Azəri
Thursday 28th of September 2023
İslam tarixi
ارسال پرسش جدید

Aşura günündə imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın səhabələri quyu qazmaqla su əldə edə bilərdilərmi?

Aşura günündə imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın səhabələri quyu qazmaqla su əldə edə bilərdilərmi?
Aşura günündə imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın xeymələrinin qurulduğu yerlə Fərat çayı arasında fasiləsinin çox olmamasını nəzərə almaqla quyu qazmaqla su əldə etmək olardı. Orada bir iş baş verdimi? Qısa cavab Yezid qoşununun imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın qarşısında tutduğu ən mürtəce, çirkin və namərdcəsinə olan mövqe imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın ordusunda olanları ən ...

QİBLƏNİN DƏYİŞİLMƏSİ

QİBLƏNİN DƏYİŞİLMƏSİ
QİBLƏNİN DƏYİŞİLMƏSİ Müsəlmanları birdəfəlik yəhudilərdən ayıran qiblənin dəyişilməsi hadisəsi oldu. Peyğəmbər (s)-ın Mədinəyə gəlişindən on yeddi ay keçirdi. Peyğəmbər (s) Əqsa məscidinə üz tutaraq namaz qıldığı halda yəhudilər deyərdilər: Məhəmməd (s)-ın qibləsi yoxdur, biz qibləni ona tanıtdırmışıq. Peyğəmbər (s) bu tə’nədən narahat idi və günlərin bir günündə bəni ...

QİBLƏNİN DƏYİŞİLMƏSİ

QİBLƏNİN DƏYİŞİLMƏSİ
  Müsəlmаnlаrı birdəfəlik yəhudilərdən аyırаn qiblənin dəyişilməsi hаdisəsi oldu. Peyğəmbərin (s) Mədinəyə gəlişindən on yeddi аy keçirdi. Peyğəmbər (s) Əqsа məscidinə üz tutаrаq nаmаz qıldığı hаldа yəhudilər deyərdilər: “Həzrət Məhəmmədin (s) qibləsi yoxdur, biz qibləni onа tаnıtdırmışıq.” Peyğəmbər (s) bu tənədən nаrаhаt idi və günlərin bir günündə bəni ...

İMAM HƏSƏN ƏSGƏRİNİN (Ə) ŞƏHADƏTİ

İMAM HƏSƏN ƏSGƏRİNİN (Ə) ŞƏHADƏTİ
Abbasi xəlifəsi Mö’təməd imam Həsən Əsgərinin (ə) nüfuz və məqamından çox narahat idi. Xəlifə məhdudiyyət tədbirlərinin səmərə vermədiyini, əksinə, bu tədbirlər nəticəsində imamın daha çox sevildiyini gördükdə onu qətlə yetirmək qərarına gəldi. Mö’təməd imam Həsən Əsgəriyə (ə) gizli bir şəraitdə zəhər verərək, şiələri imamın hidayət nurundan məhrum etdi. Bu sayaq ...

MÜAVİYƏNİN ZİYADI QARDAŞ ADLANDIRMASI

MÜAVİYƏNİN ZİYADI QARDAŞ ADLANDIRMASI
MÜAVİYƏNİN ZİYADI QARDAŞ ADLANDIRMASI Ziyadın anası Suməyyə Haris ibni Kəldənin kənizi idi. Cahiliyyət dövründə bə’zi ailələrin adətinə əsasən bu kəniz öz sahibi üçün gəlir mənbəyi hesab olunurdu. Sonra isə Haris onu Rumlu qul olan Ubeydə ərə verdi və ondan da Ziyad dünyaya gəlmişdi. Əhali onu bə’zən Ubeydin, bə’zən isə anası Suməyyənin adı ilə çağırırdılar. Bildiyiniz kimi, islam ...

İMAM HƏSƏN ƏSGƏRİNİN (Ə) MƏDİNƏDƏN SAMİRRAYA KÖÇÜRÜLMƏSİ VƏ CİDDİ NƏZARƏT ALTINA ALINMASI

İMAM HƏSƏN ƏSGƏRİNİN (Ə) MƏDİNƏDƏN SAMİRRAYA KÖÇÜRÜLMƏSİ VƏ CİDDİ NƏZARƏT ALTINA ALINMASI
   SİYASİ VƏZİYYƏT; İmam Həsən Əsgəriyə (ə) qarşı, eynən bir vaxt Mə’munun imam Riza (ə) və imam Cavada (ə) qarşı yürütdüyü siyasətlər izlənilirdi. Mütəvəkkil imam Hadiyə (ə) qarşı hansı tədbirləri görmüşdüsə, imam Həsən Əsgəriyə (ə) qarşı da eyni tədbirlər görülürdü. Onu saraya gətirib, fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmaq, onunla şiələr arasında ayrılıq salmaq ...

Bu qadınlarla ailə qurmayın?!

