ไทยแลนด์
Wednesday 29th of May 2024
0
نفر 0

สัญญาณการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.)

สัญญาณการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.) การปรากฏกาย (ซุฮูร) หมายถึง การมาของผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่จะมาปลดปล่อยมนุษยชาติในยุคสุดท้ายของโลก [ซึ่งในทัศนะของอิสลาม ก็คืออิมามมะฮ์ดี (อ.)] ให้รอดพ้นจากความเลวร้ายต่างๆ การกดขี่ และอธรรมทั้งหลายบนโลกใบนี้ ให้กลับ
สัญญาณการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.)สัญญาณการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.)

         

 การปรากฏกาย (ซุฮูร) หมายถึง การมาของผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่จะมาปลดปล่อยมนุษยชาติในยุคสุดท้ายของโลก [ซึ่งในทัศนะของอิสลาม ก็คืออิมามมะฮ์ดี (อ.)] ให้รอดพ้นจากความเลวร้ายต่างๆ การกดขี่ และอธรรมทั้งหลายบนโลกใบนี้ ให้กลับคืนสู่ความสันติและความยุติธรรม เป็นความเชื่อที่แน่นอนชัดเจนและเป็นสากลที่มีอยู่เกือบทุกศาสนาในโลกนี้

         

 ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) และฮะดีษ (วจนะ) จำนวนมากมาย ได้มีการอธิบายและให้ความกระจ่างเกี่ยวกับท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ผู้ช่วยให้รอดแห่งยุคสุดท้าย และวิธีการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านไว้ พร้อมกับสัญญาณและเครื่องหมายบ่งชี้ต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่างๆ โดยทั่วไป สามารถแบ่งสัญญาณก่อนการมาปรากฏกาย (อะลาอิมุซซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ออกเป็นสัญญาณประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

          ก. สัญญาณทั่วไปและสัญญาณเฉพาะ

          ข. สัญญาณที่แน่นอนและสัญญาณที่ไม่แน่นอน

          ค. สัญญาณต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้การปรากฏกาย และระยะเวลาห่างก่อนหน้านั้น

          ง. สัญญาณภาคพื้นดินและฟากฟ้า

 

สัญญาณทั่วไป


           

หมายถึง สัญญาณและเครื่องหมายต่างๆ ที่มีลักษณะทั่วไป กล่าวคือ มิได้ถูกอธิบายไว้ในรูปปรากฏการณ์เฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และในกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ สัญญาณเหล่านี้จึงถูกเรียกว่า “สัญญาณทั่วไป” ตัวอย่างเช่น ฮะดีษและริวายะฮ์ต่างๆ ที่บอกข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพต่างๆ ของประชาชนในยุคสุดท้าย (อาคิรุซซะมาน) และกล่าวถึงความเบี่ยงเบนและการบิดเบือนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคดังกล่าวโดยภาพรวมทั่วไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้

           

ท่านอิบนุอับบาส ได้เล่าว่า : ในคืนที่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้ขึ้นสู่เมี๊ยะอ์รอจญ์นั้น อัลลอฮ์ (ซบ.) ได้ทรงวิวรณ์ (วะห์ยู) ต่อท่านศาสนทูต (ซ็อลฯ) ให้สั่งเสียต่อท่านอะลี (อ.) และแจ้งข่าวต่อท่านเกี่ยวกับบรรดาผู้นำ (อิมาม) ที่จะมาจากลูกหลานของท่าน จนกระทั่งพระองค์ได้ทรงตรัสว่า “และคนสุดท้ายจากพวกเขานั้น อีซาบุตรของมัรยัมจะมานมาซตามหลังเขา เขาคือผู้ที่จะทำให้แผ่นดินเต็มเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม เสมือนดังที่มันถูกทำให้เต็มไปด้วยความอธรรมและการกดขี่”

         

 ดังนั้น ฉัน (ท่านศาสนทูต) ได้ทูลถามว่า “โอ้พระผู้เป็นเจ้าและนายของข้าฯ! สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด” ดังนั้นอัลลอฮ์ผู้ทรงเกริกเกียรติ ผู้ทรงเกรียงไกร จึงทรงวิวรณ์ (วะห์ยู) แก่ฉันว่า “สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ถูกยกไปและความโง่เขลาได้ปรากฏขึ้น การอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเกิดขึ้นมากมาย แต่การปฏิบัติตามนั้นมีน้อย การเข่นฆ่าจะเกิดขึ้นมากมาย บรรดาผู้รู้ศาสนา (ฟะกีฮ์) และผู้ชี้นำทางจะน้อยลง แต่บรรดาผู้รู้ศาสนาที่หลงทางและเป็นผู้บิดพลิ้วจะมีมาก การกดขี่และการก่อความเสียหายจะเกิดขึ้นมากมาย ความชั่วจะปรากฏขึ้น ประชาชาติของเจ้าจะใช้กันให้ทำความชั่วและห้ามจากการทำความดี…” (1)

