Azəri
Monday 2nd of October 2023
0
نفر 0

Osmanın dövründə:

2-Osmanın dövründə:

Ibni Əsir öz «Tarix» kitabında yazır: Osman Afrikanın fəth olunduğu dövrdəki ilk ilin xümsünü Əbdüllah ibni Əbi Sə‌‌rəhə bağışladı, ikinci fəthin xümsünü isə (bu, bütün Af‌ri‌‌kanın fəth olunması ilə nəticələndi) Mərvana hədiyyə etdi.[1]

Ibni Əbil Hədid yazır: «Osman Afrikanın fəthində qərb‌dəki Trablosdan Təmcəyə qədər Allahın Islama nəsib et‌diyi qənimətlərin hamısını Əbdüllah ibni Əbi Sərəhə ba‌ğış‌ladı, müsəlmanlardan bir kəsi belə, onda şərik etmədi!»[2]

Təbəri yazır: Osman Əbdüllah ibni Sə`d ibni Əbi Sərəhi Af‌rikaya göndərdiyi zaman onun Cər-cir adlı bir məntəqədə on‌larla razılaşma məbləği bir milyon beş yüz iyirmi min di‌nar qızıl pula çatırdı. O deyir: Əbdüllah ibni Sə`din müsa‌lihə etdiyi məbləğ üç yüz qintar qızıl idi ki, Osman onu Həkəm övladlarına, yaxud Mərvana bağışladı.»[3]

Ibni Əbdül-həkəm «Fütuhu Afrika» kitabında yazır: Mü‌a‌viyə ibni Xüveyc afrikalılarla üç dəfə müharibə etdi ki, bi‌rin‌ci müharibə 34-cü hicri ilində, Osmanın öldürül‌mə‌sin‌dən öncə baş vermişdi. Osman bu müharibənin xümsünü Mər‌va‌na bağışladı. Bu bir qəzvə idi ki, camaatın əksəriyyəti on‌d‌an xəbərsiz qalmışdılar.[4]

Bilazəri Osmanın sirəsində inkar olunan halları zikr edərkən, Süyuti də «Tarixi xüləfa» kitabında deyir: «O, Af‌ri‌ka qənimətlərinin xümsünü Mərvana bağışladı.»[5]

Əbdüllah ibni Zübeyrdən belə nəql olunmuşdur: «Osman 27-ci hicri ilində bizi Afrika müharibəsinə göndərdi və Əbdüllah ibni Əbi Sərəh çoxlu qənimət əldə etdi, Osman onun xümsünü Mərvana bağışladı.»[6]

Rəvayət olunmuşdur ki, Mərvan Mədinədə özünə bir ev tikdikdən sonra camaatı yeməyə çağırdı və onlara dedi: «Allaha and olsun ki, bu evin tikilişində müsəlmanların malından bir dirhəm, yaxud ondan artığını xərcləməmişəm.» Də`vət olunanlardan biri – Misvər dedi: «Əgər sən öz yemə‌yi‌ni yeyib sakit qalsaydın, sənin üçün daha yaxşı olardı. Çün‌ki sən həmin şəxssən ki, bizimlə Afrikada vuruşurdun, sə‌nin mal-dövlətin, qulamların və köməkçilərin bizdən az idi. Nə‌hayət Ibni Əffan (Osman) Afrikanın xümsünü sənə bağış‌la‌dı, sədəqələrin və maliyyatların işçisi oldun və müsəl‌man‌ların mal-dövlətini mənimsədin.»[7]

Əsləm ibni Ovs Saidi Osmanın Bəqidə dəfn olunmasına ma‌ne oldu. O, bu barədə belə deyir:

اُقْسِمُ بِاللّهِ رَبِّ الْعِبَا                        دِ مَا تَرَكَ اللّهُ خَلْقًا سدَى

دَعَوْتَ اللَّعِينَ فَاَدْنَيْتَهُ                        خِلاَفًا لِسُنَّةِ مَنْ قَدْ مَضَى

وَاَعْطَيْتَ مَرْوَانَ خُمُسَ الْعِبَادِ              ظُلْمًا لَهُمْ وَحَمِيتَ الْحمَى

"Bəndələrin Pərvərdigarı olan Allaha and içirəm:

Allah heç bir bəndəni boş buraxmamışdır.