Bu qadınlarla ailə qurmayın?!
Axmaq qadınla ailə qurmayın. Onunla oturub-durmaq ömrü zay etmək deməkdir.Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Axmaq qadınla ailə qurmayın. Onunla oturub-durmaq ömrü zay etmək deməkdir. Ondan doğulan övlad isə zülmkar və təcavüzkardır”.O həzrət (s) yenə buyurur: “Zibillikdə bitən çiçəkdən çəkinin”. Zibillikdə bitən çiçək ...

ƏBU UBEYDƏ SƏQƏFİNİN OĞLU MUXTАR

ƏBU UBEYDƏ SƏQƏFİNİN OĞLU MUXTАR
  Muxtаr, qoşun imаm Həsən (ə) üzərinə hücum edərkən yаrаlаnmış, sonrа isə Mədаin şəhərinin hаkimi, yəni əmisinin evinə getmişdi. Yezidin xilаfəti zаmаnı Kufənin hаkimi Ubeydullаh ibni Ziyаd onu Müslim ibni Əqillə əlbir olduğunа görə zindаnа sаlmışdı. Lаkin çox keçmədən onun bаcısını аlmış Аbdullаh ibni Ömərin vаsitəçiliyi ilə zindаndаn аzаd edilib Tаifə sürgün ...

DİN VƏ E’TİQADLAR

DİN VƏ E’TİQADLAR
Ərəbistanın cənubunda səma cismlərindən günəşə, aya, ulduza pərəstiş (ibadət) etmək çox qədim zamanlardan bəri rəvac tapmışdı. Səba qövmünün günəşə pərəstişinə Qur’ani-kərimdə işarə olunmuşdur. Ərəbistanın şimalında da bu e’tiqadın ardıcıllarına rast gəlmək olurdu. Səhra bədəviləri demək olar ki, hamısı bütpərəst idilər. Onlar şəhərlərdə məskunlaşmalarına baxmayaraq ...

DАRUN-NƏDVƏ FİTNƏSİ (SUİ-QƏSDİ)

DАRUN-NƏDVƏ FİTNƏSİ (SUİ-QƏSDİ)
  Qüreyş bаşçılаrı İslаm dininin yаyılmаsı üçün yeni bir məkаnın mövcud olmаsındаn və ən əsаsı Mədinə əhаlisinin Peyğəmbərlə (s) əhd-peymаn bаğlаdıqlаrını eşitdikdən sonrа dаhа çox qorxuyа düşdülər. Çünki Peyğəmbərə (s) və onun аrdıcıllаrınа verdikləri işgəncələrdən sonrа onlаrdаn intiqаm аlаcаqlаrındаn qorxurdulаr. Onlаrа qаrşı mühаribə etməsələr ...

Hindistan ABŞ-a etiraz etdi: İran neftini digər ölkənin nefti ilə əvəz etmək bu asanlıqla olmayacaq

Hindistan ABŞ-a etiraz etdi: İran neftini digər ölkənin nefti ilə əvəz etmək bu asanlıqla olmayacaq
Suşma Svarac: "Vaşinqitonun tələbinə riayət etmək sizin düşündüyünüz qədər asan olmayacaq. Neft sanksiyalarına görə bizə möhlət verin. İranda neft idxal edib-etməməyi Hindistan dövlətinin ixtiyarına buraxın". Əhli Beyt (əleyhimus-səlam) - ABNA – Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Hindistan Xarici İşlər naziri Suşma Sarrac şənbə günü ABŞ Xarici İşlər naziri Mayk Pompeo ilə telefon ...

ÜÇÜNCÜ: ƏHALİNİN İSLAH OLUNMASI

ÜÇÜNCÜ: ƏHALİNİN İSLAH OLUNMASI
ÜÇÜNCÜ: ƏHALİNİN İSLAH OLUNMASI Bu bəyandan aydın olur ki, hakimin vəzifəsi yalnız əhalinin maddi rifah və müdafiəsi ilə bitmir, əksinə, mə`nəvi cəhətdən islah olunmaları və hidayət edilmələri də onun əsas vəzifələrindən biri sayılır. Beləliklə, məs`uliyyətli şəxslər diqqət etməlidirlər ki, onların vəzifələri təkcə yollara asfalt döşəyib, küçə və xiyabanları düzəltmək, ...

NIYABƏTƏ AID OLAN BƏZI MƏSƏLƏLƏR

NIYABƏTƏ AID OLAN BƏZI MƏSƏLƏLƏR
MIQATA AID OLAN MÜXTƏLIF MƏSƏLƏLƏR Məsələ 1. Şəcərə məscidinin ətrafında deyil, onun içərisində ehram bağlamaq vacibdir. Məsələ 2. Əgər qadın miqatda heyz olsa və yəqin bilsə ki, təməttö ümrəsini vaxtında yerinə yetirə bilməyəcək, gərək ifrad həcci niyyəti etsin və həcc qurtardıqdan sonra ümrə etsin. Məsələ 3. Əgər Məkkədə olan bir şəxs təməttö ümrəsi yerinə yetirmək ...

