Azəri
Thursday 30th of November 2023
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Quranı əzbərləmək üçün bəzi faydalı tövsiyələr

Quranı əzbərləmək üçün bəzi faydalı tövsiyələr
Quranı əzbərləmək istəyən hər bir şəxsə ilk tövsiyəmiz budur ki, bunu bir nüsxə Quran üzərindən etsin. Yəni, Quranı bir Quran kitabından əzbərləsin. Başqa nüsxərlərə müraciət etməsin. Çünki gözünüz həmin hərflərin yazılışına adət etdiyi üçün əzbərləmək də asan olar.Quran əzbərləyən zaman qidalarınıza diqqət etməlisiniz. ...

"Mutəffifin" surəsi

"Mutəffifin" surəsi
əl-Mutəffifin (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 36 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların!2.    O kəslər ki, özləri insanlardan (bir şey) aldıqları zaman onu tam ölçüb alar,3.    Onlar üçün ölçdükdə ...

"Əhqaf" surəsi

"Əhqaf" surəsi
əl-Əhqaf (Qumsal təpələr) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 35 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ha, Mim!2.    Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir!3.    Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları ancaq haqq olaraq və (qiyamət günü sona çatacaq) müəyyən bir müddət ...

Yasin surəsi-3

 Yasin surəsi-3
41. Övladlarını (yaxud Nuhun tufanı vaxtı ulu babalarını müxtəlif yüklərlə) dolu gəmiyə mindirməyimiz (sonra dənizdə istədikləri yerə getmələri) də onlar üçün (qüdrətimizə) bir dəlildir. 42. Onlar üçün bunun kimi (başqa) minik vasitələri də yaratdıq. 43. Əgər istəsək, onları suya qərq edərik. Nə bir dadlarına çatan olar, nə də nicat taparlar. 44. Yalnız Bizdən bir mərhəmət olaraq və ...

Cümə" surəsi

Cümə" surəsi
əl-Cumuə (Cümə) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) mülkün (yer-göy mülkünün) sahibi (hakimi), pak (müqəddəs), yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allahı təqdis edib Onun şəninə təriflər deyər!2.    (Əksəriyyəti yazıb-oxumaq bilməyən) ümmi ...

Qurani- kərimdə müsəlman hansı mənanı daşıyır?

Qurani- kərimdə müsəlman hansı mənanı daşıyır?
Xahiş edirik Quran ayələrindən istifadə edərək açıq olaraq "Müsəlman"ın mənasını tərif edin. Qısa cavab Quran terminində, müsəlman Allahın göstərişləri bərabərində tam şəkildə təslim olmaq və hər növ şərik qoşmaqdan kənar olub Allahın birliyini qəbul edib Allahdan başqasını pərəstiş etməmək deməkdir. Buna görə ki, Qurani- kərim həzrət İbrahimi () müsəlman ...

"Rum" surəsi

"Rum" surəsi
ər-Rum (Rumlular) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    Rumlular (bizanslılar iranlılara) məğlub oldular.3.    (Ərəbistana) ən yaxın bir yerdə (Şamda və ya Urdunda). Lakin onlar (bu) məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər.4.    Bir neçə ilin içində (üç illə ...

Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?

Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
“Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir? Quranın saxtalaşdırılmış bir nüsxəsi də nəşr olunubmu? Qısa cavab Bu şərif ayədə gələn الْمُقْتَسِمِينَ “əl-müqtəsimin” kəlməsi “ayrılıq salanlar və bölənlər” mənasınadır. Bu ayənin şəni-nüzulu (kimlərin barəsində nazil olması) ilə əlaqədar təfsirlərdə bir neçə ...

"Əbəsə" surəsi

"Əbəsə" surəsi
Əbəsə (Qaşqabağını tökdü) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 42 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Peyğəmbər) qaşqabağını töküb üzünü çevirdi.2.    Yanına korun (Abdullah ibn Ümmi-Məktumun) gəlməsindən dolayı.3.    Nə bilirsən, bəlkə də, o (səndən islama dair soruşub öyrənəcəkləri ilə) ...

Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə işlədilmişdir?

Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə işlədilmişdir?
Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlmişdir? Qısa cavab Həyat, yaşamaq, mənasında və ölüm isə onun əks mənası kimi işlədilir. Həyat və ölüm hər ikisi Allahın yaratdıqlarındandırlar. Qurani kərim buyurur: O şəxs ki, ölüm və həyatı yaratdı, sizin imtahanınız üçün idi ki, sizlərdən hansı biriniz yaxşı əməl sahibi olacaq və o məğlub olunmaz və bağışlayandır.[1] Həyat ...

