فارسی
پنجشنبه 03 فروردين 1402 - الخميس 1 رمضان 1444
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه
0
نفر 0

خوش رویی و حسن خلق در آینه عصمت

▪ قال علی علیه السلام : «راس الایمان حسن الخلق و التحی بالصدق»
راس ایمان نیكویی خلق و زیور یافتن به راستی
سرآمد تمام وظایف برای افراد با ایمان این است كه خود را با صفات حمیده و اخلاق پسندیده متخلق سازند و خویشتن را به زیور راستگویی بیارایند.
▪ عن ابیعبد ا... علیه اسلام قال : ان ا... تبارك و تعالی لیعطی العبد من التواب علی حسن الخلق كما یعطی المجاهد فی سبیل ا... یعد و علیه و یروح.
خداوند به بنده خود در مقابل حسن خلق پاداشی می دهد همانند اجر مجاهد راه حق كه روز و شب در فعالیت و كوشش باشد.
▪ عن جریر بن عبدا... قال : قال رسول ا... صلی ا... علیه و اله : انك امر قد احسن ا... خلقك فاحسن خلقك.
خداوند تو را نیكو خلق كرده و شكل و ظاهرت را زیبا آفریده است تو نیز با حسن خلق، صورت باطنی خویش را پسندیده و نیكوساز.
▪ قال علی علیه السلام : «حسن الخلق للنفس و حسن الخلق للبدن» :
خُلق، نیكو برای جان است خَلق نیكو برای بدن.

▪ عن ابا عبدا... علیه السلام قال : ان الخلق منیحه یمنحها عزوجل خلقه فمنه سجیه و منه نیه فقلت فایتهما افضل؟ فقال صاحب السجیه هو مجبول لا یستطیع غیره و صاحب النیه یصبر علی الطاعه تصبرا فهو افضلهما.
خلق خوب عطیه ای است كه خداوند به بندگان خود اعطا فرموده است.
پاره ای از صفات خوب برای بعضی جنبه فطری دارد و به طور طبیعی واجد آن هستند و برای برخی اكتسابی است و باید با اراده و قصد آن را تحصیل كنند. راوی سوال كرد كدام یك از این دو برتر و افضل است؟ حضرت در جواب فرمود : كسی كه خلق خوب با سرتش آمیته شده ناچار بر طبق آن عمل می كند و طبعش به غیر آن گرایش ندارد ولی صاحب خلق اكتسابی برای نیل به فضائل اخلاقی، باید مشكلات را تحمل كند و به سختی های اطاعت الهی تن در دهد تا بتواند شكل باطنی خود را بسازد و به خوی پسندیده متخلق گردد، البته این افضل و برتر است.
▪ فقال الصادق علیه السلام : فقال رسول ا... صلی ا... علیه و آله : من سعاده الرجل حسن الخلق و من شقا و ته سوء الخلق.
یكی از شاخه های سعادت آدمی در زندگی، حسن خلق است و از جمله عوامل شقاوت و بدبختی آنان، سوء خلق.
▪ عن العابدین علیه اسلام قال : قال رسول ا... صلی ا... علیه و آله
بعثت لمكارم الاخلاق و محاسنها.
امام سجاد از رسول خدا حدیث كرده كه فرموده است : من از طرف باریتعالی برای مكارم اخلاق و محاسن اخلاق مبعوث شده ام.
▪ عن ابی عبدا... علیه السلام عن النبی صلی ا... علیه و اله قال :
ان الخلق الحسن یذیب الذنوب كما تنیب الشمس الجمد و ان الخق السییء لیفدا العمل كما یفرالخل العسل.
▪ امام صادق علیه السلام از رسول اكرم صلی ا... علیه و آله حدیث كرده است كه فرمود : اخلاق خوب گناهان را ذوب می كند همانطور كه اشعه آفتاب برف و یخ را، و اخلاق بد، عمل خوب را فاسد می سازد همانطور كه سركه عسل را.
▪ عن علی علیه السلام قال : ذللو اخلاقكم بالمحاسن و قودوها الی المكارم.
اخلاق خود را در آغاز با صفات حمیده رام كنید و سپس آن را بسوی مكارم اخلاقی و سجایای انسانی بكشانید.
▪ قلت لا بی عبدا... علیه اسلام : ما حد حسن الخلق؟
ـ قال تلین جانبك و تطیب كلامك و تلقی اخاك ببشر حسن (جناحك)
راوی حدیث می گوید : به امام صادق علیه السلام عرض كردم : حد حسن خلق چیست؟ فرمود : با مردم به نرمی برخورد كنی، پاك و مودب سخن بگوئی و در مواجهه با برادرانت گشاده روی باش.