         

ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้ตอบคำถามของ “เซาะอ์ซออะฮ์ บินซูฮาน” (ซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกของท่าน) ในเรื่องของดัจญาลและการออกมาของมัน  รวมทั้งสัญญาณต่างๆ เกี่ยวกับการปรากฏกายของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) โดยท่านกล่าวว่า “แท้จริงสัญญาณบ่งชี้ถึงสิ่งนั้น (การมาของดัจญาล) ก็คือ เมื่อประชาชนละทิ้งการนมาซ ทำลายความไว้วางใจ (อะมานะฮ์) ทำให้การโกหกเป็นสิ่งอนุมัติ การกินดอกเบี้ย การรับสินบน การสร้างอาคารบ้านเรือนที่สูงตระหง่าน การขายศาสนาเพื่อแลกเปลี่ยนกับ (ชีวิตทาง) โลก การมอบหมายให้คนโง่เขลาปฏิบัติหน้าที่ การปรึกษาหารือกับสตรี การตัดความสัมพันธ์ต่อเครือญาติ การปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ำ และการถือเอาการหลั่งเลือดเป็นเรื่องเล็กน้อย…” (2)

 

สัญญาณเฉพาะ


           

หมายถึง สัญญาณการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะปรากฏขึ้นในลักษณะบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงในตัวบุคคลต่างๆ โดยในคำรายงานและฮะดีษต่างๆ จะกล่าวถึงชื่อ สัญลักษณ์และลักษณะต่างๆ อันเป็นเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลเหล่านี้ ดังเช่นคำรายงานที่เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ การปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะเกิดขึ้นในปีที่เป็นเลขคี่ และในวันที่เป็นเลขคี่ การปรากฏตัวของบุคคลต่างๆ ที่มีชื่อว่า “ดัจญาล” และ “ซุฟยานี” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหลงผิดและหลงออกไปจากทางนำ การปรากฏตัวของ “ยะมานี” และ “ซัยยิดคุรอซานี” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทางนำ (ฮิดายะฮ์)

         

 ท่านอิมามบากิร (อ.) ได้กล่าวว่า  “ธงดำต่างๆ ที่เดินทางออกจากคูรอซาน จะมุ่งหน้าสู่เมืองกูฟะฮ์ ต่อจากนั้นเมื่อมะฮ์ดีปรากฏตัวขึ้น พวกเขาจะเรียกร้องเชิญชวนสู่การให้สัตยาบันต่อเขา” (3)

         

ท่านอิมามบากิร (อ.) ยังได้กล่าวอีกว่า “สำหรับมะฮ์ดีของเรานั้นมีสองสัญญาณ ซึ่งนับจากช่วงเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน ไม่เคยมีสิ่งนี้ปรากฏมาก่อนเลย นั่นคือ การเกิดจันทรุปราคาในคืนแรกของเดือนรอมฎอน และการเกิดสุริยุปราคาในกลางเดือนของเดือนเดียวกัน ปรากฏการณ์ทั้งสองนี้นับจากการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้ายังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” (4)

 

สัญญาณที่แน่นอน


           

หมายถึง บรรดาสัญญาณและสัญลักษณ์บ่งชี้ที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก่อนการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จึงอาจกล่าวได้ว่า การกล่าวอ้างการปรากฏกาย (ซุฮูร) ก่อนการเกิดขึ้นของสัญญาณเหล่านี้คือเรื่องโกหกและเป็นสิ่งมดเท็จ ตัวอย่างรายงานฮะดีษในสัญญาที่แน่นอนมีดังนี้

           

ท่านอิมามซัจญาด (อ.) กล่าวว่า “แท้จริงเรื่อง (การมา) ของกออิม (อิมามมะฮ์ดี) เป็นสิ่งที่แน่นอนจากอัลลอฮ์ และเรื่อง (การมา) ของซุฟยานี ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดแน่นอนจากอัลลอฮ์ และกออิมจะไม่ปรากฏตัวนอกจากพร้อมกับซุฟยานี” (5)

           

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า

وَالْیَمانِی مِنَ الْمَحْتُومِ

“และ (การมาของ) ยะมานีนั้น เป็นสัญญาณที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน”

           