MƏNFƏƏT GÜDƏNLƏR

MƏNFƏƏT GÜDƏNLƏR
Məzhəb və soy əsasında təşkil olunmuş bu üç dəstədən əlavə İraqda digər bir siyasi hərəkat da mövcud idi ki, şiəliyi dini cərəyan gördüklərindən tarixçilər onlara e’tina etməmişlər. Ötən fəsildə Ərəbistanın islamdan əvvəlki siyasi-ictimai durumunu şərh edərkən Ərəbistanın şimal və şərqində yerləşən kiçik dövlətlərin iki böyük imperiya Rum və İranın əlində alətə çevrildiyini ...

İSLAMIN ZÜHURU-2

İSLAMIN ZÜHURU-2
Məhəmməd (s) peyğəmbərliyə yetişməzdən bir az əvvəl əhalidən uzaq gəzərək yeganə Allaha ibadət edərdi. İldə bir ay Həra dağına çəkilərək ibadətlə məşğul olardı. Bu müddət ərzində onun yanına gələn ac-yalavacları yedirdərdi. İbadət müddəti başa çatdıqdan sonra Məkkəyə dönər, Kə’bə evini yeddi dəfə təvaf edib sonradan evə gedərdi. Həra dağına çəkildiyi illərdən birində ...

Nigeriya Şiələri Qüds Günün möhtəşəm qeyd etdi

Nigeriya Şiələri Qüds Günün möhtəşəm qeyd etdi
Şəhərin əsas xiyabanlarında yüz minlərlə insanın iştirak etdiyi, bir neçə kilometr ərazini əhatə edən aksiyada Fələstinin Azadlığı, məzlumlara dəstək və müxtəlif şüarlar səsləndirilib. Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Nigeriyanın Zaria şəhərində Ümüdünya Qüds Günü möhtəşəm qeyd edilib. Şəhərin ...

HİZBULLAH[1]QÜVVƏLƏRİNİN ÜSTÜNLÜYÜ

HİZBULLAH[1]QÜVVƏLƏRİNİN ÜSTÜNLÜYÜ
Qeyd etdik ki, Həzrəti Əli (əleyhissalam) Malik Əştəri əmin edir ki, keçmiş zalım hakimlərlə həmkarlıq edən vəzirləri hökumət aparatından uzaq etsən, ölkənin idarə olunmasında xeyirxah, mö`min və mütəxəssis müsəlmanlar sənə kömək edərlər. Mütəxəssis mö`minlər onların yerlərini asanlıqla əvəz edərlər. Mövla Əli (əleyhissalam) sözünə davam edərək, hizbullah qüvvələrin zalımların ...

MÜAVİYƏNİN ZİYADI QARDAŞ ADLANDIRMASI

MÜAVİYƏNİN ZİYADI QARDAŞ ADLANDIRMASI
Ziyadın anası Suməyyə Haris ibni Kəldənin kənizi idi. Cahiliyyət dövründə bə’zi ailələrin adətinə əsasən bu kəniz öz sahibi üçün gəlir mənbəyi hesab olunurdu. Sonra isə Haris onu Rumlu qul olan Ubeydə ərə verdi və ondan da Ziyad dünyaya gəlmişdi. Əhali onu bə’zən Ubeydin, bə’zən isə anası Suməyyənin adı ilə çağırırdılar. Bildiyiniz kimi, islam fiqhinə əsasən nikah olunmuş qadından ...

VƏLİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK

VƏLİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK
Əbdülməlik hicri tarixinin 86-cı ili Şəvval ayında dünyadan köçdü. Qeyd etdiyimiz kimi, Mərvan ibni Həkəm əvvəlcə Əbdülməliki, onun ardınca isə başqa oğlu Əbdüləzizi özündən sonra canişin tə’yin etmişdi. Əbdülməlik öz xilafəti dövründə Əbdüləzizi vəliəhdlikdən kənarlaşdırıb onun yerinə oğlu Vəlidi vəliəhd tə’yin etmək istəyirdi, ancaq Əbdüləziz bu işə razı deyildi. Onu ...

İSLAMDAN SONRA MİSİRDƏ BAŞ VERƏN İKİ MÜHÜM HADİSƏ

İSLAMDAN SONRA MİSİRDƏ BAŞ VERƏN İKİ MÜHÜM HADİSƏ
 Həzrət Əli (əleyhissalam)-ın Misrin həssas siyasi mövqeyinə diqqət yetirməsinin səbəbini başa düşmək üçün bu ölkə ilə əlaqədar iki mühüm hadisəni qeyd etmək lazımdır. Bu elə bir hadisədir ki, Misir ölkəsinin o vaxt son dərəcə həssas ölkələrdən hesab olunduğunu göstərir. Onlardan biri budur ki, Misir əhalisi tez bir zamanda gördülər ki, ölkənin yeni başçısı (Əmr ibn As) və onun ...