▪ عن العالم علیه السلام قال : لا عیش اغنی من حسن الخلق.
هیچ زندگی و حیاتی غنی تر و پربركت تر از حسن خلق نیست.
▪ قال الصادق علیه السلام : البر و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار.
نیكوكاری حسن خلق شهرها را آباد می كند و عمرها را افزایش می دهد.
▪ عن الصادق علیه السلام قال : قال لقمان یا بنی حسن مع جمیع الناس خلقك ان عدمك ما تصل به قرابتك و تتفضل به علی اخوانك فلایعد منك حسن الخلق و بسط البشر فانه من احسن خلقه احبه الاخیار و جانبه الفجار.
حضرت صادق علیه السلام فرموده است : لقمان حكیم به فرزند خود سفارش می كرد كه با همه مردم به حسن خلق برخورد كن. اگر فاقد ثروت باشی و نتوانی به بستگانت كمك مالی نمایی یا برادران دینیت را از عطایای خود بهره مندسازی، مراقب باش كه حسن خلق و گشاده روئی را از دست ندهی چه افراد خوش اخلاق را خوبان دوست می دارند و بدان نیز خود را به وی نزدیك می كنند.
▪ قال علی علیه السلام :
رب عزیز انله و خلقه و رب ذلیل اعزه خلقه
چه بسا عزیزی كه اخلاق بد، مایه ذلت و خواری او شده و چه بسا خوار و ذلیلی كه اخلاق خوب، او را به عز و بزرگی رسانده است.
و جزاء سیئه سیئه مثلها
بدكار، به اندازه جرمی كه مرتكب شده است (نه بیشتر) استحقاق كیفر دارد.
فمن عفا و اصلح فاجره علی ا....
اگر كسی بدكار را مورد عفو قرار دهد، از گناهش در گذرد، و اصلاح نماید پاداش او با خداوند است.
یابن جندب میل من قطعك واعط من حرمك و احسن الی من اساء الیك و سلم علی من سبك و انصف من خاصمك واعف عمن ظلمك
▪ امام صادق علیه السلام به عبدا... بن جندب فرمود :
بپیوند با كسی كه از تو بریده، عطا كن به كسی كه تو را محروم نموده، نیكی كن درباره آن كسی كه با تو خصومت نموده و ببخش كسی را كه به تو ستم كرده است.
اللهم صل علی محمد و آله و سردنی لان اعارض من غشنی بالنصح و اجزی من هجو فی بالبر و ایب من حر منی بالبذل و اكافیء من قطعنی بالصله و اخالف من اغتابنی الی حسن الذكر و ان اشكر الحسنه و اغضی عن السیئه

▪ امام سجاد علیه السلام :
ضمن دعاهای خود از پیشگاه باریتعالی درخواست می كند مرا در فضیلت و حسن اخلاق، ثابت قدم بدار و توفیقی عطا كن تا در مقابل آن كس كه نسبت به من دو رنگ و ناخالص است پاكدل و با خلوص باشم، درباره آن كس كه مرا ترك گفته نیكی نمایم، به آنكه مرا محروم نموده با بذل و عطا عملش را پاداش دهم كسی كه از من قطع رابطه كرده به وی بپیوندم، آن كس كه از من غیبت نموده است او را به خوبی یاد كنم، و موفق باشم كه نیكی را ذكر شكر گویم و از بدی چشم پوشی نمایم.
▪ عن النبی صلی ا... علیه و اله قال :
حسن الخلق نصف الدین
پیغمبر گرامی اسلام فرموده است : اخلاق خوب نصف دین است.
▪ عن ابی عبدا... علیه السلام قال :
ان حسن الخلق من الدین.
اخلاق خوب از جمله شئون دینی و قسمتی از تعالیم الهی در آئین اسلام است.
▪ عن امیرالمؤمنین علیه السلام : ان ا... عزوجل جعل محاسن الاخلاق وصله بینه و بین عباده
خداوند حسن خلق را رابط بین خود و بندگانش قرار داده است.

