Azəri
Thursday 30th of November 2023
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

"Fatihə" surəsi

"Fatihə" surəsi
1.əl-Fatihə (Kitabı açan) surəsi1(Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!2.    Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) - aləmlərin Rəbbinə,3.    (Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq möminlərə) rəhmli olana,4.    ...

"Ali-İmran" surəsi

"Ali-İmran" surəsi
.3.Ali-İmran (İmran ailəsi) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 200 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur.3.    Sənə özündən əvvəlkiləri (səmavi kitabları) təsdiq edən Kitabı (Quranı) haqq olaraq O nazil etdi. Tövratı da, İncili də O ...

"Ənbiya" surəsi

"Ənbiya" surəsi
.21.əl-Ənbiya (Peyğəmbərlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 112 ayədir)   Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər. (Qiyamət insanlar üçün nə qədər uzaq isə, Allah dərgahında bir o qədər yaxındır. Fani dünyaya, şan-şöhrətə olan meyl, varlanmaq həvəsi ...

"İsra" surəsi

"İsra" surəsi
.17.əl-İsra (Gecə vaxtı seyr)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Bəzi ayələrimizi (qüdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və əcaiblikləri) göstərmək üçün bəndəsini (Peyğəmbər əleyhissəlamı) bir gecə (Məkkədəki) Məscidülhəramdan ətrafını mübarək etdiyimiz (bərəkət verdiyimiz) Məscidüləqsaya (Beytülmüqəddəsə) aparan Allah pakdır, ...

"Rəhman" surəsi

"Rəhman" surəsi
55.ər-Rəhman (Rəhmli olan Allah) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 78 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Rəhman! (Mərhəmətli olan Allah!)2.    (Öz peyğəmbərinə) Quranı öyrətdi.3.    İnsanı yaratdı.4.    Ona danışmağı (fikrini və duyğularını bəyan etməyi) öyrətdi.5.    Günəş və ay müəyyən bir ...

ƏN-NƏML ‏ SURƏSI

ƏN-NƏML ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.1. Ta, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç bir kəsin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Və bu kitabın möhkəm ayələri və belə mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-sinaya və Süleymana ki, bu surə Qur’anın, aşkar və aydınlıq gətirən ...

"İnfitar" surəsi

"İnfitar" surəsi
əl-İnfitar (Parçalanma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy parçalanacağı zaman;2.    Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman3.    Dənizlər (qaynayıb bir-birinə) qarışacağı zaman;4.    Qəbirlər çevriləcəyi (qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər oradan ...

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI
QIRX BEŞİNCİ HEKAYƏT Haqq ilƏ batilin fasilƏsi Möminlər ağası Həzrət Əli (əleyhissalam) bir gün camaatın əxlaqi inkişafı və bu yoldakı irəliləyiş mərhələləri barədə söhbət etdiyi zaman buyurdu: Ehtiyatlı olun ki, başqasının arxasınca danışmayasınız (yəni nə qeybət edin, nə də eşidin). Haqq olmayan sözlər çoxdur ki, onların hamısı aradan getməlidir. İnsana qalacaq onun öz əməlidir. ...

"Taha" surəsi

"Taha" surəsi
Çap E-mail Ətraflı Baxış sayı: 1975 .20.Taha surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 135 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Ha! 2.    Biz Quranı sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik! (Peyğəmbər ayaq üstə, barmaqlarının ucunda durub o qədər namaz qılmışdı ki, mübarək qıçları şişmişdi). 3.    (Biz onu Allahın əzabından) qorxan bir kimsəyə yalnız öyüd-nəsihət ...

"Maidə" surəsi

"Maidə" surəsi
əl-Maidə (Süfrə) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 120 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey iman gətirənlər! Əhdlərə sadiq olun. İhramda olarkən ov sizə qadağan edilməklə, (aşağıda) adları çəkiləcək heyvanlar müstəsna olaraq, qalanları sizə halal edildi. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini hökm edər! 2.    Ey iman gətirənlər! Allahın müəyyən etdiyi mərasimə (həcc mərasiminə), haram ...

Quran oxu sən ...