Sən (Osman) o məl`unu (Həkəmi) çağırıb özünə yaxınlaşdırdın.

Və bu rehlət edən şəxsin (Peyğəmbərin) sünnəsinin əksinə idin.

Bəndələrin xümsünü Mərvana bağışladın.[8]

Onlara zülm etdin, Həmçinin, qorunan bir məntəqəni öz malın etdin."[9]

«Əğani» kitabında deyilir: Mərvan o xümsü beş yüz minə müa‌milə etdi və Osman həmin məbləği də ona bağışladı. Bu, hə‌min hallardandır ki, ona irad tuturdular. Əbdür-Rəhman ib‌ni Həmdan da onun barəsində belə şe`r qoşmuşdur...[10]

Bunlar üçüncü xəlifə Osmanın xüms barəsindəki şəxsi ic‌tihadları idi. Amma onun Peyğəmbərin mirası barəsindəki ic‌ti‌hadlarına gəldikdə isə, Əbül-fida və Ibni Əbdi Rəbbih be‌lə demişlər: «Osman Peyğəmbərin sədəqəsi olan və Fati‌mə‌nin Əbu Bəkrdən tələb etdiyi Fədəki Mərvanın ixtiyarına ver‌di».[11]

Ibni Əbil Hədid yazır: «Osman Fədəki Mərvanın ixtiya‌rı‌‌na verdi, halbuki, Fatimə Peyğəmbərin vəfatından son‌‌ra onu bir dəfə miras ünvanı ilə, bir dəfə də Peyğəm‌bə‌rin hədiyyəsi ünvanı ilə Əbu Bəkrdən tələb etmiş və onun istə‌‌yinə cavab verilməmişdi.»[12]

Əbu Davud və Beyhəqi öz «Sünən» kitablarında Ömər ibni Əb‌dül-Əzizdən rəvayət edirlər ki, o, Fədəkin barəsində belə demişdir: «Ömər hakimiyyətə çatan zaman onunla keçmiş‌də‌ki‌lər kimi rəftar etdi və vəfat edən zaman Osman onu Mər‌va‌nın ixtiyarına qoydu.»[13]

Beyhəqi bu rəvayətin hamısını qeyd etdikdən sonra deyir: Fədək Osman ibni Əffanın dövründə bəlkə də ona görə Mər‌va‌nın ixtiyarında olmuşdur ki, Osman Peyğəmbərə mənsub edi‌lən rəvayətdə tə`vil və ictihad etmişdi. O rəvayətdə belə deyi‌lir: «Hər vaxt Allah ruzidən hər hansı bir payı Peyğəm‌bərə nəsib etsə, o pay onun canişini üçün olacaqdır. Və o (Os‌man) öz sərvəti ilə ondan ehtiyacsız olduğu zaman onu öz qo‌hum-əqrəbasının ixtiyarına verdi və onunla sileyi-rəhim haq‌qını ödədi.»

Ibni Əbdü Rəbbih və Ibni Əbil Hədid yazırlar: Peyğəm‌bəri Əkrəm ¡ Mədinə bazarındakı «Məhruz» adlı yeri müsəlmanlara vəqf etdi. Osman isə onu Mərvanın qardaşı Haris ibni Həkəmin ixtiyarına verdi.[14]

Bunlar xəlifə Osmanın xüms və Peyğəmbərin mirası barə‌sindəki ictihadları idi ki, bizim əlimizə gəlib çatmışdır. Amma camaatın onunla düşmənçiliyinin səbəbinə gəldikdə isə, aşağıdakı iki mövzudan ibarətdir:

Birincisi budur ki, ondan əvvəlki iki xəlifə bu əmvalı ümumxalq istifadəsinə verirdilər. Osman isə onu öz qohum-əqrəbalarına məxsus etdi.