ฟัฎลิ์ บินชาซาน  ได้เล่าจาก อบูฮัมซะฮ์ ษุมาลี  ซึ่งกล่าวว่า : ฉันได้ถามท่านอิมามซอดิก (อ.) ว่า “การปรากฏตัวขึ้นของซุฟยานีเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช่หรือไม่” ท่านอิมาม (อ.) ตอบว่า “ใช่แล้ว และเสียงประกาศจากฟากฟ้า ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดอย่างแน่นอน การขึ้นของดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตก ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดอย่างแน่นอน  ความขัดแย้งกันของบนีอับบาสในเรื่องของอำนาจการปกครอง ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดอย่างแน่นอน การถูกสังหารนัฟซุซซะกียะฮ์ ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดอย่างแน่นอน และการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของกออิม (มะฮ์ดี) จากวงศ์วานของมุฮัมมัด ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดอย่างแน่นอน…” (6)

 

สัญญาณต่างๆ ที่ไม่แน่นอน


           

หมายถึง บางส่วนจากสัญญาณการปรากฏกาย (ซุฮูร) ที่จะเกิดขึ้นก่อนการปรากกฎกายของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) โดยมีเงื่อนไข กล่าวคือ หากสภาพความเหมาะสมต่างๆ ของมันมีอยู่และไม่มีอุปสรรคกีดขวางใดๆ แล้ว สัญญาณเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้น และท่ามกลางสัญญาณต่างๆ นั้น  สิ่งที่ถูกกล่าวถึงว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้น มันคือส่วนหนึ่งของสัญญาณที่แน่นอนตายตัว นอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นที่ประกอบเป็นสัญญาณส่วนใหญ่ จะถูกนับว่าเป็นสัญญาณที่ไม่แน่นอนตายตัว

 

สัญญาณที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้การปรากฏกาย (ซุฮูร)


            ในบางริวายะฮ์ (คำรายงาน) ได้กล่าวชัดว่า บางส่วนของสัญญาณต่างๆ นั้นจะเกิดขึ้นในปีเดียวกันกับการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) กล่าวคือ ก่อนการปรากฏตัวและในช่วงใกล้การยืนหยัดต่อสู้ของท่านอิมาม (อ.) สัญญาณเหล่านี้จะปรากฏขึ้นติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง และจะสิ้นสุดลงด้วยกับการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.)

           

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า “การปรากฏตัว (และการยืนหยัดขึ้น) ของบุคคลสามคนคือ คูรอซานี ซุฟยานี และยะมานี จะเกิดขึ้นในปีเดียวกัน ในเดือนเดียวกัน ในวันเดียวกัน และท่ามกลางพวกเขาเหล่านี้ไม่มีธงใดที่จะชี้นำไปสู่สัจธรรมยิ่งไปกว่าธงของยะมานี” (7)

ท่านอิมามบากิร (อ.) กล่าวว่า “ช่วงเวลาระหว่างการยืนหยัดขึ้นของกออิม (อิมามมะฮ์ดี) กับการถูกสังหารของนัฟซุซซะกียะฮ์นั้น ไม่มากไปกว่าสิบห้าคืน” (8)

 

สัญญาณต่างๆ ที่มีช่วงเวลาห่างจากการปรากฏกาย (ซุฮูร)


           

บางส่วนจากสัญญาณต่างๆ จะเกิดขึ้นในตลอดช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ โดยมีระยะเวลาที่ห่างไกลมากจากช่วงเวลาของการปรากฏกาย (ซุฮูร) โดยที่บางส่วนจากสัญญาณเหล่านั้น อาจเกิดขึ้นก่อนการถือกำเนิด (วิลาดัต) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ด้วยซ้ำไป และบางส่วนจะเกิดขึ้นภายหลังจากการถือกำเนิดของท่าน ด้วยกับระยะเวลาที่ห่างกันมาก ซึ่งส่วนหนึ่งจากสัญญาณเหล่านี้ได้แก่ การล่มสลายของบนีอุมัยะฮ์และบนีอับบาส การปรากฏตัวขึ้นของอบูมุสลิม คูรอซานี ความขัดแย้งระหว่างมุสลิม และอื่นๆ ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

 

สัญญาณที่เป็นธรรมชาติและเกิดขึ้นในภาคพื้นดิน


           

ท่ามกลางสัญญาณต่างๆ ที่บ่งชี้ถึงการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) นั้น ส่วนใหญ่ของสัญญาณเหล่านี้จะเป็นสัญญาณทางธรรมชาติและเกิดขึ้นในภาคพื้นดิน แต่ละสัญญาณจะมีบทบาทสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการปรากฏกาย (ซุฮูร) และการยืนหยัดขึ้นของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.)