▪ عن الصادق علیه السلام قال :
الخلق الحسن جمال فی الدنیا و نزوه فی الاخره و به كمال الدین و القربه الی ا... تعالی
حسن خلق، در دنیا مایه زیبایی و جمال اجتماعی و در آخرت وسیله دوری از عذاب الهی است. با حسن خلق، دین كامل می گردد و آدمی به خداوند نزدیك می شود.
▪ هم رسول اله صلی ا... علیه و اله قال :
ما یوضح فی میزان امرء یوم القیمه افضل من حسن الخلق.
روز قیامت چیزی برتر و وزین تر از حسن خلق، در میزان عمل انسان قرار نمی گیرد.
▪ قال رسول اله صلی ا... علیه و آله : یا ایها الناس انی اعلم انكم لا تسعون الناس با موالكم و لكن بالطلاقه و حسن الخلق.
می دانم ثروت شما آنقدر نیست كه مردم را از عطایای خویش بهره مند سازید و قلوب آنان را به خود متوجه نمائید ولی با گشاده روئی و حسن خلق می توانید آنها را خشنود كنید و عواطفشان را به خویشتن معطوف دارید.
▪ قال ابی عبدا... علیه السلام : حسن خلق، روزی آدمی را افزایش می دهد.
▪ قال رسول ا... صلی ا... علیه و اله :
جبرئیل از طرف باریتعالی بر من نازل شد و گفت ای محمد بر تود باد به حسن خلق، كه اخلاق بد، خیر دنیا و آخرت را از میان می برد.
▪ قال علی بن الحسین علیه السلام :
حضرت سجاد علیه السلام فرمود : سخن خوب آمیخته به اخلاق و ادب، مال را زیاد می كند، رزق را افزایش می دهد، اجل را به تأخیر می اندازد، آدمی را نزد قومش محبوب می نماید و سرانجام صاحبش را از بهشت جاودان و رحمت نامحدود باریتعالی برخوردار می سازد.
▪ قال النبی صلی ا... علیه و آله :
هیچكس داخل بهشت نمی شود مگر آنكه واجد حسن خلق باشد.
بهترین بندگان در پیش خدا كسی است كه خلقش نیكوتر است
▪ قال الصادق علیه السلام :
خداوند دین اسلام را به شما داده، شما هم آن را خوب نگهداری كنید به این ترتیب كه بخشنده و خوش اخلاق باشید.
▪ قال الصادق علیه السلام :
كسی كه دارای اخلاق نیكو باشد ثواب او مانند كسی است كه همواره روزه بگیرد و عبادت كند.
قال الصادق علیه السلام قال رسول ا... صلی ا... علیه و آله :
بیشترین چیزی كه امت مرا به بهشت می برد ترس از خدا، و اخلاق نیكو است.
▪ قال علی علیه السلام : عالیترین مایه مجد و شرف آدمی، حسن خلق است.
▪ قال علی علیه السلام : چه بسا عزیزی كه خلق ناپسند به ذلت و خواریش افكنده و چه بسا ذلیلی كه حسن خلق محبوب و عزیزش ساخته است.
▪ قال الصادق علیه السلام : خداوند در مقابل حسن خلق و خوش اخلاقی ثواب جنگجویی در راه خدا می دهد.
▪ قال الصادق علیه السلام : آدم بد اخلاق خود را رنج می دهد.
▪ قال الصادق علیه السلام : هر كس خوش رفتارتر باشد از دیگران عاقل تر است.
▪ قال رسول ا... صلی ا... علیه و آله : فرزندان عبدالمطلب شما نمی توانید با پول تمام مردم را راضی كنید ولی با آنها با صورت باز و اخلاق نیكو برخورد كنید [تا در نزد آنها محبوب باشید، چه اینكه مال هرچه باشد محدود است ولی سرمایه حسن خلق و خوشروئی تمام شدنی نیست.]
▪ قال ابی جعفر علیه السلام : امام باقر علیه السلام فرموده است : بشاشت و گشاده روئی در برخوردهای اجتماعی مایه جلب محبت مردم و قرب به خداوند است. هر كه را صورت نیك و سیرت نیك و جفت پارسا و سخاوتی دادند بهره او از خیر دنیا و آخرت داده اند.
نیكخوئی نیكبختی مرد است و بدخوئی بدبختی است. وقتی خدا صورت وسیرت بنده ای را نیكو كند شرم دارد كه گوشت وی را خوراك آتش كند.
▪ قال رسول ا... صلی علیه و اله : بیشترین چیزی كه عامل دخول به جنت می باشد تقوا و خوش خلقی می باشد.
▪ قال رسول اله صلی ا... علیه و اله : لجعفر بن ابی طالب (جعفر طیار) :
شما شبیه منی از حیث اندام ظاهری و قوای باطنی.
▪ قوله تعالی : تو دارای اخلاقی نیكو و بزرگ هستی.
▪ قوله تعالی : اگر تو مردی تند و خشن بودی تمام اینها از اطراف تو پراكنده می شدند.
▪ قال رسول ا... (ص) : رسول خدا (ص) فرمود : خوشروئی را لازم شمرید با خوشخوئی ناگزیر در بهشت باشید و شما را از بدخوئی برحذر می دارد كه بدخوی ناچار در جهنم باشد.
  
 
 


منبع : پایگاه آفتاب
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخرین مطالب

ظهور امام زمان (عج) از دیدگاه امام سجاد (ع)
توسل به خدا
غیرت‌ورزی از دیدگاه قرآن و روایات
امام حسین (ع)
فضيلت و اعمال ماه شعبان المعظم
دعای امام سجاد(ع) به وقت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
داستان اسب امام حسین(علیه السلام) در روز عاشورا
راه‌های ارتباط با جوانان
28 صفر رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)
یار واقعی امام هادی(ع)

بیشترین بازدید این مجموعه

اخلاق زناشویی
امام حسین (ع)
اتهام شرک و کفر رایج‌ترین سخن وهابیان!
40 حدیث ماه مبارک رمضان
آداب ورود و خروج منزل
روزه ماه مبارك رمضان در قرآن
پنج سخن با الهام در باره ماه رمضان از خطبه ...
هنرمندانه ترین راه برای بیشترین تأثیرگذاری
سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم!
غیرت‌ورزی از دیدگاه قرآن و روایات

 
نظرات کاربر

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^