Quran oxu sən ...
Quran oxu sən, natiqi Quransan Hüseynim Bilsin hamı Quranivə qurbansan Hüseynim***Aramımı aldı sitəmi əhli nifaqınAmma bu keçən şəblərə sər saldı fəraqınÇox başüvə müştaq idim dil əfsus saraldınTutsun dedilər Xuliyə mehmansan Hüseynim***Gəl nizədə Quran oxu sən, surəbəsurəGah döndərirsən mətbəxi Musa kimi nurəGahi qoyursan gül üzivi künci tənurəGah nuki cidadə məhi tabansan Hüseynim***Qol ...

"Həşr" surəsi

"Həşr" surəsi
əl-Həşr (Toplanma) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 24 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!2.    Kitab əhlindən kafir olanları (Mədinə ətrafında yaşayıb Muhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyini inkar edən Bəni Nəzir qəbiləsini) ...

"Səf" surəsi

"Səf" surəsi
əs-Saff (Səf) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 14 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı, bütün məxluqat) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!2.    Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz? (Bəzi müsəlmanlar: “Hansı əməllərin Allaha ...

ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI

ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI
ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Ya Peyğəmbər, Allahdan qorx və kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə, çünki Allah daim (işlərin məsləhətlərini) biləndir və (onların icrasında) hikmət (diqqət və möhkəmlik) sahibidir. 2. Sənə Rəbbin tərəfindən vəhy olunana tabe ol (və müşriklərin saziş bağlamaq təklifinə əhəmiyyət vermə), həqiqətən, Allah daim ...

Quranda günəş və ay barədə

Quranda günəş və ay barədə
Quranda günəş və ay barədə Allahın adı ilə Quran Allah kəlamı olaraq bəşəriyyətin hidayəti üçün göndərildiyi, müqəddəs kitablar sırasında sonuncu və onun nazil etdiyi formada təhrifdən amanda qalıb bizə yetişən mükəmməl və misilsiz kitabdır. O nə məzmun, nə də ifadə tərzi baxımından tayı bərabəri olmayan ilahi kəlamlar məcmuəsidir. Quran insanı hidayət edən, onu tərbiyələndirən, ...

QURAN OXUMAĞIN SAVABI

QURAN OXUMAĞIN SAVABI
Allahla danışmaq istəyən Quran oxusun1-"Qurandan bacardığınız qədər oxuyun." (Müzzəmmil surəsi-20-ci ayə)2-Quran oxumaq və ona əməl etmək, dərdlərə dərmandır.(hər bir dərdin özünə münasib nüsxəsi vardır. Bu nüsxə min dərdə dərmandır).3-Quran müəllimləri və gecələr oyaq qalanlar, mənim ümmətimin ən şərafətlisidirlər.4-Quran oxumaq mənim ümmətimin ən şərafətli əməllərindən ...

"Nəhl" surəsi

"Nəhl" surəsi
16.ən-Nəhl (Bal arısı)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir) Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Allahın (möminlərin zəfər çalacağı, müşriklərin və kafirlərin məhv olacağı barəsindəki) əmri mütləq gələcəkdir. Buna görə də onu tələm-tələsik (vaxtından əvvəl) istəməyin. Allah pakdır və Ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır. (Allah hər şeyin fövqündədir. Onun heç bir şəriki ...

Dini təbliğ etməyin ən gözəl yolu

Dini təbliğ etməyin ən gözəl yolu
İnsanları dilinizdən qeyri vasitələrlə dinə dəvət edin! Onlar sizlərdən təqvanı, çalışqanlığı, namazı və xeyir işləri görməlidirlər, təbliğ budur.İslaminSesi – Hədislərə görə əməlsiz alim balsız arıya bənzər. Din və ictimaiyyət üçün ən xeyirli insan əməlisaleh alim, ən pisi isə əməlsiz alimdir. Bir alim cəmiyyətin hidayət çırağı olduğu halda onu ...

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI
ƏS-SƏCDƏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur və eyni zamanda möcüzədir. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lamın (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.) 2. Bu kitabın aləmlərin Rəbbi ...

Quranda möminlərin sifətləri

Quranda möminlərin sifətləri
Qurani-Kərim ayələri baxışında müsəlman şəxsin xasiyyətləri: 1-Onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzərlər. Furqan/63. 2-Onlar qəzəblərini boğarlar və insanları bağışlayarlar. Ali-İmran/134. 3-Onlar boş şeylərdən üz çevirərlər. Muminun/3 4-Onlar ata-anaya of belə deməzlər. İsra/23 5-Onlar namazlarını xüşu içində və doğru qılarlar. Muminun/2 6-Onlar tənə edənlərin tənəsindən heç zaman ...