Azəri
Wednesday 7th of June 2023
0
نفر 0

14 Məsum (ə) haqqında hədislər

14 Məsum (ə) haqqında hədislər

-"Аllаh bizim əmrimizi dirildәnә rәhmәt еtsin!"
Sоruşdulаr: "Sizin әmrinizi nеcә diriltmәk оlаr?" Buyurdu: "Bizim еlmlәrimizi öyrәnib bаşqаlаrınа öyrәtmәklә."
"Vәsаilüş-şiә", c. 27, sәh. 141.

 

-"Әgәr cаmааt bizim kәlаmlаrımızın gözәlliyini bilsәydilәr, bizә tаbе оlаrdılаr."
"Bihаrul-әnvаr", c. 2, sәh. 31.

-"Hәr kim bizdәn (imаmlаrdan) birini ziyаrәt еtsә, İmаm Hüsеyni (ә) ziyаrәt еtmiş kimidir."
"Vәsаilüş-şiә", c. 14, sәh. 564.

 

-"İmаm Hüsеynin (ә) ziyаrәtinә sәrf оlunаn günlәr ömürdәn sаyılmır."
"Tәhzib", c. 6, sәh. 43.

-"Sizә pеyğәmbәrlәrin silаhını tövsiyә еdirәm."
Sоruşdulаr: "Pеyğәmbәrlәrin silаhı nәdir?" Buyurdu: "Duа."
"Üsuli-kаfi", c. 2, sәh. 468.

-"Mәni sеvәnlәrdәn hәr kim hаqqımı bilәrәk mәni ziyаrәt еtsә, qiyаmәt günü оnа şәfаәt еdәcәyәm."
"Tәhzib", c. 2, sәh. 33.

 


source : www.sibtayn.com
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

İmam Rza(ə)-ın şəhadət günü
Adəm Peyğəmbər (ə) və onun yaranması
Müxtəlif əxlaqi mövzularda hədislər
XƏVARİC (1)
Allahdan qeyrisindən kömək istəmək tövhid ruhu ilə uyğundurmu?
Böyük (kəbirə) günahlar
Şiəliyin Peyğəmbər (s) zamanında yaranması və sübutları
QİBLƏ
Bәsmәlә”
ƏRAFATDA VÜQUF

 
user comment