Ikincisi, onun qohum-əqrəbasının Islam və müsəlmanlar qarşısında tutduğu aşağıdakı mövqelərdir:[1] «Tarixi ibni Əsir», Avropa çapı, 3-cü cild, səh.71, Misrin 1-ci çapı, 3-cü cild, səh.35.

[2] «Nəhcül-bəlağənin şərhi», Ibni Əbil Hədid, 1-ci cild, səh.67.

[3] «Tarixi Təbəri», Avropa çapı, 1-ci cild, səh.2818; «Tarixi ibni Əsir», Misrin 1-ci çapı, 3-cü cild, səh.35.

[4] «Fütuhi Afrika», səh.58-60.

[5] «Ənsabul-əşraf», 5-ci cild, səh.25; «Tarixi xüləfa», səh.256.

[6] Yenə orada, 5-ci cild, səh.27.

[7] Yenə orada, 5-ci cild, səh.28.

[8] Şair burada xumsu «bəndələrin xumsu» adlandırır. Çünki Əbu Bəkrin və Ömə‌rin dövründə adət üzrə xumsu bəndələrin xumsu hesab edir və ona Allaha, Peyğəmbərə və Peyğəmbərin yaxın adamlarına vermirdilər.

[9] «Ənsabul-əşraf», 5-ci cild, səh.38.

[10] «Əğani», 6-cı cild, səh.57; «Tarixi Əbil-fida», 1-ci cild, səh.233; «Məarif», Ibni Qüteybə, səh.84; «Əqdül-fərid», 2-ci cild, səh.283.

[11] «Tarixu Əbil-fida», 11-ci cild, səh.232; «Əqdül-fərid», 4-cü cild, səh.273, bu ta‌rix‌‌‌çilər Əbu Bəkrin rəvayətinə istinad edərək Fədəki «Peyğəmbərin sədəqəsi» hesab et‌mişlər.

[12] «Nəhcül-bəlağənin şərhi», 1-ci cild, səh.67.

[13] «Sünəni Əbi Davud», 2-ci cild, səh.49-50. «Xərac» kitabından «Səfaya Rəsulil‌lah» bölməsindən; «Sünəni Beyhəqi», 6-cı cild, səh.310.

[14] «Əqdül-fərid», 4-cü cild, səh.283; «Nəhcül-bəlağənin şərhi», 1-ci cild, səh.67, orada «Bəhruz» ibarəti təhrif olunmuşdur. Eləcə də «Mühazirati Rağib», 2-ci cild, səh.211; «Məarif», Ibni Qüteybə, səh.84; Mavərdi və Əbu Yə`la da Peyğəmbərin hərəkətini bəyan edərkən yazırlar: Osmaq Məhruzu Mərvanın ixtiyarında qoydu.

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

SALAVAT AYƏSİ
FİL SAHİBLƏRİNİN ƏHVALATI
İmam Əli əleyhis-salamın Ömər ibn Xəttab rumlularla döyüşə gedərkən o ...
Həya
ATA VƏ ANAMIZ ADƏM VƏ HƏVVA
XƏLIFƏLƏRIN TƏDBIRINƏ BƏRAƏT QAZANDIRMAQ ÜÇÜN DÜZƏLDILƏN HƏDISLƏR
DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ALİMLƏRİN İMAM HÜSEYN(Ə.S) HAQQINDA SÖYLƏDİKLƏRİ
HÜDEYBİYYƏ SÜLHÜ
Ibni Həzm «Əl-mühəlla» kitabında yazır: «Peyğəmbəri Ək­rəm­dən sonra ...
İMAMLARDAN ŞƏFAƏT İSTƏMƏK

 
user comment