"Əraf" surəsi

"Əraf" surəsi
.7.əl-Əraf (Sədd) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 206 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim, Sad.2.    Bu, (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxutmaq və möminlərə öyüd-nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən Kitabdır. (Ya Rəsulum!) Ondan (onun təbliğindən) ötrü ürəyində bir sıxıntı olmasın!3.    ...

"Muddəssir" surəsi

"Muddəssir" surəsi
l-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!2.    Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!3.    Öz Rəbbini uca tut!4.    Libasını təmizlə! (Nəfsini günahlardan pak et!)5.    (Əzaba ...

İnşiqaq" surəsi

İnşiqaq" surəsi
.84.əl-İnşiqaq (Yarılma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 25 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy yarılacağı,2.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib (Ona) itaət edəcəyi zaman;3.    Yer uzanıb dümdüz olacağı;4.    Qoynunda olanları bayıra atıb boşalacağı5.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib ...

Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?

Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
Quranın hansı ayəsi göz dəymənin qarşısını almaq üçün faydalıdır? Qısa cavab Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını ...

Təğabün" surəsi

Təğabün" surəsi
ət-Təğabün (Qarşılıqlı aldanma) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 18 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. Hökm Onundur, həmd-səna da Ona məxsusdur. O, hər şeyə qadirdir!2.    Sizi yaradan Odur. Kiminiz kafirsiniz, kiminiz mömin. Allah nə etdiklərinizi ...

Quranda nəsx (ayənin ləğv olunması) mümkündürmü?

Quranda nəsx (ayənin ləğv olunması) mümkündürmü?
Quranda nəsx (ayənin ləğv olunması) mümkündürmü? Qısa cavab  Quran ayəsinin mütəvatir (dalbadal gələn hədis) və qəti icma ilə ləğv olunması (nəsx) haqqında İslam alimləri arasında müxtəlif nəzəriyyələr var. Bəzi alimlər belə nəzəriyyə verirlər ki, bu iki yolla Quran ayəsinin nəsxinin təsəvvürü mümkündür. Amma, alimlərin çoxu, ...

QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ

QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ
 QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ(Ey insanlar!) Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-nəsihət, ürəklərdə olana (cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa) bir şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət (Quran) gəlmişdir! (Yunus surəsi- 57)Digər səmavi kitablardan fərqli olaraq Qurani-kərim bəşərin təhrifindən amandadır. Allah özü onu qoruyacağına vəd etmişdir. Allah, başdan-başa ...

"Nəml" surəsi

"Nəml" surəsi
ən-Nəml (Qarışqalar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 93 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin! Bu, Quranın və (haqqı batildən ayıran) açıq-aydın bir Kitabın ayələridir!2.    Möminlərə (doğru yol göstərən) rəhbər və (Cənnətlə) müjdədir.3.    O kəslər ki, (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılır, zəkat verir və axirətə ...

Quranın nəzərində insan cahil zülmkardır, yoxsa Allahın xəlifəsi?

Quranın nəzərində insan cahil zülmkardır, yoxsa Allahın xəlifəsi?
Quranın nəzərində insan cahil zülmkardır, yoxsa Allahın xəlifəsi? Qısa cavab Quranı kərim, müxtəlif ayələrdə insanın uca cə ali məqam sahibi olduğunu bəyan edir. Digər tərəfdən isə onu, bəzi ayələrində, zəif. Zalim, cahil kimi bəyan edərək danlayaraq qınayır. İnsan iki qövdən hərəkət etməklə öz məqamın təyin edir. Birinci qövs, onun gözəl əməllərlə Allaha tərəf addımlamasından və ...

İslam nəzərindən təzim səcdəsi etmək olarmı?

İslam nəzərindən təzim səcdəsi etmək olarmı?
Yusif (ə)- ın qardaşları ona səcdə etdikləri kimi, həzrət Məhəmməd (s)- in şəriətində Əhli- beyt (ə) məktəbinə əsasən təzim səcdəsi etməyə icazə verilibmi? Qısa cavab İslam və Əhli- beyt məktəbi nəzərindən səcdə ibadətin kamil və gözəl formasıdır ki, uca Allaha məxsusdur və Allahdan qeyrisinə qadağandır. Amma həzrət Yusifə edilən səcdə, ibadət səcdəsi deyildi, əksinə əslində ...