən mühüm və geniş yayılmış dini inanclarından hesab olunur. Bu üç din arasında konfusion digər iki dinlə müqayisədə daha çox nüfuz qazana bilmişdir. Bu din Maonun kommunist hökumətindən əvvəlki vaxtlara qədər Çinin hakim dini hesab olunurdu və onun vəfatından sonra da öz nüfuzunu və ...

RAHİBLİK (TƏRKİ DÜNYALIQ)

RAHİBLİK (TƏRKİ DÜNYALIQ)
MÜQƏDDİMƏ Məsihilik nöqteyi-nəzərində rahiblik tərki-dünyalıq, ibadət və dini işlərlə məşğul olmaq məqsədi ilə gündəlik və adi işlərdən əl çəkməkdən ibarətdir. Məsihi rahibliyinin mənşəyini həzrət İsanın tamamilə ruhani həyat seçərək, cəmiyyətdən və maddi həyatdan ayrı bir həyata meyl göstərməsində axtarmaq lazımdır. Həzrət Məsihin ömrünün axırına qədər subay yaşaması, ...

İBADƏTİN FƏLSƏFƏSİ

İBADƏTİN FƏLSƏFƏSİ
İBADƏTİN FƏLSƏFƏSİ Bütün İslam proqramlarının və hökmlərinin hikmət və fəlsəfəsi vardır: 1. Yüzlərlə ayə və hədis xalqı düşüncə və təfəkkürə çağırır. İslam qədər heç bir məktəb insanları düşüncəyə də’vət etməmişdir. 2. Qur’anın müşriklərə və bütpərəstlərə şiddətli e’tirazlarından biri ata-babalardan dəlilsiz və kor-koranə təqliddir. 3. Qur’an özü hökmləri ...

BİRİNCİ FƏSİL: İMAMƏT

BİRİNCİ FƏSİL: İMAMƏT
BİRİNCİ FƏSİL: İMAMƏT Peyğəmbəri Əkrəmin (s) vəfatından sonra yenicə qurulmuş İslam cəmiyyətində irəli çəkilən ən mühüm bəhslərdən biri də Peyğəmbəri Əkrəmin canişini və xilafət məsələsi idi. Peyğəmbərin bə`zi səhabələrinin rə`ylərinə əsasən, Əbu Bəkrin xilafətini qəbul etdilər, digər bir qrup isə inandı ki, Peyğəmbərin canişini elə o həzrətin tə`yin etməsi əsasında olub, ...

ƏHLİ-BEYT (Ə)-IN ƏXLAQ VƏ TƏRBİYƏVİ MƏKTƏBİ

ƏHLİ-BEYT (Ə)-IN ƏXLAQ VƏ TƏRBİYƏVİ MƏKTƏBİ
  Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) Əhli-beytindən olan məsum İmamlar bilirdilər ki, nə qədər ki, sağdırlar özlərinin qanuni hakimiyyəti (zalım xəlifələrin qəsb etmələri səbəbilə) onlara çatmayacaqdır, nəticədə onların özləri və şiələri çox çətin şəraitdə, zalım hakimlərin hərtərəfli təzyiqlərinə məruz qalacaqlar. Məhz bu səbəbə görə də təbiidir ki, ...

Bir daha namaz haqqında

Bir daha namaz haqqında
1.Namazda kimin müqabilində durduğumuzu, kiminlə söhbət etdiyimizi, həmçinin qiraət, rüku və səcdə barəsində düşünək.2.Namazın hər kəlməsinin mənasına diqqət yetirək.3.Qiraət edərkən tələsmədən və aram vəziyyətdə, hüzuri-qəlblə qiraət edək.4.Qəlbimizə kənar fikirlər gələndə onlardan uzaqlaşıb Allahı yad etməyə çalışaq. Əgər belə etməsək, ...

BİRİNCİ BÖLMƏ: ELM

BİRİNCİ BÖLMƏ: ELM
BİRİNCİ BÖLMƏ: ELM Birinci fəsil: Elmin həqiqəti Çevirən: Ələddin Məlikov Quran "Allah Özündən başqa heç bir tanrı olmadığına şahiddir. Mələklər və elm sahibləri də haqqa-ədalətlə boyun qoyaraq (haqqa tapınaraq) o qüvvət, hikmət sahibindən başqa ibadətə layiq heç bir varlıq olmadığına şəhadət verdilər."[1] "Kitab əhlindən Abdullah ibn Salam kimi) elm verilmiş kimsələr Rəbbindən sənə ...