           

ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า “และบุรุษผู้หนึ่งจากครอบครัว (อะฮ์ลุลบัยต์) ของฉันจะปรากฏตัวขึ้นในแผ่นดินฮะรัม (กะอ์บะฮ์) เมื่อข่าว (การปรากฏตัวของเขา) ไปถึงซุฟยานี เขาจะส่งทหารกองทัพหนึ่งของตนไปยังเขา ดังนั้นเขาจะทำสงครามกับทหารเหล่านั้น และเมื่อนั้นตัวซุฟยานีเองจะออกเดินทางไปพร้อมกับผู้ร่วมทางของตนเพื่อทำสงครามกับเขา จนกระทั่งเมื่อผ่านแผ่นดิน (ที่มีชื่อว่า) “บัยดาอ์” ธรณีจะสูบพวกเขา โดยที่จะไม่มีคนใดจากพวกเขารอดชีวิตไปได้ นอกจากเพียงคนเดียวที่จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับพวกเขา”

           

สัญญาณต่างๆ อย่างเช่น 1) การถูกธรณีสูบของซุฟยานีในเมืองบัยดาอ์ 2) การปรากฏตัวของยะมานี ซัยยิดคูรอซานี ซุฟยานี และดัจญาล 3) การถูกสังหารของนัฟซุซซะกียฮ์ 4) สงครามหลั่งเลือดต่างๆ และสัญญาณอื่นๆ ในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาสัญญาณทางภาคพื้นดินและเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติ

 

สัญญาณต่างๆ จากฟากฟ้า


           

ด้วยเหตุผลของความสำคัญของการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) นอกเหนือจากสัญญาณต่างๆ ในภาคพื้นดินและเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้ว บางสัญญาณจากฟากฟ้าก็จะเกิดขึ้นในช่วงการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อจะช่วยให้ประชาชนได้รู้จักผู้นำและผู้ปฏิรูปจากพระผู้เป็นเจ้าได้ดียิ่งขึ้น และพวกเขาจะได้เข้าร่วมเพื่อทำให้บรรลุในภารกิจและเป้าหมายต่างๆ ของเขา ตัวอย่างเช่น

           เสียงประกาศจากฟากฟ้า : ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า “เมื่อผู้ประกาศผู้หนึ่งได้ป่าวประกาศจากฟากฟ้าว่า แท้จริงสัจธรรมอยู่กับวงศ์วานของมุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ดังนั้นในช่วงเวลานั้นมะฮ์ดีก็จะปรากฏขึ้นในคำพูดต่างๆ ของประชาชน และพวกเขาจะดื่มด่ำในความรักที่มีต่อเขา และพวกเขาจะไม่กล่าวถึงใครอื่นนอกจากเขาเลย”

           

การเกิดสุริยุปราคา : ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า “สัญญาณการปรากฏตัวของมะฮ์ดี (อ.) คือการเกิดสุริยุปราคาในเดือนรอมฎอน ในช่วงวันที่สิบสามหรือสิบสี่ของมัน” (9)

 

เชิงอรรถ :

(1) อิษบาตุลฮุดาต เล่มที่ 7หน้าที 390

(2) บิฮารุ้ลอันวาร เล่มที่ 52 หน้าที่ 193

(3) บิฮารุ้ลอันวาร เล่มที่ 52 หน้าที่ 217

(4) มุนตะค่อบุลอะซัร หน้าที่ 444

(5) บิฮารุ้ลอันวาร เล่มที่ 52 หน้าที่ 82

(6) อัลอิรชาด เชคมุฟีด เล่มที่ 3 หน้าที่ 347

(7) กิตาบุลฆ็อยบะฮ์ อัลนุอ์มานี หน้าที่ 252

(8) อัลอิรชาด เชคมุฟีด เล่มที่ 2 หน้าที่ 374 ; อะฮ์ลามุ้ลวะรอ หน้าที่ 427

(9) กิตาบุลฆ็อยบะฮ์ อัลนุอ์มานี หน้าที่ 270

 ขอขอบคุณเว็บไซต์ซอฮิบซะมาน


source : alhassanain
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ความสำคัญของบิสมิลลาฮ์ ...
อรรถาธิบายซูเราะฮ์ อัลฆอชิยะฮ์
ทำไมมนุษย์จึงกลัวความตาย
...
คุณค่าของการให้สลาม
อัลกุรอาน คัมภีร์แห่งทางนำ
ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ...
ใครบ้างที่อัลลอฮฺทรงรัก?
ชีวิตคู่ในอิสลาม
นมาซหมายถึงอะไร? ...

 
user comment